پل های ارتباطی هایسود

تمامی اطلاعات مورد نیاز ارتباط با ما را در زیر مشاهده و در صورت نیاز از هر کدام از روش های زیر میتوانید با ما در ارتباط باشید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

۴ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون تجارت | باب سیزدهم

باب سيزدهمدر اعاده اعتبارماده 561 – هرتاجر ورشكسته كه كليه ديون خود را با متفرعات و مخارجی كه به آن تعلق گرفته است كاملا بپردازد حقا اعاده اعتبار می نمايد.ماده 562 – طلب كارها نمی توانند از جهت تاخيری كه در اداء طلب آنها شده است برای بيش از پنج سال مطالبات متفرعات و خسارات نمايند و در هر حال ...

۴ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون تجارت | باب دوازدهم

باب دوازدهمدر ورشكستگی به تقصير و ورشكستگی به تقلبفصل اولدر ورشكستگی به تقصيرماده 541 – تاجر در موارد ذيل ورشكسته به تقصير اعلان می شود.1 – در صورتی كه محقق شود مخارج شخصی يا مخارج خانه مشاراليه در ايام عادی بالنسبه به عايدی او فوق العاده بوده است.2 – در صورتی كه محقق شود كه تاجر نسبت به سرمايه خود ...

۴ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون تجارت | باب یازدهم فصل نهم تا یازدهم

فصل نهمدر تقسيم بين طلب كارها و فروش اموال منقولماده 522 - پس از وضع مخارج اداره امور ورشكستگی و اعانه كه ممكن است به تاجر ورشكسته داده شده باشد و وجوهی كه بايد به صاحبان مطالبات ممتازه تاديه گردد مجموع دارائی منقول بين طلب كارها به نسبت طلب آنها كه قبلا تشخيص و تصديق شده است تقسيم خواهد شد.ماده ...

۴ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون تجارت | باب یازدهم فصل ششم تا نهم

فصل ششم در وظايف مدير تصفيهمبحث اول در كلياتماده 443 – اگر مهر و موم قبل از تعيين مدير تصفيه به عمل نيامده باشد مدير مزبور تقاضای انجام آن را خواهد نمود.ماده 444 – عضو ناظر به تقاضای مدير تصفيه به او اجازه می دهد كه اشياء ذيل را از مهر و موم مستثنی كرده و اگر مهر و موم ...

۴ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون تجارت | باب یازدهم فصل اول تا پنجم

باب يازدهم - در ورشكستگیفصل اول در كلياتبه قانون تصفيه امور ورشكستگی كه بعدا تصويب شده مراجعه شودماده 412 - ورشكستگی تاجر يا شركت تجارتی در نتيجه توقف از تاديه وجوهی كه برعهده او است حاصل می شود. حكم ورشكستگی تاجری را كه حين الفوت درحال توقف بوده تا يك سال بعد از مرگ او نيز می توان صادر نمود.فصل ...

۴ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون تجارت | باب دهم

باب دهمضمانتماده 402 - ضامن وقتی حق دارد از مضمون له تقاضا نمايد كه بدوا به مديون اصلی رجوع كرده و درصورت عدم وصول طلب به او رجوع نمايد كه بين طرفين (خواه ضمن قرارداد مخصوص خواه در خود ضمانت نامه )اين ترتيب مقرر شده باشد.ماده 403 – در كليه مواردی كه به موجب قوانين يا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت ...

۴ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون تجارت | باب نهم

باب نهمقائم مقام تجارتی و ساير نمايندگان تجارتیماده 395 - قائم مقام تجارتی كسی است كه رئيس تجارتخانه او را برای انجام كليه امور مربوطه به تجارت خانه يا يكی از شعب آن نايب خود قرار داده و امضای او برای تجارتخانه الزام آور است. سمت مزبور ممكن است كتبا داده شود يا عملا.ماده 396 - تجديد اختيارات قائم مقام ...

۴ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون تجارت | باب هشتم

باب هشتمقرارداد حمل و نقلماده 377 - متصدی حمل و نقل كسی است كه در مقابل اجرت حمل اشياء را به عهده می گيرد.ماده 378 – قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وكالت خواهد بود مگر در مواردی كه ذيلا استثناء شده باشدماده 379 - ارسال كننده بايد نكات ذيل را به اطلاع متصدی حمل و نقل برساند - آدرس ...

۴ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون تجارت | باب هفتم

باب هفتمحق العمل كاری (كميسيون )ماده 357 - حق العمل كار كسی است كه به اسم خود ولی به حساب ديگری (آمر) معاملاتی كرده و در مقابل حق العملی دريافت می دارد.ماده 358 – جز در مواردی كه به موجب مواد ذيل استثناء شده مقررات راجعه به وكالت در حق العمل كاری نيز رعايت خواهد شد.ماده 359 - حق العمل ...

۴ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون تجارت | باب ششم فصل سوم

فصل سوم: دفتر ماده 356. هر دلال بايد دفتری داشته و كليه معاملاتی را كه به دلالی او انجام گرفته به ترتيب ذيل در آن ثبت نمايد: (1) اسم متعاملين. (2) مالی كه موضوع معامله است. (3) نوع معامله (4) شرايط معامله با تشخيص به اينكه تسليم موضوع معامله فوری است به وعده است. (5) عوض مالی كه بايد پرداخت شود و تشخيص اينكه فوری است ...

۴ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون تجارت | باب ششم فصل دوم

فصل دوم: اجرت دلال و مخارج ماده 348. دلال نمی تواند حق دلالی را مطالبه كند مگر در صورتی كه معامله به راهنمايی يا وساطت او تمام شده باشد. ماده 349. اگر دلال برخلاف وظيفه خود نسبت به كسی كه به او مأموريت داده به نفع طرف ديگر معامله اقدام نمايد و يا برخلاف عرف تجارتی محل از طرف مزبور وجهی دريافت ...

۴ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون تجارت | باب ششم فصل اول

فصل اول: كليات ماده 335. دلال كسی است كه در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده يا برای كسی كه می خواهد معاملاتی نمايد طرف معامله را پيدا می كند. اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وكالت است. ماده 336. دلال می تواند در رشته‌های مختلف دلالی نموده و شخصاً نيز تجارت كند. ماده 337. دلال بايد در نهايت صحت و از ...

۴ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون تجارت | باب چهارم فصل پنجم

باب پنجماسناد در وجه حاملماده 320 - دارنده هر سند در وجه حامل مالك و برای مطالبه وجه آن محق محسوب می شود مگر در صورت ثبوت خلاف معذلك اگر مقامات صلاحيتدار قضائی يا پليس تاديه وجه آن سند را منع كند تاديه وجه به حامل مديون را نسبت به شخص ثالثی كه ممكن است سند متعلق به او باشد ...

۴ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون تجارت | باب چهارم فصل چهارم

فصل چهارمدر مرور زمانماده 318 - دعاوی راجعه به برات و فته طلب و چك كه از طرف تجاری برای امور تجارتی صادر شده پس از انقضای پنج سال از تاريخ صدور اعتراض نامه و يا آخرين تعقيب قضائی در محاكم مسموع نخواهد بود مگر اينكه در ظرف اين مدت رسما اقرار بدين واقع شده باشد كه در اين صورت ...

۴ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون تجارت | باب چهارم فصل سوم

فصل سومچكماده 310 - چك نوشته ای است كه به موجب آن صادركننده وجوهی را كه در نزد محال عليه دارد كلا يا بعضا مسترد يا به ديگری واگذار می نمايد.ماده 311 – در چك بايد محل و تاريخ صدور قيد شده و به امضای صادر كننده برسد ، پرداخت وجه نبايد وعده داشته باشد.ماده 312 - چك ممكن است ...

۴ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون تجارت | باب چهارم فصل دوم

فصل دومدر فته طلبماده 307 - فته طلب سندی است كه به موجب آن امضاء كننده تعهد می كند مبلغی در موعد معين يا عندالمطالبه در وجه حامل يا شخص معين و يا به حواله كرد آن شخص كار سازی نمايد.ماده 308 - فته طلب علاوه بر امضاء يا مهر بايد دارای تاريخ و متضمن مراتب ذيل باشد -1 - ...

۴ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون تجارت | باب چهارم فصل اول

باب چهارمبرات - فته طلب - چكفصل اول - براتمبحث اول صورت براتماده 223 - برات علاوه بر امضاء يا مهر برات دهنده بايد دارای شرايط ذيل باشد -1 – قيد كلمه (برات )در روی ورقه.2 - تاريخ تحرير(روز و ماه و سال )3 - اسم شخصی كه بايد برات را تاديه كند.4 - تعيين مبلغ برات.5 - تاريخ تاديه ...

۴ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون تجارت | باب سوم فصل اول بخش دوازدهم

بخض 12مقررات مختلف مربوط به شركت های سهامیماده 270 - هرگاه مقررات قانونی در مورد تشكيل شركت سهامی يا عمليات آن يا تصميماتی كه توسط هر يك از اركان شركت اتخاذ می گردد رعايت نشود برحسب مورد بنا به درخواست هر ذينفع بطلان شركت يا عمليات يا تصميمات مذكور به حكم دادگاه اعلان خواهد شد ليكن موسسين و مديران و ...

۳ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون تجارت | باب سوم فصل اول بخش یازدهم

بخش 11مقررات جزائيماده 243 - اشخاص زير به حبس تاديبی از سه ماه تا دو سال يا به جزای نقدی از بيست هزار ريال تا دويست هزار ريال يا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد.1 - هركس كه عالما و برخلاف واقع پذيره نويسی سهام را تصديق كند و يا برخلاف مقررات اين قانون اعلاميه پذيره نويسی منتشر نمايد ...

۳ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون تجارت | باب سوم فصل اول بخش دهم

بخش 10حساب هاي شركتماده 232 - هيئت مديره شركت بايد پس از انقضای سال مالی صورت دارائی و ديون شركت را در پايان سال و همچنين ترازنامه و حساب عملكرد و حساب سود و زيان شركت را به ضميمه گزارشی درباره فعاليت و وضع عمومی شركت طی سال مالی مزبور تنظيم كند.اسناد مذكور در اين ماده بايد اقلا بيست روز ...

۳ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون تجارت | باب سوم فصل اول بخش نهم

بخش 9انحلال و تصفيهماده 199 - شركت سهامی در موارد زير منحل می شود 1 - وقتی كه شركت موضوعی را كه براي آن تشكيل شده است انجام داده يا انجام آن غير ممكن شده باشد.2 – در صورتی كه شركت برای مدت معين تشكيل گرديده و آن مدت منقضی شده باشد مگر اينكه مدت قبل از انقضاء تمديد شده ...

۳ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون تجارت | باب سوم فصل اول بخش هشتم

بخش 8تغييرات درسرمايه شركتماده 157 - سرمايه شركت را می توان ازطريق صدورسهام جديد و يا از طريق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزايش داد.ماده 158 - تاديه مبلغ اسمی سهام جديد به يكی ازطريق زيرامكان پذير است -1 - پرداخت مبلغ اسمی به نقد.2 - تبديل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شركت به سهام جديد.3 - انتقال ...

۳ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون تجارت | باب سوم فصل اول بخش هفتم

بخش 7بازرسانماده 144 - مجمع عمومی عادی در هرسال يك يا چند بازرس انتخاب می كند تا برطبق قانون به وظايف خود عمل كنند. انتخاب مجدد بازرس يا بازرسان بلامانع است.مجمع عمومی عادی در هرموقع می تواند بازرس يا بازرسان را عزل كند به شرط آنكه جانشين آنها را نيزانتخاب نمايد.تبصره - درحوزه هائی كه وزارت اقتصاد اعلام می كند ...

۳ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون تجارت | باب سوم فصل اول بخش ششم

بخش 6هيئت مديرهماده 107 - شركت سهامی به وسيله هيئت مديره ای كه از بين صاحبان سهام انتخاب شده وكلا يا بغضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد.عده اعضای هيئت مديره در شركت های سهامی عمومی نبايد از پنج نفركمتر باشد.ماده 108 - مديران شركت توسط مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند.ماده 109 - مدت ...

۳ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون تجارت | باب سوم فصل اول بخش پنجم

بخش 5مجامع عمومیماده 72 - مجمع عمومی شركت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشكيل می شود. مقررات مربوط به حضور عده لازم برای تشكيل مجمع عمومی و آراء لازم جهت اتخاذ تصميمات در اساسنامه معين خواهد شد مگر در مواردی كه به موجب قانون تكليف خاص برای آن مقرر شده باشد.ماده 73 - مجامع عمومی به ترتيب عبارتند از -1 ...

۳ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون تجارت | باب سوم فصل اول بخش چهارم

بخش 4اوراق قرضهماده 51 - شركت سهامی عام می تواند تحت شرايط مندرج دراين قانون اوراق قرضه منتشر كند.ماده 52 - ورقه قرضه ورقه قابل معامله ايست كه معرف مبلغی وام است با بهره معين كه تمامی آن يا اجزا آن در موعد يا مواعد معينی بايد مسترد گردد برای ورقه قرضه ممكن است علاوه بر بهره حقوق ديگری نيز ...

