پل های ارتباطی هایسود

تمامی اطلاعات مورد نیاز ارتباط با ما را در زیر مشاهده و در صورت نیاز از هر کدام از روش های زیر میتوانید با ما در ارتباط باشید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

۱ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی | ویژگی های کیفی اطلاعات مندرج در گزارشگری های مالی با مقاصد عمومی

مقدمه1 . ویژگی های كیفی‌ به‌ ویژگی هایی‌ اطلاق‌ می‌شود كه‌ موجب سودمندی اطلاعات ارائه شده در گزارش های مالی‌ برای‌ استفاده‌كنندگان می‌شود و دستیابی به اهداف گزارشگری مالی شامل پاسخگویی و تصمیم‌گیری را میسر ‌می‌سازد.2 . برخی‌ ویژگی های‌ كیفی‌ به‌ محتوای‌ اطلاعات‌ مندرج‌ در گزارش های‌ مالی‌ و برخی‌ دیگر به چگونگی‌ ارائـه‌ این‌ اطلاعات‌ مربوط‌ می‌شود.3 . ...

۱ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی | عناصر صورت های مالی

مقدمه در این بیانیه، عناصر صورت های مالی تهيه شده بر مبنای تعهدی، تعریف می‌شود. اصطلاح عناصر به طبقات کلی از اقلام اطلاق می‌شود که اجزای اصلی صورت های مالی را تشکیل می‌دهد. این عناصر، در نتيجه معاملات يا ساير رويدادهای تأثيرگذار بر واحد گزارشگر به وجود می آيد. اين بيانيه به جای تعريف اجزای تشكيل دهنده عناصر، مانند موجودی نقد، ...

۱ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی | واحد گزارشگر

مقدمه يكی از فرضيات بديهی حسابداری اين است كه اطلاعات مالی، متعلق به واحدهايی است با ساختارهای سازمانی قانونی، قراردادی يا اداری. اطلاعات مالی اين واحدها، از طريق گزارش های مالی به استفاده‌کنندگان ارائه می شود. هدف اين بيانيه، ارائه معيارهای لازم برای تشخيص واحدهای بخش عمومی است که به منظور ايفای وظيفه پاسخگويی بايد گزارش های مالی تهيه و ارائه کنند. محدوده ...

۱ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی | اهداف گزارشگری مالی

مقدمه1 . هدف اساسی گزارشگری مالی در بخش عمومی، کمک به این بخش برای ایفای وظیفه پاسخگویی در مقابل ملت است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حق حاکمیت ملت از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. طبق اصل 56 قانون اساسی، ”حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته ...