پل های ارتباطی هایسود

تمامی اطلاعات مورد نیاز ارتباط با ما را در زیر مشاهده و در صورت نیاز از هر کدام از روش های زیر میتوانید با ما در ارتباط باشید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت هزینه ها و عملکرد

طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت هزینه ها و عملکرد ، با توسعه تجارت و علوم مدیریتی و همچنین ابزارهای پردازش اطلاعات ، استفاده توام اطلاعات مالی و غیر مالی در راستای افزایش بهره وری و مدیریت سازمان به ضرورتی انکار ناپذیر برای موفقیت سازمان تبدیل شده است. کسب و کارها بیش از هر زمان دیگری با استفاده از فناوری های جدید داده ها را جمع آوری می کنند ، با این حال بسیاری از آنها در تلاش برای استخراج ارزش از کوه داده های خود برای رقابت در بازار دچار مشکل هستند . مدیریت هزینه ها و ظرفیت ، یکی از مهمترین و پیچیده ترین بخش های اداره یک کسب و کار است به همین دلیل داشتن نرم افزار مدیریت هزینه ی مناسب از اهمیت زیادی برخوردار است . یکی از مشکلاتی که شرکت ها و سازمان ها دائماً با آن مواجه هستند محاسبه دقیق بهای تمام شده است به ویژه زمانی که دارای طیف گسترده ای از محصولات ، خدمات ، مشتریان و کانال های تامین و عرضه هستند . علاوه بر مدیریت هزینه ها ، در سازمان ها و شرکت های انتفاعی یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد که نتیجه نهایی برنامه ها ، فعالیت ها تصمیمات مالی و اقتصادی را منعکس می کند سودآوری می باشد . ابزار های حسابداری مدیریت مجموعه ای از قابلیت در زمینه مدیریت هزینه ها ، تحلیل درآمدها ، سودآوری و در نهایت مدیریت عملکرد ( از طریق ارزیابی کارایی منابع و عملیات سازمان و ارزیابی بهره وری عملیاتی سازمان) ارائه می دهند .

ثبت درخواست آنلاین
سیستم مدیریت هزینه ها عملکرد
سیستم مدیریت هزینه عملکرد

مدیریت هزینه ها، تحلیل سودآوری و مدیریت عملکرد

صنعت مالی با ظهور تکنولوژی به سرعت در حال پیشرفت است و فناوری مالی، اتوماسیون و یادگیری ماشین با سرعتی بسیار بالا در حال تبدیل شدن به بخشی جداییناپذیر از دانش مالی میباشد.
با توسعه تجارت و علوم مدیریتی و همچنین ابزارهای پردازش اطلاعات، استفاده توأم اطلاعات مالی و غیرمالی در راستای مدیریت سازمانها و افزایش بهرهوری، به ضرورتی انکارناپذیر برای موفقیت سازمانی تبدیل شده است. کسب‌وکارها بیش از هر زمان دیگری با استفاده از فناوری‌های جدید، داده‌ها را جمع‌آوری می‌کنند، با این حال بسیاری از آنها در تلاش برای استخراج ارزش از کوه‌ دادههای خود برای رقابت در بازار دچار مشکل هستند، و علیرغم استفاده از ابزارهای برنامهریزی منابع سازمانی (ERP) برای بهبود عملیات، مدیریت فرآیندهای کلیدی مدیریتی مانند بودجه‌بندی، برنامه‌ریزی، ارزیابی عملکرد، تجزیه و تحلیل و گزارش‌دهی را به صورت دستی انجام میدهند که موجب قطع ارتباط این سیستمها با شرکت و
عدم دقت، ناکارآمدی و خطا میشود.
این برنامهها، به عنوان یک موتور محاسباتی و تحلیلگر، امکان اتصال مکانیزه و تبادل اطلاعات با سایر زیرسیستمهای موجود در سازمان را به شیوههای مختلف فراهم میآورند و به عنوان حلقه اتصال سامانههای جزیرهمانندِ سازمان عمل میکنند.
یک سیستم تحلیل عملکرد، داده‌ها را از بسیاری از سامانه ها مانند سیستم‌های مالی، سیستمهای فرایندی و عملیاتی، دریافت، ادغام و تجزیه و تحلیل می‌کند.


ویژگیهای بارز سیستم های مدیریت هزینه ها، تحلیل سودآوری و مدیریت عملکرد

 • قابلیت پیاده سازی رویکرد PULL در تعیین بهای تمام شد
 • قابلیت پیاده سازی رویکرد PUSH در تعیین بهای تمام شده
 • محاسبه بهای عملکرد و هزینه ظرفیت مازاد و بلا استفاده واحدهای سازمانی، مراکز
  فعالیت و محرکهای فعالیت
 • پیاده سازی مدلهای ظرفیتسنجی و زمانسنجی
 • تحلیل استراتژیک درآمدها و تحلیل انحرافات نرخ، مقدار و ترکیب فروش
 • تعیین نقطه سربسر هر یک از محصولات و خدمات به تفکیک انواع هزینه اعم از
  مستقیم، غیرمستقیم و سربار
 • تحلیل استراتژیک سودآوری و حاشیه سود
 • محاسبه بودجه عملکردی
 • جاریسازی و اتصال اهداف برنامه استراتژیک و راهبردها به عملکرد
 • ارزیابی عملیات ( حسابرسی عملیاتی کارایی منابع و عملیات سازمان)
  ارزیابی عملکرد ( ارزیابی بهره وری عملیاتی سازمان)

تحلیل درآمدها و فروش

تجزیه و تحلیل درآمدها و فروش با هدف تحلیل استراتژیک فروش محصولات و خدمات و در راستای تعیین سهم فروش هر یک از محصولات و خدمات، تعیین موجودی انبار، اندازهگیری اثربخشی واحد بازاریابی و فروش و ارزیابی عملکرد شرکت در دستیابی به اهداف مربوطه به کار میرود.
ابزار تحلیل درآمدها و فروش سیستمهای مدیریت هزینه ها، تحلیل سودآوری و مدیریت عملکرد، مشتمل بر فرایندهای تحلیلی و پردازشی مرتبط با تحلیل درآمد خدمات و فروش کالا است که از ارتباط با زیرسیستم های فروش (درآمد)، انبار و تولید، گزارشها و داشبوردهای متنوع مدیریتی را در اختیار مدیران و کاربران قرار میدهد. و امکان طبقهبندیهای مختلف بر
اساس نوع محصولات و خدمات، مشتریان و پراکندگی جغرافیایی، بودجهریزی درآمدها و تحلیل انحرافات فروش را در قالب دورههای زمانی عملکرد فراهم میسازد.

تحلیل سودآوری

یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد که نتیجه نهایی برنامهها، فعالیتها و تصمیمات مالی و اقتصادی را منعکس میکند، شاخص سودآوری است.
ابزار تحلیل سودآوری سیستمهای مدیریت هزینه ها، تحلیل سودآوری و مدیریت عملکرد، بر اساس محاسبات بهای تمام شده و درآمد مندرج در نرمافزارهای حسابداری سازمان، سودآوری (مازاد درآمد بر هزینه) شرکت را تحلیل میکند و مشتمل بر فرایندهای تحلیلی و پردازشی مرتبط با تحلیل سودآوری عملکرد و مازاد درآمد بر هزینه است. نتایج تحلیل، شامل گزارشها و داشبوردهای متنوع مدیریتی است که در قالب طبقه بندیهای مختلف بر اساس نوع محصولات و خدمات، مشتریان و پراکندگی جغرافیایی، در اختیار مدیران و کاربران قرار میگیرد و امکان برنامهریزی و مدیریت سودآوری طی دورههای زمانی عملکرد را فراهم میسازد.

تحلیل برنامه استراتژیک

مرتبط ساختن برنامه راهبردی سازمان با عملکرد و به تبع آن فرایندها و منابع عملیاتی سازمان، یکی از دغدغههای اصلی مدیران در عرصۀ برنامهریزی راهبردی است. ابزار تحلیل برنامه استراتژیک سیستمهای مدیریت هزینهها، تحلیل سودآوری و مدیریت عملکرد، بر یکی از چالشهای اصلی مدیران در عرصۀ برنامهریزی راهبردی یعنی جاریسازی برنامۀ تدوین شده به سطوح عملیاتی سازمان و پایش آن تمرکز دارد. این سیستمها، از طریق مدلسازی اطلاعات عملکردی و مرتبط ساختن این اطلاعات با سطوح مختلف برنامه راهبردی، امکان مدیریت عملکرد در سطح برنامه راهبردی و پایش دستیابی به اهداف تدوین شده را به شیوهای کاملاً یکپارچه با عملیات سازمان فراهم میآورد. با استفاده از گزارشها و داشبوردهای مدیریتی این سیستمها، مدیران قادر خواهند بود اثربخشی برنامه های تدوین شده سازمان را به طور مستمر پایش کرده و هر گونه انحراف از برنامه ناشی از عملکرد نامناسب واحدهای سازمانی را در زمان مناسب تشخیص داده و نسبت به اصلاح آن اقدام مقتضی انجام دهند.

tax advice
مشاوره مالیاتی حضوری

مشاوره وایجاد سیستم مدیریت هزینه و عملکرد

 • با شماره زیر تماس بگیرید
 • موضوع خود را با کارشناسان ما مطرح کنید
 • و با خیال راحت کار خود را به ما بسپارید

۰۲۱-۸۸۸۶۲۳۰۱

پاسخگویتان هستیم حتی در ایام تعطیل

ثبت درخواست آنلاین

بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

بودجه ریزی عملکرد، ارتباط بین دادهها و ستادهها را در راستای افزایش بهره وری برقرار می‌کند و برنامهریزی و پایشِ عملکرد لایه های مختلف سازمان را هدف قرار میدهد و عملکرد را به برنامه متصل میسازد؛ بنابراین مکمل بودجه برنامهای است. در این روش باید مشخص شود که با توجه به بودجه تخصیص یافته به هر سازمان، خروجی و نتایج حاصل به چه میزان و با چه کیفیتی محقق شده و آیا با برنامه سازمانی، انطباق دارد یا خیر؟ در این رویکرد، سعی میشود برای تولید و عرضه میزان مشخصی ستانده، نهاده ها به حداقل برسد، یا دستیابی به عملکرد برنامهریزی شده با صرف بودجه تخصیص یافته، تضمین شود که نشان‌دهنده ارتقای عملکرد سازمان خواهد بود. هدف نهایی بودجهریزی عملکردی، یاری رساندن به اتخاذ
تصمیمهای منطقی در خصوص تخصیص و تعهد منابع، بر اساس خروجیها و نتایج قابل سنجش است.
ابزار بودجهریزی سیستمهای مدیریت هزینهها، تحلیل سودآوری و مدیریت عملکرد، بر مبنای مدل بهایابی عملکرد و به نحوی یکپارچه با سایر سیستمها، با بهرهگیری از مدلهای پردازشی و تحلیلی منحصربفرد، بودجه عملکردی شرکت را به صورت پیش فرض بر اساس دوره های عملکردی انتخابی، تهیه و تنظیم میکند.

ارزیابی عملیاتی

ارزیابی عملیاتی فرایند منظم و سیستماتیک ارزیابی اثربخشی، کارایی و صرفه اقتصادی و شناسایی فرصت‌های بهبود عملیات است.
ابزار ارزیابی عملیات سیستمهای مدیریت هزینهها، تحلیل سودآوری و مدیریت عملکرد، از طریق مدلسازی و تحلیل جریانهای اطلاعاتی، ارزیابی کارایی منابع و عملیات سازمان را انجام میدهد. هدف از گزارشهای این ماژول، پاسخ به این سوال است که:
آیا عملیات واحدهای سازمانی از کارایی لازم برخوردار است؟
با توجه به امکان پیادهسازی همزمان رویکردهای ورودیمحور و خروجی محور در مدلهای بهایابی و ترکیب اطلاعات مقداری و ریالی مرتبط با عملیات و فرایندهای ارائه خدمات و محصولات، این ابزار قادر است گزارش ها و داشبوردهای متنوعی در زمینه کارایی عملیات و منابع مختلف سازمان در سطوح مختلف، جهت اتخاذ تصمیمات مدیریتی ارائه نماید. این گزارشها جهت ارزیابی عملیات واحدهای مختلف سازمانی و کارایی استفاده از منابع در اختیار واحدها، مبنایی جهت شفافیت عملکرد شرکت و پاسخگویی مدیران واحدهای سازمانی فراهم می آورد.

ارزیابی عملکرد

تعیین اهداف عملکردی مورد انتظار بر اساس برنامه های راهبردی سازمان و ارزیابی و پایش روند دستیابی به این اهداف طی دوره و تحلیل بموقع انحرافات مربوطه، از اهمیت ویژهای برای مدیران برخوردار است. ابزار ارزیابی عملیات سیستمهای مدیریت هزینه ها، تحلیل سودآوری و مدیریت عملکرد، از طریق ارزیابی بهره وری عملیاتی سازمان به مدیران در این راستا کمک میکند. مدلهای پردازشِ اطلاعاتیِ این برنامه ها، از ترکیب اطلاعات سایر نرم افزارها، امکان ارزیابی و پایش بهره وری عملیاتی سازمان در سطوح عملکرد و برنامه راهبردی را ایجاد و بستر اطلاعاتی مورد نیاز جهت تحلیل انحرافات از عملکرد برنامه ریزی شده را فراهم می آورد. مدلهای مورد استفاده در این بخش جهت ارزیابی انحرافات، مبتنی بر مدل بهره وری عملیاتی بوده و بر دستیابی به ستانده بیشتر با صرفِ منابع کمتر تمرکز دارند.

اطلاعات این برگه

شما میتوانید در صورت تمایل این پست را در شبکه های اجتماعی خود بازنشر دهید .

اشتراک گذاری این پست:
نظرات ارزشمند شما در هایســـود

بدون دیدگاه برای پست " طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت هزینه ها و عملکرد "
شما هم نظر خود را در مورد این پست به ما بگوید