۳ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون تجارت | باب سوم فصل اول بخش سوم

بخش 3تبديل سهامماده 43 - هرگاه شركت بخواهد به موجب مقررات اساسنامه يا بنا به تصميم مجمع عمومی فوق العاده سهامداران خود سهام بی نام شركت را به سهام با نام و يا آنكه سهام با نام را به سهام بی نام تبديل نمايد بايد برطبق مواد زيرعمل كند.ماده 44 – در مورد تبديل سهام بی نام به سهام با ...

۳ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون تجارت | باب سوم فصل اول بخش دوم

بخش 2سهامماده 24 - سهم قسمتی است از سرمايه شركت سهامی كه مشخص ميزان مشاركت و تعهدات و منافع صاحب آن در شركت سهامی می باشد ورقه سهم سند قابل معامله ای است كه نماينده تعداد سهامی است كه صاحب آن در شركت سهامی دارد.تبصره 1 - سهم ممكن است با نام يا بی نام باشد.تبصره 2 – در صورتی ...

۳ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون تجارت | باب سوم فصل اول بخش اول

باب سومشركت های تجارتیفصل اولدر اقسام مختلف شركت ها و قواعد راجعه به آنهاماده 20 - شركت های تجارتی بر هفت قسم است :1 - شركت سهامی.2 - شركت با مسئوليت محدود.3 - شركت تضامنی4 - شركت مختلط غير سهامی.5 - شركت مختلط سهامی.6 - شركت نسبی.7 - شركت تعاونی توليد و مصرف.مبحث اولشركت های سهامیبخش 1تعريف و تشكيل شركت ...

۳ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون تجارت | باب دوم

باب دومدفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتیفصل اول دفاتر تجارتیماده 6 – هر تاجری به استثنای كسبه جزء مكلف است دفاتر ذيل يا دفاتر ديگری را كه وزارت عدليه به موجب نظام نامه قائم مقام اين دفاتر قرار می دهد داشته باشد :1-دفتر روزنامه.2- دفتركل.3- دفتردارائی.4- دفتر كپيه.ماده 7 – دفتر روزنامه دفتری است كه تاجر بايد همه روزه مطالبات ...

۳ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون تجارت | باب اول

باب اولتجار و معاملات تجارتیماده 1 – تاجر كسي است كه شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.ماده 2 - معاملات تجارتی از قرار ذيل است :1- خريد يا تحصيل هرنوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اين كه تصرفاتی درآن شده يا نشده باشد.2- تصدی به حمل و نقل از راه خشكی يا آب يا ...

۳ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون کار | فصل چهاردهم

‌فصل چهاردهم - مقررات مختلفه‌ماده ۶۵ - وزارت کار می‌تواند در طرز عمل بنگاه‌های کاریابی خصوصی نظارت نموده و مکلف است به تدریج مراکز کاریابی دولتی مجانی ایجاد‌ نماید.‌ماده ۶۶ - کارفرمایان بایستی به منظور تهیه افراد کارآزموده و بالا بردن سطح اطلاعات فنی و مهارت کارگران و کارآموزان خود و وسائل لازم را در ‌کارگاه به موجب آیین‌نامه‌های مربوطه ...

۳ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون کار | فصل سیزدهم

‌فصل سیزدهم - تخلفات و ضمانت اجراء‌ماده ۵۷ - در صورتی که کارفرما آمار و اطلاعات پیش‌بینی شده در ماده ۹ این قانون را به وزارت کار تسلیم ننماید در هر مورد به پرداخت جریمه‌نقدی از ۵۰۰ تا ۵۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد.‌ماده ۵۸ - در صورت تخلف کارفرما از اجرای مواد ۱۱ - ۱۲ - ۱۴ - ۱۵ - ...

۳ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون کار | فصل دوازدهم

‌فصل دوازدهم - شورای عالی کار‌ماده ۵۴ - در وزارت کار شورایی به نام شورای عالی کار تشکیل می‌شود که وظایف آن عبارت است از تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون و‌انجام سایر وظایفی که به موجب مواد این قانون و سایر قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به عهده شورای عالی کار واگذار شده است‌ماده ۵۵ - شورای عالی کار از اعضای ...

۳ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون کار | فصل یازدهم

‌فصل یازدهم - بازرسی کار‌ماده ۵۲ - در اجرای مقررات این قانون وزارت کار افراد ذیصلاحیتی را به عنوان بازرس کار انتخاب می‌نماید ‌بازرسان کار حق دارند در هر موقع به کارگاه‌های مشمول این قانون وارد شده و به بازپرسی بپردازند گزارش بازرسان کار در آن چه که مربوط به اجرای این‌قانون است در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود. ...

۳ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون کار | فصل دهم

‌فصل دهم - حفاظت فنی و بهداشت کار‌ماده ۴۷ - برای تدوین و تصویب آیین‌نامه‌هایی به منظور تأمین بهداشت کار و حفاظت کارگران و جلوگیری از وقوع حوادث در محیط کار هیأتی به‌نام شورای عالی حفاظت فنی از اشخاص زیر در وزارت کار تشکیل می‌شود:وزیر کار یا معاون او که سمت ریاست شورا را عهده‌دار خواهد بودمعاون وزارت کشورمعاون وزارت ...

۳ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون کار | فصل نهم

‌فصل نهم - حل اختلاف‌ماده ۳۷ - هر گونه اختلاف بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای مقررات این قانون و یا قرارداد کار و یا قرارداد کارآموزی باشد در مرحله‌اول از طریق سازش مستقیماً بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها حل خواهد شد‌ماده ۳۸ - در صورتی که اختلاف از طریق سازش ...

۳ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون کار | فصل هشتم

فصل هشتم - پیمان های دسته‌جمعی‌ماده ۳۵ - پیمان دسته‌جمعی کار عبارت است از پیمان کتبی که به منظور تعیین شرایط کار بین یک یا چند سندیکا یا اتحادیه یا کنفدراسیون کارگری ‌از یک طرف و یک و یا چند کارفرما یا سندیکا یا اتحادیه یا کنفدراسیون کارفرمایی از طرف دیگر منعقد می‌شود‌در پیمان دسته‌جمعی نمی‌توان مزایایی کم تر از ...

۳ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون کار | فصل هفتم

‌فصل هفتم - قرارداد کار‌ماده ۳۰ - قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگرمتعهد می‌شود در قبال دریافت مزد، کاری را برای مدت معین یا‌ مدت نامحدودی برای کارفرما انجام دهد.‌ماده ۳۱ - در قرارداد کار نمی‌توان مزایایی کم تر از آن چه در این قانون برای کارگر مقرر شده منظور نمود.‌ماده ۳۲ ...

۳ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون کار | فصل ششم

‌فصل ششم - سندیکا‌ماده ۲۵ - سندیکا جمعیتی است که کارگران یا کارفرمایان مربوط به یک حرفه و یا یک کارگاه و یا یک صنعت می‌توانند برای حفظ منافع حرفه‌ای و ‌بهبود وضع مادی و اجتماعی خود تشکیل دهند.‌ائتلاف چند سندیکا تشکیل یک اتحادیه و ائتلاف چند اتحادیه تشکیل یک کنفدراسیون را می‌دهد.‌ماده ۲۶ - کلیه سندیکاها و اتحادیه‌ها و ...

۳ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون کار | فصل پنجم

‌فصل پنجم - مزد و حقوق‌ماده ۲۱ - مزد یا حقوق باید در آخر هفته یا آخر هر پانزده روز در روز غیر تعطیل در کارگاه به کارگر پرداخت شود.‌تبصره ۱ - چنانچه قسمتی از مزد یا حقوق به صورت غیر نقدی باشد نحوه تحویل آن با موافقت طرفین خواهد بود.‌تبصره ۲ - مزد کارگری که در تمام مدت به ...

۳ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون کار | فصل چهارم

‌فصل چهارم - شرایط کار زنان و کودکان‌ماده ۱۶ - به کار گماردن اطفال کمتر از دوازده سال حتی به عنوان کارآموزی ممنوع است..‌ماده ۱۷ - کار شب (‌بین ساعات ۲۲ و ۶ صبح) برای زنان و کارگرانی که کم تر از هیجده سال سن دارند ممنوع است جز در مورد زنان پرستار‌ بیمارستان ها و مشاغل دیگری که طبق ...

۳ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون کار | فصل سوم

‌فصل سوم - تعطیلات و مرخصی‌ها‌ماده ۱۴ - در هر هفته روز جمعه روز تعطیل کارگران با استفاده از مزد می‌باشد چنانچه با موافقت کارگر روز معین دیگری در هفته به طور مستمر‌برای تعطیل تعیین شود روز مزبور در حکم تعطیل هفتگی خواهد بود.‌تبصره - کارگرانی که روز جمعه کار می‌کنند یک روز دیگر از ایام هفته حق تعطیل با ...

۳ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون کار | فصل دوم

‌‌فصل دوم - مدت کار‌ماده ۱۱ - ساعات کار کارگران در کارگاه‌ها جز در موارد مذکور در این قانون نباید از هشت ساعت در شبانه‌روز و چهل و هشت ساعت در هفته‌ تجاوز نماید . مقصود از ساعات کار مدتی است که کارگر به منظور انجام کار در اختیار کارفرما می‌باشد و اوقات استراحت و صرف غذا جزء ساعات کار ...

۳ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون کار | فصل اول

قانون کار ‌مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۳۷ (‌کمیسیون مشترک کار مجلسین)‌فصل اول - مقررات عمومی‌ماده ۱ - کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان به دستور کارفرما در مقابل دریافت حقوق یا مزد کار می‌کند .‌تبصره - اشخاصی که مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات استخدامی می‌باشند مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.‌ماده ...

۳ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

اصول ضوابط حسابداری و حسابرسی | استاندارد های حسابرسی عملیاتی بخش دوم

خطر حسابرسی5-4- خطر حسابرسی به معنای احتمال نادرست یا ناقص بودن یافته ها، نتیجه ‎گیری ها، پیشنهادها یا اطمینان حسابرسان، در نتیجه وجود عواملی مانند شواهد ناکافی و/یا نامناسب، فرآیند ناقص حسابرسی، حذف‎ های عمدی یا اطلاعات گمراه ‎کننده ناشی از ارائه نادرست یا تقلب است. برآورد خطر حسابرسی دربرگیرنده ملاحظات کمّی و کیفی است. عواملی مانند ...

۳ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

اصول ضوابط حسابداری و حسابرسی | استاندارد های حسابرسی عملیاتی بخش اول

پیشگفتاریکی از تعاریف ارایه شده در مورد واژه مدیریت، دانش به‌کارگیری مؤثر و کارآمد منابع برای دستیابی به اهداف سازمان است. این منابع به‌طور معمول به اشکال گوناگون از جمله سرمایه، نیروی‌کار، منابع طبیعی و اطلاعات در اختیار مدیران قرار دارد. با توجه به این نکته مهم که مقدار منابع موجود، چه در سطح یک سازمان و چه در کل ...

۲ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره‌ 18 | صورت های مالی جداگانه

هدف هدف این استاندارد، تجویز الزامات حسابداری و افشا در ارتباط با سرمایه‌گذاری در واحدهای تحت کنترل، مشارکت‌های خاص و واحدهای وابسته، هنگام تهیه صورت‌های مالی جداگانه توسط واحد گزارشگر است.دامنه کاربرد این استاندارد باید در مورد نحوه حسابداری سرمایه‌گذاری در واحدهای تحت کنترل، مشارکت‌های خاص و واحدهای وابسته در صورت‌های مالی جداگانه به کار گرفته شود.تعاریف اصطلاحات ذیل در این استاندارد با ...

۲ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره‌ 17 | ترکیب های بخش عمومی

هدف هدف این استاندارد، بهبود ویژگی‌های مربوط بودن، قابل‌اتکا بودن و قابل مقایسه بودن اطلاعاتی است که واحد گزارشگر در صورت های مالی خود درباره ترکیب بخش عمومی و آثار آن ارائه می‌کند. برای این منظور، این استاندارد در خصوص موارد زیر، اصول و الزاماتی را تعیین می‌کند:الف. نحوه طبقه‌‌بندی ترکیب‌های بخش عمومی توسط واحد گزارشگر به عنوان ادغام یا تحصیل؛ب. ...

۲ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره‌ 16 | سرمایه‌گذاری در واحدهای وابسته و مشارکت های خاص

هدف هدف این استاندارد، تجویز نحوه حسابداری سرمایه‌گذاری در واحدهای وابسته و مشارکت های خاص و تعیین الزامات به کارگیری روش ارزش ویژه برای حسابداری سرمایه‌گذاری در واحدهای وابسته و مشارکت های خاص است.دامنه کاربرد این استاندارد باید توسط واحدهای گزارشگری که دارای کنترل مشترک یا نفوذ قابل ملاحظه بر سرمایه‌پذیر هستند و سرمایه‌گذاری آنها دربرگیرنده منافع مالکیت قابل اندازه‌گیری است به ...

۲ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره‌ 15 | صورت های مالی تلفیقی

هدف هدف این استاندارد، تعیین اصول تهیه و ارائه صورت های مالی تلفیقی برای واحد گزارشگری است که یک یا چند واحد دیگر را کنترل می‌کند. برای دستیابی به هدف مندرج در بند یک، این استاندارد:الف. واحد گزارشگری را که بر یک یا چند واحد دیگر کنترل دارد، ملزم به ارائه صورت های مالی تلفیقی می‌کند؛ب. اصل کنترل را تعریف می‌کند و ...

۲ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره‌ 14 | رویدادهای پس از تاریخ گزارشگری

هدف1 . هدف این استاندارد تعیین الزامات زیر است:الف . مواردی که واحد گزارشگر باید صورت های مالی خود را بابت رویدادهای پس از تاریخ گزارشگری تعدیل کند؛ ب. اطلاعاتی که واحد گزارشگر باید درباره تاریخ تأیید صورت های مالی و رویدادهای پس از تاریخ گزارشگری افشا نماید.طبق این استاندارد، چنانچه رویدادهای پس از تاریخ گزارشگری بیانگر نامناسب بودن به ...

۲ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره‌ 13 | آثار تغییر در نرخ تبدیل ارز

هدف یک واحد گزارشگر ممکن است معاملاتی به ارز انجام دهد یا دارای عملیات خارجی باشد. علاوه بر این، یک واحد گزارشگر ممکن است صورت های مالی خود را به ارز ارائه کند. هدف این استاندارد، تجویز چگونگی انعکاس معاملات ارزی و عملیات خارجی در صورت های مالی یک واحد گزارشگر و همچنین نحوه تسعیر صورت های مالی به واحد پول ...

۲ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره‌ 12 | مزایای بازنشستگی کارکنان

هدف هدف این استاندارد تجویز نحوه گزارشگری مالی و افشای مزایای بازنشستگی کارکنان در واحدهای گزارشگر است.دامنه کاربرد2 . واحد گزارشگر باید این استاندارد را برای گزارشگری مالی مزایای بازنشستگی کارکنان خود به کار گیرد. گزارشگری مالی کلیه صندوق هایی که متولی طرح های مزایای بازنشستگی می‌باشند و طرح های مزایای بازنشستگی که شخصیت حقوقی جداگانه دارند در دامنه كاربرد این استاندارد ...

۲ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره‌ 11 | افشای اطلاعات اشخاص وابسته

هدف1 . هدف اين استاندارد، تعیین الزامات افشای وجود روابط واحد گزارشگر با اشخاص وابسته در صورت وجود کنترل، و افشای اطلاعات درباره معاملات بین واحـد گزارشگر و اشخاص وابسته با شرایط خاص است. موضوعات اصلی در افشای اطلاعات در مورد اشخاص وابسته عبارت از تشخيص اشخاص وابسته و تعيين افشای لازم درباره معاملات واحد گزارشگر با آن اشخاص می‌باشد.دامنه ...

۲ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره‌ 10 | رویه‌های حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات

مقدمه1 . اين استاندارد، معيارهای انتخاب و تغيير در رويه‌های حسابداری همراه با نحوه حسابداری و افشای این تغييرات، تغيير در برآوردهای حسابداری و اصلاح اشتباهات را تجویز می‌کند. هدف این استاندارد کمک به ارتقای ویژگی های کیفی مربوط بودن و قابليت اتکای اطلاعات مندرج در صورت های مالی و همچنین حصول اطمینان از قابليت مقايسه صورت های مالی یک ...

۲ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره‌ 9 | مخارج تامین مالی

هدف1 . هدف این استاندارد تجویز نحوه عمل حسابداری مخارج تأمین مالی است. براساس این استاندارد، مخارج تأمین مالی عموماً بلافاصله به عنوان هزینه دوره شناسایی می‌شود، به استثنای مواردی که به طور مستقیم قابل انتساب به تحصیل، ساخت یا تولید یک دارایی واجد شرایط است که به حساب آن دارایی منظور می‌شود.دامنه کاربرد2 . این استاندارد باید برای حسابداری ...

۱ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره‌ 8 | ذخایر، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

هدف1 . هدف اين استاندارد اطمينان از به کارگيری معيارهای شناخت و مبانی اندازه‌گيری مناسب در مورد ذخاير، بدهی های احتمالی و دارايی های احتمالی و نيز افشای اطلاعات کافی در يادداشت های توضيحی برای درک بهتر ماهيت، زمان‌بندی و مبلغ آنها توسط استفاده‌کنندگان صورت های مالی می باشد.دامنه کاربرد2 . اين استاندارد بايد توسط کليه واحدهای گزارشگر برای حسابداری ...

۱ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره‌ 7 | دارایی های نامشهود

هدف1 . هدف‌ اين‌ استاندارد، تجويز نحوه‌ حسابداری دارايی های نامشهود است‌. موضوعات اصلی در حسابداری دارايی های نامشهود شامل معيارها و زمان‌ شناخت‌ دارايی، تعيين‌ مبلغ‌ دفتری (شامل‌ هزينه‌ استهلاك‌ و زیان کاهش ارزش) و موارد افشا می‌باشد.دامنه‌ كاربرد2 . الزامات اين استاندارد باید در مورد حسابداری تمام دارایی های نامشهود به استثنای موارد زیر به کار گرفته شود:الف. ...

۱ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره‌ 6 | موجودی ها

هدف1 . هدف این استاندارد تشریح نحوه حسابداری موجودی ها است. مهمترین موضوع در حسابداری موجودی ها، شناسایی بهای تمام شده به عنوان دارایی و انتقال آن به دوره‌های آتی جهت تطابق با رویدادهای مربوط است. این استاندارد رهنمودهایی جهت تعیین بهای تمام شده و شناخت بعدی به عنوان هزینه، از جمله هرگونه کاهش ارزش و روش های تعیین بهای ...

۱ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره‌ 5 | دارایی های ثابت مشهود

هدف1 . هدف‌ اين‌ استاندارد، تجويز نحوه‌ حسابداری دارايی های ثابت مشهود است تا‌ استفاده‌کنندگان صورت های مالی بتوانند اطلاعات مربوط به سرمايه‌گذاری واحد گزارشگر در اين دارايی ها و تغييرات آن را تشخيص دهند. موضوعات اصلی در حسابداری دارايی های ثابت مشهود عبارت از شناخت دارايی، تعيين مبلغ دفتری آن و شناخت هزينه‌ استهلاك و زيان کاهش ارزش دارايی ...

۱ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره‌ 4 | درآمد حاصل از عملیات مبادله‌ای  

هدف1 . بنا بر تعریف ارائه شده در مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی، درآمد عبارت است از افزایش در دارایی، کاهش در بدهی یا ترکیبی از هر دو که منجر به افزایش ارزش خالص طی دوره می‌شود. مفهوم درآمد در بخش عمومی، هر دو گروه ”درآمد حاصل از عملیات مبادله‌ای“ و درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای“ را دربرمی‌گیرد. هدف ...

۱ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره‌ 3 | درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای (مالیات و انتقالات)

هدف1 . هدف این استاندارد، ارائه الزاماتی برای گزارشگری مالی درآمدهای حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای است. این استاندارد، موضوعات مرتبط با شناسایی و اندازه‌گیری این نوع درآمدها را مورد بحث قرار می‌دهد.دامنه‌ كاربرد2 . این استاندارد باید برای حسابداری درآمدهای حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای به کار گرفته شود. این استاندارد در خصوص ترکیب واحدهای گزارشگر که عملیات غیرمبادله‌ای محسوب می‌شود، ...

۱ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره‌ 2 | نحوه ارائه اطلاعات بودجه‌ای در صورت های مالی

هدف1 . این استاندارد مقایسه بودجه و عملکرد ناشی از اجرای بودجه را در صورت های مالی واحدهای گزارشگر الزامی می‌کند. همچنین طبق این استاندارد، واحدهای گزارشگر ملزم به افشای دلایل تفاوت های با اهمیت بین بودجه و عملکرد می‌باشند. با رعایت الزامات این استاندارد، بخشی از وظیفه پاسخگویی واحدهای بخش عمومی ایفا می‌گردد و شفافیت صورت های مالی آنها ...

۱ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 1 | نحوه ارائه صورت های مالی

هدف1 . هدف‌ این‌ استاندارد، تعیین مبنای‌ ارائه صورت های‌ مالی‌ با مقاصد عمومی‌ یک‌ واحد گزارشگر‌ به منظور حصول‌ اطمینان‌ از قابلیت‌ مقایسه با صورت های‌ مالی‌ دوره‌های‌ قبل‌ آن‌ واحد و صورت های‌ مالی‌ سایر واحدهای‌ گزارشگر است. برای‌ دستیابی‌ به این‌ هدف‌، در این‌ استاندارد ملاحظات‌ کلی‌ مرتبط با نحوه ارائه صورت های‌ مالی‌، رهنمودهایی‌ درباره ساختار ...

۱ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی | ویژگی های کیفی اطلاعات مندرج در گزارشگری های مالی با مقاصد عمومی

مقدمه1 . ویژگی های كیفی‌ به‌ ویژگی هایی‌ اطلاق‌ می‌شود كه‌ موجب سودمندی اطلاعات ارائه شده در گزارش های مالی‌ برای‌ استفاده‌كنندگان می‌شود و دستیابی به اهداف گزارشگری مالی شامل پاسخگویی و تصمیم‌گیری را میسر ‌می‌سازد.2 . برخی‌ ویژگی های‌ كیفی‌ به‌ محتوای‌ اطلاعات‌ مندرج‌ در گزارش های‌ مالی‌ و برخی‌ دیگر به چگونگی‌ ارائـه‌ این‌ اطلاعات‌ مربوط‌ می‌شود.3 . ...

۱ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی | عناصر صورت های مالی

مقدمه در این بیانیه، عناصر صورت های مالی تهيه شده بر مبنای تعهدی، تعریف می‌شود. اصطلاح عناصر به طبقات کلی از اقلام اطلاق می‌شود که اجزای اصلی صورت های مالی را تشکیل می‌دهد. این عناصر، در نتيجه معاملات يا ساير رويدادهای تأثيرگذار بر واحد گزارشگر به وجود می آيد. اين بيانيه به جای تعريف اجزای تشكيل دهنده عناصر، مانند موجودی نقد، ...

۱ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی | واحد گزارشگر

مقدمه يكی از فرضيات بديهی حسابداری اين است كه اطلاعات مالی، متعلق به واحدهايی است با ساختارهای سازمانی قانونی، قراردادی يا اداری. اطلاعات مالی اين واحدها، از طريق گزارش های مالی به استفاده‌کنندگان ارائه می شود. هدف اين بيانيه، ارائه معيارهای لازم برای تشخيص واحدهای بخش عمومی است که به منظور ايفای وظيفه پاسخگويی بايد گزارش های مالی تهيه و ارائه کنند. محدوده ...

۱ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی | اهداف گزارشگری مالی

مقدمه1 . هدف اساسی گزارشگری مالی در بخش عمومی، کمک به این بخش برای ایفای وظیفه پاسخگویی در مقابل ملت است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حق حاکمیت ملت از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. طبق اصل 56 قانون اساسی، ”حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته ...

۳۰ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد خدمات مرتبط 4400 | اجرای روش های توافقی رسیدگی به اطلاعات مالی

كليـات‌1 . هدف‌ اين‌ استاندارد، ارائه‌ استانداردها و راهنمايی های لازم‌ درباره‌ مسئوليت های حرفه‌ای حسابرس‌ در موارد اجرای روش های توافقی رسيدگی به‌ اطلاعات‌ مالی، و شكل‌ و محتوای گزارشی است‌ كه‌ حسابـرس‌ در اين‌ گونه‌ موارد صادر می كند. منظور از حسابرس‌ در اين‌ بخش‌، الزاما فرد يا موسسه‌ای نيست‌ كه‌ حسابرسی صورت ...

۳۰ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد خدمات مرتبط 4410 | تنظیم اطلاعات مالی

كليات‌1 . هدف‌ اين‌ استاندارد، ارائه‌ استانداردها و راهنمايی های لازم‌ درباره‌ مسئوليت های حرفه‌ای حسابرس‌ در تنظيم‌ اطلاعات‌ مالی و شكل‌ و محتوای گزارشی است‌ كه‌ حسابرس‌ در اين‌ گونه‌ موارد صادر می كند. منظور از حسابرس‌ در اين‌ استاندارد، الزاما فرد يا موسسه‌ای نيست‌ كه‌ حسابرسی صورت های مالی واحد اقتصادی را به‌ عهده‌ دارد.2 . اگرچه‌ تاكيد ...

۳۰ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد بررسی اجمالی 2410 | بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای توسط حسابرس مستقل واحد تجاری

كليات1 . هدف اين استاندارد، ارائه استانداردها و راهنمايی های لازم در ارتباط ‌با مسئوليت های حرفه‌ای حسابرس و شكل و محتوای گزارش وی در مواردي ‌است كه بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان‌دوره‌ای‌ صاحب كار حسابرسی را به ‌عهده می گيرد. استفاده از اصطلاح ” حسابرس“ در اين استاندارد به معنای انجام حسابرسی اطلاعات مالی ميان‌دوره‌ای نيست، بلکه به اين ...

۳۰ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد بررسی اجمالی 2400 | بررسی اجمالی صورت های مالی

كليات‌1 . هدف این استاندارد، ارائه استانداردها و راهنمایی های لازم درباره مسئولیت های حرفه‌ای حسابرس در مواردی است که حسابرسی غیراز حسابرس واحد تجاری بررسی اجمالی صورت های مالی را انجام می‌دهد. در این استاندارد همچنین درباره شکل و محتوای گزارشی که حسابرس در این گونه موارد صادر می‌کند، استانداردها و راهنمایی های لازم ارائه شده است. بررسی اجمالی ...

۳۰ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابرسی 805 | ملاحظات خاص در حسابرسی یک صورت مالی یا اجزای یک صورت مالی

کلیاتدامنه کاربرد1 . استانداردهای 100 تا 700، در حسابرسی صورت های مالی کاربرد دارد و باید برای حسابرسی سایر اطلاعات مالی تاریخی حسب ضرورت متناسب با شرایط موجود تعدیل شود. در این استاندارد، ملاحظات خاص در به کارگیری آن استانداردها در حسابرسی یک صورت مالی یا اجزای یک صورت مالی، مطرح می‌شود. یک صورت مالی یا اجزای یک صورت مالی، ...

۳۰ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابرسی 800 | ملاحظات خاص در حسابرسی صورت های مالی تهیه شده بر اساس چارچوب هایی با مقصد خاص

کلیاتدامنه کاربرد1 . استانداردهای 100 تا 700، در حسابرسی صورت های مالی کاربرد دارد. در اين استاندارد، ملاحظات خاص در به کارگيری آن استانداردها در حسابرسی صورت های مالی تهيه شده براساس یک چارچوب با مقاصد خاص مطرح می‌شود.2 . اين استاندارد برای حسابرسی مجموعه کاملی از صورت های مالی تهيه شده براساس یک چارچوب با مقاصد خاص تدوین شده ...

۳۰ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابرسی 720 | مسئولیت های حسابرس در قبال سایر اطلاعات

کلياتدامنه كاربرد در اين استاندارد، مسئوليت‌های حسابرس در قبال سایر اطلاعات مالی و غیر مالی (به جز صورت های مالی و گزارش حسابرس نسبت به آن) مطرح شده است. این استاندارد تدوین شده است تا در حسابرسی صورت های مالی توسط حسابرس مستقل مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین، اهداف حسابرس در این استاندارد، در پرتو اهداف کلی حسابرس به شرح مندرج در ...

۳۰ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابرسی 710 | اطلاعات مقایسه ای

کليات1 . هدف این استاندارد، ارائه استانداردها و راهنمایی های لازم در‌مورد مسئولیت های حسابرس درباره اطلاعات مقایسه‌ای است. این استاندارد در مواردی که صورت های مالی خلاصه شده به‌همراه صورت های مالی حسابرسی شده ارائه می شود، کاربرد ندارد (در این‌گونه موارد به استانداردهای 720 ، و 800 ، مراجعه شود).2 . حسابرس باید اطمینان یابد که اطلاعات مقایسه‌ای ...

۲۹ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابرسی 706 | بندهای تاکید بر مطلب خاص و سایر بندهای توضیحی در گزارش حسابرس مستقل

کلیاتدامنه کاربرد این استاندارد مربوط به اطلاع‌رسانی بیشتر در گزارش حسابرس در مواردی است كه به نظر حسابرس لازم است توجه استفاده‌کنندگان به موضوعات زیر جلب شود:الف. اطلاعات ارائه یا افشا شده‌ در صورت های مالی كه برای درك صورت های مالی توسط استفاده‌كنندگان اهمیت زیادی دارد؛ ب . اطلاعاتی به جز اطلاعات ارائه یا افشا شده در صورت های ...

۲۹ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابرسی 705 | اظهارنظرهای تعدیل شده در گزارش حسابرس مستقل

کلیاتدامنه کاربرد1 . در این استاندارد، مسئولیت حسابرس در رابطه با صدور گزارشی مناسب برای شرایطی مطرح شده است كه حسابرس هنگام اظهارنظر طبق استاندارد 700 ، به این نتیجه رسیده باشد که تعدیل اظهارنظر نسبت به صورت های مالی ضروری است. علاوه بر این، در این استاندارد چگونگی تعدیل شكل و محتوای گزارش حسابرس در صورت تعدیل اظهارنظر حسابرس ...

۲۹ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابرسی 701 | اطلاع رسانی مسائل عمده حسابرسی در گزارش حسابرس مستقل

کلیاتدامنه كاربرد در این استاندارد، مسئولیت حسابرس در خصوص اطلاع‌رسانی مسائل عمده حسابرسی در گزارش حسابرس مطرح می‌شود. در این استاندارد، قضاوت حسابرس درباره آنچه به عنوان مسائل عمده حسابرسی اطلاع‌رسانی می‌شود و همچنین شکل ومحتوای اطلاع‌رسانی مسائل عمده حسابرسی در گزارش حسابرس مورد بحث قرار می‌گیرد. هدف از اطلاع‌رسانی مسائل عمده حسابرسی، تقویت خاصیت پیام‌رسانی گزارش حسابرس از طریق شفاف‌سازی بیشتر ...

۲۹ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابرسی 700 | اظهارنظر و گزارشگری نسبت به صورت های مالی

کلياتدامنه كاربرد در اين استاندارد، مسئوليت حسابرس برای اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی و همچنين، شكل و محتوای گزارش حسابرس، به عنوان نتیجه حسابرسی صورت‌های مالی، مطرح می‌شود. استاندارد 701 به مسئولیت حسابرس در خصوص اطلاع‌رسانی مسائل عمده حسابرسی در گزارش حسابرس می‌پردازد. استانداردهای 705 و 706 ، به این موضوع می‌پردازند که در صورت تعدیل اظهارنظر حسابرس یا درج بند تأکید ...

۲۹ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابرسی 620 | استفاده از کارشناس حسابرس

کلیاتدامنه كاربرد در این استاندارد، مسئولیت های حسابرس در ارتباط با کاری که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی متخصص در حوزه‌ای غیر از حسابداری و حسابرسی، برای کمک به حسابرس در کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب انجام می‌شود، مطرح شده است. در این استاندارد موارد زیر مطرح نمی‌شود:الف . شرایطی که در آن، تیم حسابرسی شامل عضو، یا بهره‌مند از مشاوره ...

۲۹ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابرسی 610 | استفاده از کار حسابرسان داخلی

کلیاتدامنه كاربرد1 . در اين استاندارد، مسئوليت های حسابرس مستقل در خصوص استفاده از کار حسابرسان داخلی مطرح شده است که شامل الف) استفاده از کار واحد حسابرسی داخلی در کسب شواهد حسابرسی و ب) استفاده از کمک مستقیم حسابرسان داخلی تحت هدایت، سرپرستی، و بررسی حسابرس مستقل می‌باشد.2 . در مواردی كه واحد تجاری فاقد واحد حسابرسی داخلی است، ...

۲۹ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابرسی 600 | ملاحظات خاص در حسابرسی صورت های مالی گروه (شامل کار حسابرسان بخش)

کلياتدامنه کاربرد1 . استانداردهـای حسابرسی در مـورد حسابرسی گـروه نيز کاربـرد دارد. در این استاندارد ملاحظات خاصی مطرح شده است که در خصوص حسابرسی گروه کاربرد دارد، به ویژه مواردی که دربرگیرنده حسابرسان بخش است.2 . چنانچه حسابرس در حسابرسی صورت های مالی غیر از صورت های مالی گروه، از خدمات حسابرسان دیگر استفاده کند، این استاندارد می‌تواند با اعمال ...

۲۹ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابرسی 580 | تاییدیه کتبی مدیران

کلیاتدامنه كاربرد1 . در اين استاندارد، مسئوليت حسابرس در رابطه با کسب تأییدیه کتبی‌‌ از مديران اجرایی و، در صورت لزوم، اركان راهبری مطرح می شود.2 . در پيوست 1، استانداردهای دیگری که حاوی الزامات خاصی در ارتباط با تأییدیه کتبی مدیران است، فهرست شده‌اند. الزامات مذکور، کاربرد این استاندارد را محدود نمی‌کند.تأییدیه‌‌ کتبی مدیران به عنوان شواهد حسابرسی3 . ...

۲۹ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابرسی 570 | تداوم فعالیت

کلیاتدامنه كاربرد1 . در اين استاندارد، مسئوليت‌های حسابرس در ارتباط با تداوم فعالیت در حسابرسی صورت‌های مالی و آثار نتیجه گیری‌های حسابرس بر گزارش وی مطرح می شود. (رک: بند ت-1)مبنای حسابداری تداوم فعاليت2 . طبق مبنای حسابداری تداوم فعاليت، صورت‌های مالی بر مبنای این ...

۲۷ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابرسی 560 | رویدادهای پس از تاریخ صورت های مالی

کلیاتدامنه كاربرد1 . در اين استاندارد، مسئوليت های حسابرس در ارتباط با رويدادهای پس از تاريخ صورت های مالی در حسابرسی صورت های مالی مطرح می‌شود. ( رک: بند ت-1)رویدادهای پس از تاریخ صورت های مالی2 . صورت های مالی ممكن است تحت تأثير رويدادهای خاصی قرار گيرد كه پس از تاريخ صورت ...

۲۷ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابرسی 550 | اشخاص وابسته

کلياتدامنه کاربرد1 . در این استاندارد، مسئولیت حسابرس در زمینه روابط و معاملات با اشخاص وابسته در حسابرسی صورت های مالی مطرح شده است. به ویژه در این استاندارد نحوه به کارگیری استانداردهای 315 ، 330 و 240 در رابطه با خطرهای تحریف بااهمیت مربوط به روابط و معاملات با اشخاص وابسته توصیف می‌شود.ماهیت روابط و معاملات با اشخاص وابسته2 ...

۲۷ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابرسی 540 | حسابرسی برآورد های حسابداری، شامل برآوردهای حسابداری ارزش منصفانه و موارد افشای مرتبط

کلیاتدامنه كاربرد1 . اين استاندارد، به مسئولیت حسابرس در زمینه براوردهای حسابداری شامل براوردهای حسابداری ارزش منصفانه و موارد افشای مرتبط در حسابرسی صورت های مالی می‌پردازد. این استاندارد مشخصاً، نحوه به کارگیری استاندارد 315 و استاندارد 330 و سایر استانداردهای مربوط را در حسابرسی براوردهای حسابداری به تفصیل شرح می‌دهد. همچنین، این استاندارد شامل الزامات و رهنمودهایی درخصوص تحریف ...

۲۶ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابرسی 530 | نمونه گیری در حسابرسی

کلیاتدامنه كاربرد1 . اين استاندارد در مواردی كاربرد دارد كه حسابرس تصمیم می‌گیرد در اجرای روش های حسابرسی از نمونه‌گیری حسابرسی استفاده کند. در اين استاندارد، کاربرد نمونه‌گيری آماری و غيرآماری در طراحی و انتخاب نمونه حسابرسی، اجرای آزمون كنترل ها و آزمون جزئيات، و ارزيابی نتايج حاصل از نمونه مطرح می‌شود.2 . اين استاندارد مکمل ...

۲۶ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابرسی 520 | شواهد حسابرسی _ روش های تحلیلی

کلیاتدامنه كاربرد1 . در این استاندارد، کاربرد روش های تحلیلی به عنوان آزمون های محتوای حسابرسی مطرح شده است. علاوه بر این، در این استاندارد مسئولیت حسابرس در خصوص اجرای روش های تحلیلی در زمانی نزدیک به خاتمه کار حسابرسی مطرح می‌شود که به منظور نتیجه‌گیری کلی نسبت به صورت های مالی انجام می‌شود. در استاندارد 315 ، کاربرد روش ...

۲۶ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابرسی 510 | حسابرسی نخستین _ مانده های اول دوره

كلياتدامنه کاربرد در این استاندارد، مسئولیت های حسابرس در ارتباط با اول مانده‌های اول دوره هنگام انجام حسابرسی نخستین، مطرح شده است. مانده‌های اول دوره، علاوه بر مبالغ صورت های مالی، شامل موضوعات مستلزم افشا مانند بدهی های احتمالی و تعهدات نیز می‌باشد که در ابتدای دوره وجود داشته‌اند. در مواردی که صورت های ...

۲۶ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابرسی 505 | تاییدیه های برون سازمانی

کلیاتدامنه كاربرد1 . در اين استاندارد، نحوه استفاده حسابرس از تأييدیه‌های برون سازمانی برای كسب شواهد حسابرسی طبق الزامات استاندارد 330 و استاندارد 500 مطرح می شود. اين استاندارد، رهنمودی درخصوص پرس‌وجو راجع‌به دعاوی حقوقی و ادعاها ارائه نمی کند. در استاندارد 501 ، كسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب از طریق اين پرس‌وجوها مطرح شده است.جایگاه تأييدیه‌های برون سازمانی2 ...

۲۶ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابرسی 501 | شواهد حسابرسی _ ملاحظات خاص در خصوص برخی از اقلام

کلیاتدامنه كاربرد1 . در این استاندارد، ملاحظات خاص حسابرس در کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب طبق استاندارد 330 ، استاندارد 500 و سایر استانداردهای حسابرسی مرتبط، با توجه به ابعاد خاص موجودی مواد و کالا، دعاوی حقوقی و ادعاهای مرتبط با واحد تجاری، و اطلاعات قسمت ها در حسابرسی صورت های مالی مطرح می‌شود.تاريخ اجرا اين استاندارد برای حسابرسی صورت ...

۲۶ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابرسی 500 | شواهد حسابرسی

کلیاتدامنه كاربرد1 . این استاندارد، شواهد حسابرسی مورد استفاده در حسابرسی صورت های مالی را تشریح می‌کند، و به مسئولیت حسابرس درخصوص طراحی و اجرای روش های حسابرسی جهت کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب می‌پردازد به گونه‌ای كه این شواهد پشتوانه نتیجه‌گیری های معقولی باشد كه مبنای اظهارنظر وی قرار می گيرد.2 . این استاندارد در مورد تمام شواهد ...

۲۶ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابرسی 450 | ارزیابی تحریف های شناسایی شده در حسابرسی

کلیاتدامنه کاربرد1 . در این استاندارد، مسئولیت حسابرس در زمینه ارزیابی اثر تحریف های شناسایی شده بر حسابرسی و اثر تحریف های اصلاح نشده، در صورت وجود، بر صورت های مالی مطرح شده است. در استاندارد 700 ، مسئولیت حسابرس برای اظهارنظر نسبت به صورت های مالی توصیف گردیده است که براساس آن حسابرس باید مشخص کند که آیا از ...

۲۶ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابرسی 330 | برخوردهای حسابرس با خطرهای ارزیابی شده

کلیاتدامنه کاربرد1 . این استاندارد به مسئولیت حسابرس در زمینه طراحی و اجرای روش های حسابرسی لازم برای مقابله با خطرهای تحریف بااهمیت مشخص شده و ارزیابی شده توسط وی طبق استاندارد 315 در حسابرسی صورت های مالی، می‌پردازد.تاریخ اجرا2 . این استاندارد برای حسابرسی صورت های مالی که دوره مالی آن ها از اول فروردین 1394 و پس از ...

۲۶ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابرسی 320 | اهمیت در برنامه ریزی و اجرای عملیات حسابرسی

کلیاتدامنه کاربرد1 . این استاندارد، به موضوع مسئولیت حسابرس در زمینه به کارگیری مفهوم اهمیت در برنامه‌ریزی و اجرای عملیات حسابرسی صورت های مالی می پردازد. در استاندارد 450 ، نحوه به کارگیری مفهوم اهمیت در ارزیابی اثر تحریف های شناسایی شده بر حسابرسی و اثر تحریف های اصلاح نشده (در صورت وجود) بر صورت های مالی تشریح شده است.اهمیت ...

۲۶ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابرسی 315 | تشخیص و ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت از طریق شناخت واحد تجاری و محیط آن

کلیاتدامنه كاربرد در این استاندارد، مسئولیت حسابرس برای تشخیص و ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت در صورت های مالی، از طریق شناخت واحد تجاری و محیط آن، شامل کنترل های داخلی مطرح می‌شود.تاريخ اجرا اين استاندارد برای حسابرسی صورت های مالی که دوره مالی آن ها از اول فروردین 1394 و پس از آن شروع می‌شود، لازم‌الاجراست.هدف هدف حسابرس، تشخیص و ارزیابی خطرهای تحریف ...

۲۵ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابرسی 300 | برنامه ریزی حسابرسی صورت های مالی

کلیاتدامنه کاربرد1 . در این استاندارد، مسئولیت حسابرس برای برنامه‌ریزی حسابرسی صورت های مالی مطرح می‌شود. این استاندارد اساساً برای حسابرسی های بعدی (دوره‌های پس از حسابرسی نخستین) تدوین شده است. ملاحظات خاص در حسابرسی نخستین نیز، جداگانه مطرح می‌شود.نقش و زمان بندی برنامه‌ریزی2 . برنامه‌ریزی کار حسابرسی مستلزم تدوین طرح کلی حسابرسی و برنامه حسابرسی است. مزایای اصلی برنامه‌ریزی ...

۲۵ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابرسی 265 | اطلاع رسانی ضعف های کنترل های داخلی به ارکان راهبری و مدیران اجرایی

کلیاتدامنه كاربرد1 . اين استاندارد، به مسئولیت حسابرس در زمینه اطلاع‌رسانی ضعف های کنترل های داخلی مشخص شده در حسابرسی صورت های مالی، به ارکان راهبری و مدیران اجرایی (حسب مورد) می‌پردازد. این استاندارد، در رابطه با مسئولیت های حسابرس برای کسب شناخت از کنترل های داخلی و طراحی و اجرای آزمون کنترل ها، نسبت به آنچه که در استانداردهای ...

۲۵ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابرسی 260 | اطلاع رسانی به ارکان راهبری

کلیاتدامنه كاربرد1 . در اين استاندارد، مسئولیت اطلاع‌رسانی حسابرس به ارکان راهبری در حسابرسی صورت های مالی مطرح می شود. اگر چه الزامات این استاندارد برای کلیه واحدهای تجاری صرف نظر از ساختار راهبری یا اندازه آنها کاربرد دارد، اما در مواردی که همه اعضای ارکان راهبری در واحد تجاری مسئولیت اجرایی داشته باشند، و همچنین در مورد شرکت های ...

۲۵ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابرسی 250 | ارزیابی رعایت قوانین و مقررات در حسابرسی صورت های مالی

کلیاتدامنه كاربرد1 . در اين استاندارد، مسئوليت حسابرس در‌خصوص ارزيابی رعایت قوانين و مقررات در حسابرسی صورت های مالی، مطرح شده است. اين استاندارد در مورد ساير خدمات اطمينان‌بخشی كه در آن حسابرس به طور مشخص برای آزمون رعايت قوانين يا مقررات به خصوص و ارائه گزارش درباره آن به کار گمارده می‌شود، كاربرد ندارد.اثر قوانين و مقررات2 . اثر ...

۲۵ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابرسی 240 | مسئولیت حسابرس در ارتباط با تقلب در حسابرسی صورت های مالی

کلیاتدامنه کاربرد1 . اين استاندارد، به مسئوليت حسابرس در ارتباط با تقلب، در حسابرسی صورت های مالی می‌پردازد. اين استاندارد، مشخصاً، نحوه به کارگیری استانداردهای 315 و 330 را در مورد خطرهای تحريف بااهميت ناشی از تقلب شرح می دهد.ويژگی های تقلب2 . تحريف صورت های مالی می‌تواند از تقلب يا اشتباه ناشی شود. وجه تمایز تقلب و اشتباه، عمدی ...

۲۵ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابرسی 230 | مستندات حسابرسی

كلياتدامنه کاربرد1 . در این استاندارد، مسئولیت حسابرس در ارتباط با تهیه مستندات حسابرسی در حسابرسی صورت های مالی مطرح می‌شود. فهرست سایر استانداردهای حاوی الزامات و راهنمایی های ویژه مربوط به مستندات در پیوست این استاندارد ارائه شده است. الزامات ویژه مربوط به مستندات در سایر استانداردها، کاربرد این استاندارد را محدود نمی‌کند. قوانین یا مقررات نیز ممکن است ...

۲۵ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابرسی 220 | کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی

كليات1 . هدف اين استاندارد، ارائه استانداردها و راهنمايی های لازم درباره مسئوليت های مشخص كاركنان مؤسسه حسابرسی درمورد روش های كنترل كيفيت حسابرسی اطلاعات مالی تاريخی (شامل حسابرسی صورت های مالی) است. اين استاندارد لازم است با بخش های ”الف“ و ”ب“ آيين رفتار حرفه‌ای (نشريه 123) مطالعه شود.2 . گروه حسابرسی بايد روش های كنترل كيفيت قابل اجرا ...

۲۵ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابرسی 210 | توفق در خصوص شرایط کار حسابرسی

کلیاتدامنه كاربرد1 . در این استاندارد، مسئولیت‌های حسابرس در خصوص توافق با مدیران اجرایی و، حسب مورد، ارکان راهبری در مورد شرایط کار حسابرسی مطرح می‌شود. این توافق شامل پیش‌شرط‌‌های معینی می‌شود که مسئولیت برقراری آنها بر عهده مدیران اجرایی و، حسب مورد، ارکان راهبری می‌باشد. در استاندارد 220 ، جنبه‌هایی از پذیرش کار که در حیطه کنترل حسابرس است، ...

۲۴ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابرسی 200 | اهداف کلی حسابرس مستقل و انجام حسابرسی طبق استاندارد های حسابرسی

کلیاتدامنه کاربرد این استاندارد، مسئولیت های کلی حسابرس مستقل را در حسابرسی صورت های مالی طبق استانداردهای حسابرسی، تبیین می‌کند. به خصوص، در این استاندارد اهداف کلی حسابرس مستقل تعیین می‌گردد و ماهیت و دامنه کار حسابرسی طراحی شده برای دستیابی به آن اهداف، توصیف می‌شود. این استاندارد همچنین دامنه کاربرد و ساختار استانداردهای حسابرسی را تشریح می‌کند و مسئولیت های ...

۲۴ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد کنترل کیفیت 1 در موسسات ارائه کننده خدمات حسابرسی

كليات هدف اين استاندارد، ارائه استانداردها و راهنمايی های لازم درباره مسئوليت های مؤسسه در مورد سيستم كنترل كيفيت آن برای حسابرسی و بررسی اجمالی اطلاعات مالی تاريخی و ساير خدمات اطمينان بخشی و خدمات مرتبط است. اين استاندارد بايد همراه بخش های ”الف“ و ”ب“ آيين رفتار حرفه‌ای مطالعه شود. استانداردها و راهنمايی های بيشتر درباره مسئوليت های كاركنان مؤسسه در ...

۲۴ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

مقدمه استانداردهای حسابرسی | سایر خدمات اطمینان بخشی و خدمات مرتبط

کليات1 . هدف از انتشار اين مقدمه مشخص کردن دامنه کاربرد و جايگاه استانداردهای حسابرسی، ساير خدمات اطمينان‌بخشی و خدمات مرتبط است.2 . طبق بند 4 تبصره 2 قانون تشکيل سازمان حسابرسی و بند ز ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی ، ”تدوين اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در ايران“ به عنوان بخشی از وظايف سازمان حسابرسی است. در ...

۲۴ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابداری شماره 42 | اندازه‌گیری ارزش منصفانه

هدف این استاندارد:الف. ارزش منصفانه را تعریف می‌کند؛ب. چارچوب اندازه‌گیری ارزش منصفانه را در یک استاندارد واحد، مقرر می كند؛ پ. افشا درباره اندازه‌گیری ارزش منصفانه را الزامی می‌کند. ارزش منصفانه، اندازه‌گیری مبتنی بر بازار است و اندازه‌گیری مختص واحد تجاری نیست. در مورد برخی دارایی ها و بدهی ها، ممکن است معاملات قابل مشاهده بازار یا اطلاعات قابل مشاهده بازار در ...

۲۳ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابداری شماره 41 | افشای منافع در واحدهای تجاری دیگر

هدف هدف این استاندارد، الزام واحد تجاری به افشای اطلاعاتی است که استفاده‌کنندگان صورت های مالی را قادر به ارزیابی موارد زیر کند:الف. ماهیت منافع آن در واحدهای تجاری دیگر و ریسک های مرتبط با آن منافع؛ ب. آثار آن منافع بر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان های نقدی واحد تجاری.دستیابی به هدف برای دستیابی به هدف مندرج در بند 1، ...

۲۳ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابداری شماره 40 | مشارکت ها

هدف هدف این استاندارد، تعیین اصول گزارشگری مالی برای واحدهای تجاری است که در توافق های تحت کنترل مشترک (یعنی مشارکت ها)، منافعی دارند.دستیابی به هدف برای دستیابی به هدف اشاره‌شده در بند 1، این استاندارد کنترل مشترک را تعریف می‌کند و هر واحد تجاری را که طرف یک مشارکت است ملزم می‌نماید با ارزیابی حقوق و تعهدات خود، نوع مشارکت را ...

۲۳ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابداری شماره 39 |صورت های مالی تلفیقی بخش دوم

ارتباط بین تسلط و بازدهتسلط تفویض‌شدهب58. زمانی که سرمایه‌گذار دارای حق تصمیم‌گیری (تصمیم‌گیرنده)، وجود کنترل خود بر سرمایه‌پذیر را ارزیابی می‌کند، باید تعیین کند که اصیل است یا نماینده. همچنین سرمایه‌گذار باید تعیین کند که آیا واحد تجاری دیگری كه دارای حق تصمیم‌گیری است، به عنوان نماینده سرمایه‌گذار عمل می‌کند یا خیر. نماینده، شخصی است که عمدتاً از سوی شخص ...

۲۳ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابداری شماره 39 |صورت های مالی تلفیقی بخش اول

هدف هدف این استاندارد، تعیین اصول ارائه و تهیه صورت های مالی تلفیقی در زمانی است که واحد تجاری، یک یا چند واحد تجاری دیگر را کنترل می‌کند.دستیابی به هدف برای دستیابی به هدف بند 1، این استاندارد:الف. واحد تجاری (واحد تجاری اصلی) که بر یک یا چند واحد تجاری دیگر (واحدهای تجاری فرعی) کنترل دارد را ملزم به ارائه صورت های ...

۲۳ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابداری شماره 38 | ترکیب های تجاری بخش دوم

پيوست الفاصطلاحات تعریف‌شدهاين پيوست، بخش جدانشدنی اين استاندارد حسابداری است.واحد تحصیل‌شده فعالیت یا فعالیت های تجاری که واحد تحصیل‌کننده، در ترکیب تجاری کنترل آن را به دست می‌آورد.واحد تحصیل‌کننده واحد تجاری که کنترل واحد تحصیل‌شده را به دست می‌آورد.تاریخ تحصیل تاریخی که واحد تحصیل‌کننده، کنترل واحد تحصیل‌شده را به دست می‌آورد.فعالیت تجاری مجموعه‌ای یکپارچه از فعالیت ها و دارایی هایی ...

۲۳ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابداری شماره 38 | ترکیب های تجاری بخش اول

هدف هدف این استاندارد، بهبود مربوط بودن، قابلیت اتکا و قابلیت مقایسه اطلاعاتی است که واحد گزارشگر، در صورت های مالی خود درباره ترکیب تجاری و آثار آن ارائه می‌کند. برای این منظور، این استاندارد در خصوص موارد زیر، اصول و الزاماتی را برای واحد تحصيل‌كننده تعیین می‌کند:الف. نحوه شناخت و اندازه‌گیری دارایی های قابل تشخیص تحصیل‌شده، بدهی های تقبل‌شده و ...

۲۳ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابداری شماره 37 | ابزارهای مالی : افشا بخش دوم

پيوست الفاصطلاحات تعریف‌شدهاین پیوست، بخش جدانشدنی این استاندارد است.ریسک اعتباری ریسک اینکه یک طرف ابزار مالی، به دلیل عدم ایفای تعهد، موجب زیان مالی طرف دیگر ‌شود.ریسک واحد پول ریسک نوسان‌ ارزش منصفانه یا جریان های نقدی آتی یک ابزار مالی به دلیل تغییر در نرخ های مبادله ارز.ریسک نرخ سود ریسک نوسان ارزش منصفانه یا جریان های نقدی آتی ...

۲۳ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابداری شماره 37 | ابزارهای مالی : افشا بخش اول

هدف هدف این استاندارد، الزام واحدهای تجاری به افشای اطلاعاتی در صورت های مالی است تا استفاده‌‌کنندگان بتوانند موارد زیر را ارزیابی کنند:الف. اهمیت ابزارهای مالی برای وضعیت مالی واحد تجاری؛ ب. ماهیت و میزان ریسک های ناشی از ابزارهای مالی، که واحد تجاری طی دوره و در پایان دوره‌ گزارشگری در معرض آنها قرار دارد و نحوه مدیریت این ...

۲۲ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابداری شماره 36 | ابزارهای مالی: ارائه

هدف هدف اين استاندارد، تعيين اصول ارائه ابزار‌های مالی به عنوان بدهی يا حقوق مالكانه و تهاتر دارايی های مالی و بدهی های مالی است. اين استاندارد برای طبقه‌بندی ابزار‌های مالی از ديدگاه ناشر به دارايی های مالی، بدهی های مالی و ابزار‌های مالكانه؛ طبقه‌بندی درآمد مالی و هزینه مالی؛ سودتقسیمی، زیان ها و سودهای مربوط؛ و شرايط تهاتر ...

۲۰ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابداری شماره 35 | مالیات بر درآمد

هدف1 . هدف اين استاندارد، تجویز نحوه حسابداری ماليات بر درآمد می باشد. موضوع اصلی در حسابداری ماليات بر درآمد، چگونگی به حساب گرفتن آثار مالیاتی جاری و آتی موارد زير است:الف. بازيافت (تسويه) آتی مبلغ دفتری دارايی هايی (بدهی هايی) كه در صورت وضعيت مالی واحد تجاری شناسايی می‌شوند؛ ب. معاملات و ساير رويداد‌های دوره جاری كه در ...

۲۰ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابداری شماره 34 | رویه‌های حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات

هدف1 . هدف اين استاندارد، تجویز معیارهای انتخاب و تغيير رويه‌های حسابداری، و نیز نحوه عمل حسابداری و افشای تغيير در رويه‌های حسابداری، تغيير در برآورد‌های حسابداری و اصلاح اشتباهات است. هدف این استاندارد، بهبود مربوط بودن و قابليت اتكای صورت های مالی واحد تجاری، و قابليت مقايسه‌ صورت های مالی در طول زمان و با صورت های مالی ساير ...

۲۰ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابداری شماره 33 | مزایای بازنشستگی کارکنان

هدف1 . هدف این استاندارد تجویز نحوه گزارشگری مالی و افشای مزایای بازنشستگی کارکنان در واحدهای تجاری است.دامنه کاربرد2 . واحد تجاری باید این استاندارد را برای گزارشگری مالی مزایای بازنشستگی کارکنان خود به کار گیرد.3 . گزارشگری مالی طرح های مزایای بازنشستگی کارکنان در دامنه كاربرد این استاندارد قرار نمی گيرد (به استاندارد حسابداری شماره 27 با عنوان ”طرح ...

۲۰ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابداری شماره 32 | کاهش ارزش دارایی ها بخش سوم

پیوست شماره 3مبانی نتیجه‌گیری این پیوست بخشی از الزامات استاندارد حسابداری شماره 32 محسوب نمی‌شود.مقدمه1 . براساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی، اگر مبلغ بازیافتنی دارایی از مبلغ دفتری آن کم تر باشد، مبلغ دفتری دارایی باید تا مبلغ بازیافتنی کاهش داده شود. در برخی از استانداردهای حسابداری رهنمود‌های کلی در ارتباط با کاهش ارزش دارایی ها ارائه شده است. اما با ...

۲۰ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابداری شماره 32 | کاهش ارزش دارایی ها بخش دوم

برگشت‌ زیان‌ کاهش‌ ارزش‌ سرقفلی‌108 . زیان‌ کاهش‌ ارزش‌ شناسایی‌ شده‌ برای‌ سرقفلی‌ نباید در دوره‌های‌ بعد برگشت‌ شود. استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 17 با عنوان دارایی های‌ نامشهود، شناسایی‌ سرقفلی‌ ایجاد شده‌ در واحد تجاری را منع کرده‌ است. هرگونه‌ افزایش‌ بعدی‌ در مبلغ‌ بازیافتنی‌ سرقفلی در دوره‌های پس از شناسایی کاهش ارزش به احتمال زیاد افزایش‌ در سرقفلی‌ ایجاد شده‌ ...

۲۰ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابداری شماره 32 | کاهش ارزش دارایی ها بخش اول

هدف‌1 . هدف‌ این‌ استاندارد تجویز رویه‌هایی‌ است‌ که‌ واحد تجاری‌ با به کارگیری‌ آنها اطمینان‌ می‌یابد دارایی ها بیش از مبلغ بازیافتنی منعکس نمی‌شود. یک‌ دارایی‌، در صورتی‌ کاهش ارزش دارد که مبلغ بازیافتنی ناشی از فروش یا استفاده از دارایی، از مبلغ دفتری آن کم تر باشد. طبق‌ این‌ استاندارد، واحد تجاری‌ باید زیان‌ کاهش‌ ارزش‌ را شناسایی‌ ...

۲۰ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابداری شماره 31 | دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده

هدف1 . هدف اين استاندارد، تجويز نحوه حسابداری دارايی های نگهداری شده برای فروش و نحوه ارائه و افشای عمليات متوقف شده است. به طور خاص، اين استاندارد موارد زير را الزامی نموده است:الف. دارايی هايی که معيارهای طبقه‌بندی به عنوان ” نگهداری شده برای فروش“ را احراز می کنند، به اقل مبلغ دفتری و خالص ارزش فروش اندازه‌گيری و ...

۱۹ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابداری شماره 30 | سود هر سهم

هدف1 . هدف اين استاندارد، تجويز ضوابط تعيين و ارائه سود هر سهم، به منظور بهبود قابلیت مقايسه عملکرد واحدهای تجاری مختلف در يک دوره گزارشگری و مقايسه عملکرد يک واحد تجاری در دوره‌های گزارشگری مختلف است. اگرچه به دليل کاربرد رويه‌های حسابداری متفاوت در تعيين سود، اطلاعات مربوط به سود هر سهم محدوديت هايی دارد با اين حال ثبات ...

۱۹ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابداری شماره 29 | فعالیت های ساخت املاک

هدف1 . هدف اين استاندارد تجويز روش های حسابداری درآمد و مخارج مرتبط با فعاليت های ساخت املاک است. موضوع اصلی اين استاندارد، شناخت و تخصيص درآمدها و مخارج فعاليت های ساخت املاک در دوره‌های مالی انجام اين فعاليت هاست.دامنه کاربرد2 . اين استاندارد بايد برای حسابداری فعاليت های ساخت املاک به کار گرفته شود.3 . اين استاندارد در مورد ...

۱۹ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابداری شماره 28 | فعالیت های بیمه عمومی

هدف1 . هدف اين استاندارد تجويز روش هاى حسابدارى براى حق‌بيمه، خسارت و مخارج تحصيل بيمه‌هاى عمومى مستقيم و اتكايى و همچنين افشاى اطلاعات اين نوع فعاليت ها در صورت هاى مالى شرکت ها و مؤسسات بيمه است. الزامات سایر استانداردهای حسابداری درصورتی برای فعالیت های بیمه عمومی کاربرد دارد که توسط این استاندارد جایگزین نشده باشد.دامنه كاربرد2 . اين ...

۱۹ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابداری شماره 27 | طرح های مزایای بازنشستگی

دامنه‌ كاربرد1 . به كارگيری اين‌ استاندارد در حسابداری طرح های مزايای بازنشستگی الزامی است‌.2 . كليه‌ صندوق هايی كه‌ متولی اجرای طرح های مزايای بازنشستگی می باشند، ازجمله‌ سازمان‌ تأمين‌ اجتماعی، صندوق‌ بازنشستگی كشوری و صندوق های شركت ها و سازمان ها مشمول‌ اين‌ استاندارد هستند. طرح های مزايای بازنشستگی كه‌ شخصيت‌ حقوقی جداگانه‌ای ندارند نيز در صورت‌ گزارشگری ...

۱۹ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابداری شماره 26 | فعالیت های کشاورزی

دامنه‌ كاربرد1 . كاربرد اين‌ استاندارد در حسابداری موارد زير الزامی ‌است‌، مشروط‌ بر اينكه‌ به‌ فعاليت‌ كشاورزی مربوط‌ باشد :الف ‌. دارايی های زيستی، ب‌ . توليد كشاورزی در زمان‌ برداشت‌. 2 . اين‌ استاندارد در موارد زير كاربرد ندارد :الف ‌. زمين‌ مربوط‌ به‌ فعاليت‌ كشاورزی (به‌ استاندارد حسابداری شماره‌ 11 با عنوان‌ دارايی های ثابت‌ مشهود مراجعه‌ ...

۱۷ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استانداردهای حسابداری 25 | گزارشگری بر حسب‌ قسمت های مختلف‌

مقدمـه‌1 . هدف‌ اين‌ استاندارد، تجويز مبانی گزارشگری اطلاعات‌ مالی بر حسب‌ قسمت های مختلف‌ يك‌ واحد تجاری است‌. اين‌ اطلاعات‌ در مورد انواع‌ مختلف‌ محصولات‌ و خدمات‌ ارائه‌ شده‌ و نيز مناطق‌ جغرافيايی مختلف‌ عمليات‌ واحد تجاری است‌ كه‌ به‌ استفاده‌كنندگان‌ صورت های مالی در موارد زير كمك‌ می كند :الف. درك‌ بهتر عملكرد گذشته‌ واحد تجاری،ب ‌. ارزيابی ...

۱۷ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استانداردهای حسابداری 24 | گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله‌ قبل از بهره‌برداری

مقدمـه‌1 . هدف‌ اين‌ استاندارد، تشخيص‌ واحدهای تجاری در مرحله‌ قبل از بهره‌برداری و تجويز گزارشگری مالی پاره‌ای اطلاعات‌ خاص‌ درباره‌ آن ها در مرحله‌ قبل از بهره‌برداری است‌. توضيح‌ اينكه‌ معيارهای شناخت‌ و اندازه‌گيری معاملات‌ و ساير رويدادهای مالی و نيز بخش‌ عمده‌ گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله‌ قبل از بهره‌برداری و واحدهای تجاری در حال‌ بهره‌برداری مشابه‌ ...

۱۷ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استانداردهای حسابداری 22 | گزارشگری مالی میان دوره ای بخش دوم

شناخت‌ و اندازه‌گيریرويه‌های حسابداری یکسان با رويه‌های حسابداری سالانه واحد تجاری بايد برای تهيه‌ صورت های مالی ميان‌دوره‌ای از رويه‌های حسابداری يكسان‌ با رويه‌های حسابداری مورد استفاده‌ در تهيه‌ صورت های مالی سالانه‌ استفاده‌ كند. تغيير در رويه‌های حسابداری بعد از تاريخ‌ آخرين‌ صورت های مالی سالانه‌ كه‌ در صورت های مالی سالانه‌ بعدی منعكس‌ می شود از اين‌ قاعده‌ مستثنی ...

۱۷ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استانداردهای حسابداری 22 | گزارشگری مالی میان دوره ای بخش اول

هدف هدف‌ اين‌ استاندارد، تعيين‌ حداقل محتوای گزارش‌ مالی ميان‌دوره‌ای و تعيين‌ اصول‌ شناخت‌ و اندازه‌گيری در صورت های مالی کامل یا فشرده برای دوره میانی است‌. گزارشگری مالی ميان‌دوره‌ای به‌موقع‌ و قابل اتكا، توانايی سرمايه‌گذاران، اعتبار‌دهندگان و سایرین را برای درك ظرفیت واحد تجاری در ایجاد سود و جريان های نقدی و درک شرايط‌ مالی ...

۱۷ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استانداردهای حسابداری 21 | حسابداری اجاره ها بخش دوم

حسابداری اجاره‌ها توسط‌ اجاره‌دهنده‌اجاره‌های سرمايه‌ای25 . اجاره‌دهنده‌ بايد دارايی مرتبط‌ با اجاره‌ سرمايه‌ای را در ترازنامه‌ به عنوان‌ يك‌ رقم‌ دريافتنی و به مبلغی معادل‌ سرمايه‌گذاری خالص‌ در اجاره‌ منعكس‌ كند.26 . در اجاره‌های سرمايه‌ای، اجاره‌دهنده‌ تقريبا ً تمام‌ مخاطرات‌ و مزايای ناشی از مالكيت‌ دارايی را به‌ اجاره‌كننده‌، منتقل‌ می كند و بنابراين‌ با مبالغ‌ اجاره‌ دريافتنی ...

۱۷ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استانداردهای حسابداری 21 | حسابداری اجاره ها بخش اول

مقدمــه‌1 . هدف‌ اين‌ استاندارد، تجويز رويه‌های حسابداری و افشای مناسب‌ برای اجاره‌های سرمايه‌ای و عملياتی توسط‌ اجاره‌دهنده‌ و اجاره‌كننده‌ است‌.2 . اجاره‌ ابزاری است‌ كه‌ واحد تجاری از طريق‌ آن‌ حق‌خريد يا استفاده‌ از دارايی ها را به‌دست‌ می آورد. در قراردادهای اجاره‌ به‌ شرط‌ تمليك‌، اجاره‌دهنده‌ موظف‌ است‌ در صورت‌ عمل‌ به شرايط‌ قرارداد توسط‌ اجاره‌كننده‌، مالكيت‌ قانونی ...

۱۷ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استانداردهای حسابداری 20 | سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته و مشارکت های خاص بخش دوم

توقف استفاده از روش ارزش ويژه واحد تجاری بايد استفاده از روش ارزش ويژه را از تاريخی متوقف کند که سرمايه‌گذاری آن، به شرح زیر، به عنوان سرمایه‌گذاری در واحد تجاری وابسته يا مشارکت خاص تلقی نشود:الف. در صورتی که سرمايه‌گذاری مزبور به سرمایه‌گذاری در واحد تجاری فرعی تبدیل شود، واحد تجاری باید حسابداری سرمايه‌گذاری را طبق استاندارد حسابداری 38 ترکيب ...

۱۷ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استانداردهای حسابداری 20 | سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته و مشارکت های خاص بخش اول

هدف هدف این استاندارد، تجویز نحوه حسابداری سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته و تعیین الزامات به کارگیری روش ارزش ویژه در حسابداری سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته و مشارکت های خاص است.دامنه کاربرد این استاندارد، باید توسط تمام واحدهای تجاری به کار گرفته شود که دارای کنترل مشترک یا نفوذ قابل ملاحظه بر سرمایه‌پذیر هستند.تعاریف در اين استاندارد، اصطلاحات زیر با معانی مشخص‌شده ...

۱۶ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استانداردهای حسابداری 18 | صورت های مالی جداگانه

هدف هدف این استاندارد، تجویز الزامات حسابداری و افشا در ارتباط با سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری فرعی، مشارکت های خاص و واحدهای تجاری وابسته، هنگام تهیه صورت های مالی جداگانه توسط واحد تجاری است.دامنه کاربرد این استاندارد باید در مورد نحوه حسابداری سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری فرعی، مشارکت های خاص و واحدهای تجاری وابسته در ...

۱۶ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استانداردهای حسابداری 17 | دارایی های نامشهود بخش چهارم

استاندارد حسابداری شماره 17دارايی های نامشهودپيوست شماره 1كاربرد استاندارد حسابداری در مورد برخی اقلام‌ غيرپولی نامشهود 1 . در اين‌ پيوست‌، نحوه‌ كاربرد استاندارد حسابداری در مورد برخی اقلام‌ غيرپولی نامشهود با توجه‌ به‌ ويژگی های قانونی و ساير جنبه‌های مرتبط‌ با آنها مطرح‌ می شود. اين‌ موارد تنها جنبه‌ تشريحی دارد و بنابراين‌ بخشی از استاندارد حسابداری نيست‌.حق‌ اختراع‌2 . ...

۱۶ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استانداردهای حسابداری 17 | دارایی های نامشهود بخش سوم

بهای تمام شده دارايی نامشهود ايجاد شده در واحد تجاری51 . بهای تمام شده يک دارايی نامشهود ايجاد شده در واحد تجاری، شامل مجموع مخارج واقع‌شده از تاريخی می باشد که دارايی نامشهود برای اولين بار معيارهای شناخت اشاره شده در بندهای 12، 14 و 44 را احراز می کند. براساس بند 57 مخارجی که قبلاً به عنوان هزينه شناسايی ...

۱۶ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استانداردهای حسابداری 17 | دارایی های نامشهود بخش دوم

تحصيل‌ جداگانـه‌21 . اگر دارايی نامشهود به طور جداگانه‌ تحصيل‌ شود، مابه‌ازای آن‌ معمولاً مشخص‌ است‌ و در نتيجه‌ می توان بهای تمام‌ شده‌ را به‌گونه‌ای اتكاپذير اندازه‌گيری كرد.22 . بهای تمام‌ شده‌ يك‌ دارايی نامشهود متشكل‌ از بهای خريد (شامل‌ عوارض‌ و ماليات‌ غير قابل‌ استرداد خريد) و هرگونه‌ مخارج‌ مرتبط‌ مستقيمی است‌ كه‌ برای آماده‌سازی دارايی جهت‌ استفاده‌ ...

۱۵ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استانداردهای حسابداری 17 | دارایی های نامشهود بخش اول

پیشگفتار(1) استاندارد حسابداری شماره 17 با عنوان دارايی های نامشهود که در تاریخ 30/4/1386 توسط مجمع عمومی سازمان حسابرسی تصویب شده است، جایگزین استاندارد حسابداری شماره 17 قبلی و همچنين استاندارد حسابداری شماره 7 با عنوان حسابداری مخارج تحقيق و توسعه می‌شود و الزامات آن در‌مورد صورت های مالی که دوره مالی آنها از تاریخ 1/1/1386 و بعد از آن ...

۱۵ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استانداردهای حسابداری 16 | آثار تغییر در نرخ بخش دوم

استفاده از واحد پول گزارشگری متفاوت با واحد پول عملیاتیتسعیر به واحد پول گزارشگری واحد تجاری می‌تواند صورت های مالی خود را بر اساس هر واحد پول (یا واحدهای پول) ارائه نماید. در صورتی که واحد پول گزارشگری واحد تجاری متفاوت از واحد پول عملیاتی آن باشد، نتایج عملکرد و وضعیت مالی آن واحد به واحد پول گزارشگری تسعیر می‌شود. برای ...

۱۵ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استانداردهای حسابداری 16 | آثار تغییر در نرخ بخش اول

هدف یک واحد تجاری ممکن است معاملاتی به ارز انجام دهد یا دارای عملیات خارجی باشد. علاوه بر این، یک واحد تجاری ممکن است صورت های مالی خود را به ارز ارائه کند. هدف این استاندارد، تجویز چگونگی انعکاس معاملات ارزی و عملیات خارجی در صورت های مالی یک واحد تجاری و همچنین نحوه تسعیر صورت های مالی به واحد پول ...

۱۵ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استانداردهای حسابداری 15 | حسابداری سرمایه گذاری ها بخش دوم

21 . اگر سرمايه‌گذاری كلاً يا جزئاً درمقابل‌ مابه‌ازای غيرنقد تحصيل‌ شود، بهای تمام‌ شده‌ آن‌ معادل‌ ارزش‌ منصفانه‌ دارايی يا اوراق‌ بهاداری خواهد بود كه‌ به عنوان‌ مابه‌ازا واگذار شده‌ است‌. ليكن‌ هرگاه‌ ارزش‌ منصفانه‌ سرمايه‌گذاری تحصيل‌ شده‌ با سهولت‌ بيشتری قابل‌ تعيين‌ باشد، مبلغ‌ اخير ممكن‌ است‌ در تعيين‌ بهای تمام‌ شده‌ سرمايه‌گذاری ملاك‌ عمل‌ قرار گيرد.22 . ...

۱۵ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استانداردهای حسابداری 15 | حسابداری سرمایه گذاری ها بخش اول

دامنه‌ كاربرد1 . اين‌ استاندارد به نحوه‌ حسابداری سرمايه‌گذاری ها و الزامات‌ افشای اطلاعات‌ مربوط‌ می پردازد.2 . حسابداری سرمايه‌گذاری در كليه‌ واحدهای تجاری بايد طبق‌ الزامات‌ اين‌ استاندارد انجام‌ شود. اين‌ استاندارد نحوه‌ حسابداری سرمايه‌گذاری در واحدهای تجاری فرعی و وابسته‌ در صورت های مالی تلفيقی را تعيين‌ نمی كند ليكن‌ درخصوص‌ نحوه‌ حسابداری سرمايه‌گذاری های پيشگفته‌ در صورت ...

۱۳ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استانداردهای حسابداری 13 | حسابداری مخارج تامین مالی

مقدمـه‌1 . هدف‌ اين‌ استاندارد، تجويز نحوه‌ عمل‌ حسابداری مخارج‌ تأمين‌ مالی است‌. براساس‌ اين‌ استاندارد، مخارج‌ تأمين‌ مالی عموماً بلافاصله‌ به عنوان‌ هزينه‌ دوره‌ شناسايی می شود، به استثنای مواردی كه‌ اين‌ مخارج‌ به‌ حساب‌ دارايی واجد شرايط‌ منظور می گردد.دامنه‌ كاربرد2 . اين‌ استاندارد بايد برای حسابداری مخارج‌ تامين‌ مالی به كار گرفته‌ شود.3 . مخارج‌ واقعی يا ...

۱۳ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استانداردهای حسابداری 12 | افشای اطلاعات اشخاص وابسته

پیشگفتار (1) استاندارد حسابداری شماره 12 با عنوان افشای اطلاعات اشخاص وابسته که در تاريخ 30/4/1386 وسط مجمع عمومی سازمان حسابرسی تصويب شده است، جايگزين استاندارد حسابداری شماره 12 قبلی می شود و الزامات آن در مورد صورت های مالی که دوره مالی آنها از تاريخ 1/1/1386 و بعد از آن شروع می شود لازم‌الاجراست.تغييرات ...

۱۳ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استانداردهای حسابداری 11 | دارایی های ثابت مشهود بخش سوم

جبران خسارت69 . جبران خسارت وارده به دارايی های ثابت مشهود توسط اشخاص ثالث بايد در سود و زيان دوره‌ای که وصول آن محتمل و مبلغ آن به‌گونه‌ای اتکاپذير قابل اندازه‌گيری می شود، شناسايی گردد.69 - مکرر. کاهش ارزش یا از بین رفتن دارایی های ثابت مشهود، ادعاهای مربوط یا پرداخت های جبران خسارت توسط اشخاص ثالث و هرگونه خرید ...

۱۳ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استانداردهای حسابداری 11 | دارایی های ثابت مشهود بخش دوم

اندازه‌گيری بهای تمام شده22 . بهای تمام شده دارايی ثابت مشهود معادل قيمت نقدی آن در تاريخ شناخت است. چنانچه‌ مابه‌ازای يك‌ قلم‌ دارايی ثابت‌ مشهود در مدتی بيش‌ از شرايط‌ معمول‌ خريد اعتباری پرداخت‌ شود، تفاوت‌ بين‌ قيمت‌ نقدی و مجموع مبالغ‌ پرداختی طی دوره‌ اعتبار به عنوان‌ هزينه‌ تأمين‌ مالی شناسايی می شود، مگر اين‌ كه‌ چنين هزينه‌ای، ...

۱۳ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استانداردهای حسابداری 11 | دارایی های ثابت مشهود بخش اول

پيشگفتار(1) استاندارد حسابداری شماره 11 با عنوان دارايی های ثابت مشهود که در تاريخ 30/4/1386 توسط مجمع عمومی سازمان حسابرسی تصويب شده است، جايگزين استاندارد حسابداری شماره 11 قبلی می شود و الزامات آن در مورد صورت های مالی که دوره مالی آنها از تاريخ 1/1/1386 و بعد از آن شروع می شود، لازم‌الاجراست.دلايل تجديدنظر در استاندارد(2) اين تجديدنظر با ...

۱۳ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استانداردهای حسابداری 10 | حسابداری کمک های بلاعوض‌

دامنـه‌ كاربرد1 . اين‌ استاندارد بايد برای حسابداری كمك های بلاعوض‌ دولت‌ و ساير اشكال‌ كمك های دولتی به كار گرفته‌ شود.2 . الزامات‌ اين‌ استاندارد، همچنين‌ می تواند به عنوان‌ بهترين‌ الگوی عمل‌ حسابداری كمك های بلاعوض‌ و ساير اشكال‌ كمك‌ دريافتی از منابع‌ غير دولتی مورد استفاده‌ قرار گيرد.تعاريف‌3 . اصطلاحات‌ ذيل‌ در اين‌ استاندارد با معانی مشخص‌ ...

۱۳ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استانداردهای حسابداری 9 | حسابداری پیمان های بلندمدت

مقدمـه‌1 . هدف‌ اين‌ استاندارد تجويز نحوه‌ حسابداری درآمدها و هزينه‌های مرتبط‌ با پيمان های بلندمدت‌ در صورت های مالی پيمانكار است‌. به دليل‌ ماهيت‌ فعاليت‌ موضوع‌ پيمان های بلندمدت‌، تاريخ‌ شروع‌ پيمان‌ و تاريخ‌ تكميل‌ آن‌ معمولاً در دوره‌های مالی متفاوتی قرار می گيرد. بنابراين‌، مسئله‌ اصلی در حسابداری پيمان های بلندمدت‌، تخصيص‌ درآمدها و هزينه‌های پيمان‌ به‌ دوره‌هايی ...

۱۳ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استانداردهای حسابداری 8 | حسابداری موجودی مواد و کالا بخش سوم

ملاحظات‌ مربوط‌ به‌ تعيين‌ خالص‌ ارزش‌ فروش‌41 . برای محاسبه‌ اوليه‌ ذخيره‌ كاهش‌ ارزش‌ موجودی مواد و کالا از ” بهای تمام‌ شده‌ به‌ خالص‌ ارزش‌ فروش‌“، اغلب‌ می توان‌ از فرمول هايی استفاده‌ كرد كه‌ بر معيارهای از پيش‌ تعيين‌ شده‌ متكی است‌. در اين‌ فرمول ها معمولاً عمر كالا، گردش‌ كالا ...

۱۳ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استانداردهای حسابداری 8 | حسابداری موجودی مواد و کالا بخش دوم

بهای تمام‌شده‌ موجودی ها در واحدهای خدماتی21 . بهای تمام‌شده‌ موجودی ها در واحدهای خدماتی اساساً دستمزد و ساير مخارج‌ كاركنانی كه‌ مستقيماً در ارائه‌ خدمات‌مربوط‌ مشاركت‌ داشته‌اند و نيز سربار قابل‌ تخصيص‌ را دربر می گيرد. دستمزد و ساير مخارج‌ مربوط‌ به‌ كاركنان‌ اداری و فروش‌ در بهای تمام‌شده‌ خدمات‌ ارائه ‌شده‌ منظور نمی شود بلكه‌ در دوره‌ وقوع‌ ...

۱۳ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استانداردهای حسابداری 8 | حسابداری موجودی مواد و کالا بخش اول

مقدمـه1 . موجودی مواد و کالا، بخش‌ عمده‌ای از دارايی های بسياری از واحدهای تجاری را تشكيل‌ می دهد. بنابراين‌، ارزشيابی و انعكاس‌ موجودی مواد و کالا اثر با اهميتی در تعيين‌ و ارائـه‌ وضعيت‌ مالی و عملكرد مالی واحدهای تجاری دارد.دامنه‌ كاربرد2 . اين‌ استاندارد، نحوه‌ ارزشيابی و انعكاس‌ موجودی مواد و کالا در صورت های مالی را تشريح‌ ...

۱۲ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استانداردهای حسابداری 5 | رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

پیشگفتار (1) استاندارد حسابداری شماره 5 با عنوان رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه که در تاریخ تيرماه 1385 توسط مجمع عمومی سازمان حسابرسی تصویب شده است جایگزین استاندارد حسابداری شماره 5 باعنوان رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه مصوب 1379 می‌شود و الزامات آن در‌مورد صورت های مالی که دوره مالی آنها از تاریخ 1/1/1385 و بعد ازآن شروع می‌شود، لازم‌الاجراست.دلیل تجدیدنظر ...

۱۲ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استانداردهای حسابداری 4 | ذخایر، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی بخش سوم

تجديد ساختار61 . موارد زير نمونه‌هايی از رويدادهايی است که می تواند مشمول تعريف تجديد ساختار باشد:الف. فروش يا توقف يک فعاليت تجاری،ب . بستن مکان فعاليت تجاری در يک کشور يا منطقه يا تغيير مکان فعاليت های تجاری از يک کشور يا منطقه به کشور يا منطقه ديگر،ج . تغيير ساختار مديريت، برای نمونه، حذف يک لايه از مديريت، ...

۱۲ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استانداردهای حسابداری 4 | ذخایر، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی بخش دوم

31 . دارايی احتمالی زمانی افشا می شود که ورود منافع اقتصادی محتمل باشد.32 . دارايی های احتمالی به طور مداوم ارزيابی می‌گردد تا اطمينان حاصل شود که تغييرات آن به‌نحو مناسب در صورت های مالی منعکس شده است. چنانچه ورود منافع اقتصادی تقريباً قطعی باشد، دارايی و درآمد مربوط در صورت های مالی دوره‌ای که تغيير در آن رخ ...

۱۲ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استانداردهای حسابداری 4 | ذخایر، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی بخش اول

پیشگفتار (1) استاندارد حسابداری شماره 4 با عنوان ذخایر، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی که در تاریخ تيرماه 1385 توسط مجمع عمومی سازمان حسابرسی تصویب شده است جایگزین استاندارد حسابداری شماره 4 با عنوان حسابداری پیشامدهای احتمالی مصوب 1379 می‌شود و الزامات آن در مورد صورت های مالی که دوره مالی آنها از تاریخ 1/1/1385 و بعد از آن ...

۱۲ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استانداردهای حسابداری 3 | درآمد عملیاتی بخش دوم

31 . درآمد عملياتی مرتبط‌ با سود سهام‌ در زمان‌ احراز حق‌ دريافت‌ توسط‌ سهام دار شناسايی می شود. در برخی شرايط‌، مثلاً، در مواردی كه‌ سود سهام‌ از محل‌ اندوخته‌ها يا سود انباشته‌ مصوب‌ پيش‌ از تحصيل‌ سرمايه‌گذاری اعلام‌ می شود، اين‌ گونه‌ مبالغ‌ معرف‌ بازيافت‌ بخشی از بهای تمام‌ شده‌ سرمايه‌گذاری است‌ و درآمد محسوب‌ نمی شود. به ...

۱۲ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استانداردهای حسابداری 3 | درآمد عملیاتی بخش اول

مقدمـه‌1 . بنابر تعريف‌ ارائه‌ شده‌ در فصل‌ سوم‌ مفاهيم‌ نظری گزارشگری مالی، درآمد عبارت‌ است‌ از افزايش‌ در حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌ به جز مواردی كه‌ به‌ آورده‌ صاحبان‌ سرمايه‌ مربوط‌ می شود. مفهوم‌ درآمد، هر دو گروه‌ ” درآمد عملياتی“ و ” درآمد غيرعملياتی“ را در برمی گيرد. درآمـد عملياتی عبـارت‌ از درآمدی است‌ كـه‌ از فعاليت های اصلی ...

۱۱ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استانداردهای حسابداری 2 | صورت جریان های نقدی

هدف اطلاعات مربوط به جریان های نقدی واحد تجاری، در فراهم آوردن مبنایی برای ارزیابی توانایی واحد تجاری در ایجاد نقد و معادل های نقد و نیازهای واحد تجاری در استفاده از جریان های نقدی مزبور، برای استفاده‌کنندگان صورت های مالی مفید است. اتخاذ تصمیمات اقتصادی توسط استفاده‌کنندگان، مستلزم ارزیابی توانایی واحد تجاری در ایجاد نقد و معادل های نقد ...

۱۱ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استانداردهای حسابداری 1 | ارائه صورت های مالی بخش دوم

شرایط موجود، درباره نحوه تجمیع اطلاعات در صورت های مالی، شامل یادداشت های توضیحی، تصمیم‌گیری کند. واحد تجاری نباید با پنهان کردن اطلاعات با اهمیت در میان اطلاعات بی‌اهمیت یا با تجمیع اقلام با اهمیتی که ماهیت و کارکرد متفاوت دارند، از قابلیت درک صورت های مالی بکاهد. برخی استانداردهای حسابداری مشخص می‌کنند کدام اطلاعات در صورت های مالی، شامل یادداشت های ...

۱۱ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استانداردهای حسابداری 1 | ارائه صورت های مالی بخش اول

هدف۱ . این استاندارد، مبنای ارائه صورت های مالی با مقاصد عمومی را مقرر می‌کند تا از قابل مقایسه بودن آن با صورت های مالی دوره‌های قبل واحد تجاری و نیز با صورت های مالی سایر واحدهای تجاری اطمینان حاصل شود. این استاندارد، الزامات کلی درباره ارائه صورت های مالی، رهنمودهایی درباره ساختار و حداقل الزامات مربوط به محتوای آنها ...

۱۱ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

مفاهیم نظری گزارشگری مالی | بخش چهارم

تاثیر نگهداشت سرمایه بر اندازه گیری سود : مفاهيم‌ اقتصادی و حسابداری سود1 . بنابر نظريه‌ اقتصاددانان‌ كلاسيك‌ ، درآمد هر فرد عبارت‌ از مبلغی است‌ كه‌ آن‌ فرد طی يک دوره‌ معين‌ می تواند مصرف‌ كند و در پايان‌ دوره‌ به‌ اندازه‌ آغاز دوره‌ در رفاه‌ باشد. از ديدگاه‌ اين‌ اقتصاددانان‌ ، سرمايه‌ ذخيره‌ ثروت‌ است‌ كه‌ به‌ صورت‌ ...

۹ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

مفاهیم نظری گزارشگری مالی | بخش سوم

شناخت‌ در صورت های مالی 1 – همان‌ طور كه‌ در فصل‌ اول‌ بيان‌ شد، هدف‌ صورت های مالی ارائه‌ اطلاعاتی در مورد وضعيت‌ مالی، عملكرد مالی و انعطاف‌پذيری مالی واحد تجاری است‌ كه‌ برای طيف‌ وسيعی از استفاده‌كنندگان‌ در اتخاذ تصميمات‌ اقتصادی مفيد واقع‌ شود. اين‌ هدف‌، عمدتاً از طريق‌ شناخت‌ در صورت های مالی اساسی حاصل‌ می گردد. شناخت‌، ...

۸ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

مفاهیم نظری گزارشگری مالی | بخش دوم

1 – صورت های مالی، اثرات‌ مالی معاملات‌ و ساير رويدادها را از طريق‌ طبقه‌بندی كلی آنها برحسب‌ خصوصيات‌ اقتصادی شان‌ نمايش‌ می دهد. اين‌ طبقات‌ كلی، عناصر صورت های مالی نام‌ گرفته‌اند. ارائـه‌ اين‌ عناصر در ترازنامه‌ و صورت‌ سود و زيان‌، متضمن‌ تقسيم‌ آنها به‌ طبقات‌ فرعی است‌. ...

۶ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

مفاهیم نظری گزارشگری مالی | بخش اول

5 - 1 . استفاده‌كنندگان‌ صورت های مالی به‌ اشخاصی اطلاق‌ می شود كه‌ جهت‌ رفع‌ نيازهای اطلاعاتی متفاوت‌ خود از صورت های مالی استفاده‌ می كنند. تأمين‌ نيازهای اطلاعاتی تمام‌ استفاده‌كنندگان‌ توسط‌ صورت های مالی امكان‌پذير نيست‌ ولی نيازهايی وجود دارد كه‌ برای همه‌ استفاده‌كنندگان‌ مشترك‌ است‌. بالاخص‌ همه‌ استفاده‌كنندگان‌ به‌ نوعی به‌ وضعيت‌ مالی، عملكرد مالی و انعطاف‌پذيری ...

۶ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

مفاهیم‌ نظری گزارشگری مالی

مفاهيم‌ نظری گزارشگری مالی هدف‌ و جايگاه‌ 1 . جهت‌ دستيابی به‌ استانداردهای حسابداری هماهنگ‌، وجود يک مجموعه‌ پيوسته‌ از ” اهداف‌“ و ” مباني“ مرتبط‌ كه‌ بتواند ماهيت‌، نحوه‌ عمل‌ و حدود گزارشگری مالی را مشخص‌ كند لازم‌ است‌. چنين‌ مجموعه‌ای، همانند يک قانون‌ پايه‌، در تدوين‌ استانداردهای حسابداری و حل‌ و فصل‌ مسائلی كه‌ ممكن‌ است‌ در اين‌ راه‌ ...

۶ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

فهرست استانداردها

مفاهیم نظری گزارشگری مالیاستاندارد حسابداری شماره 1: ارائه صورت های مالیاستاندارد حسابداری شماره 2: صورت جریان های نقدیاستاندارد حسابداری شماره 3: درآمد عملیاتیاستاندارد حسابداری شماره 4: ذخایر، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالیاستاندارد حسابداری شماره 5: رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامهاستاندارد حسابداری شماره 6: گزارش عملکرد مالیاستاندارد حسابداری شماره 7: حسابداری مخارج تحقیق و توسعهاستاندارد حسابداری شماره 8: حسابداری ...