پل های ارتباطی هایسود

تمامی اطلاعات مورد نیاز ارتباط با ما را در زیر مشاهده و در صورت نیاز از هر کدام از روش های زیر میتوانید با ما در ارتباط باشید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

۳ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

اصول ضوابط حسابداری و حسابرسی | استاندارد های حسابرسی عملیاتی بخش دوم

خطر حسابرسی5-4- خطر حسابرسی به معنای احتمال نادرست یا ناقص بودن یافته ها، نتیجه ‎گیری ها، پیشنهادها یا اطمینان حسابرسان، در نتیجه وجود عواملی مانند شواهد ناکافی و/یا نامناسب، فرآیند ناقص حسابرسی، حذف‎ های عمدی یا اطلاعات گمراه ‎کننده ناشی از ارائه نادرست یا تقلب است. برآورد خطر حسابرسی دربرگیرنده ملاحظات کمّی و کیفی است. عواملی مانند ...

۳ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

اصول ضوابط حسابداری و حسابرسی | استاندارد های حسابرسی عملیاتی بخش اول

پیشگفتاریکی از تعاریف ارایه شده در مورد واژه مدیریت، دانش به‌کارگیری مؤثر و کارآمد منابع برای دستیابی به اهداف سازمان است. این منابع به‌طور معمول به اشکال گوناگون از جمله سرمایه، نیروی‌کار، منابع طبیعی و اطلاعات در اختیار مدیران قرار دارد. با توجه به این نکته مهم که مقدار منابع موجود، چه در سطح یک سازمان و چه در کل ...

۳۰ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد خدمات مرتبط 4400 | اجرای روش های توافقی رسیدگی به اطلاعات مالی

كليـات‌1 . هدف‌ اين‌ استاندارد، ارائه‌ استانداردها و راهنمايی های لازم‌ درباره‌ مسئوليت های حرفه‌ای حسابرس‌ در موارد اجرای روش های توافقی رسيدگی به‌ اطلاعات‌ مالی، و شكل‌ و محتوای گزارشی است‌ كه‌ حسابـرس‌ در اين‌ گونه‌ موارد صادر می كند. منظور از حسابرس‌ در اين‌ بخش‌، الزاما فرد يا موسسه‌ای نيست‌ كه‌ حسابرسی صورت ...

۳۰ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد خدمات مرتبط 4410 | تنظیم اطلاعات مالی

كليات‌1 . هدف‌ اين‌ استاندارد، ارائه‌ استانداردها و راهنمايی های لازم‌ درباره‌ مسئوليت های حرفه‌ای حسابرس‌ در تنظيم‌ اطلاعات‌ مالی و شكل‌ و محتوای گزارشی است‌ كه‌ حسابرس‌ در اين‌ گونه‌ موارد صادر می كند. منظور از حسابرس‌ در اين‌ استاندارد، الزاما فرد يا موسسه‌ای نيست‌ كه‌ حسابرسی صورت های مالی واحد اقتصادی را به‌ عهده‌ دارد.2 . اگرچه‌ تاكيد ...

۳۰ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد بررسی اجمالی 2410 | بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای توسط حسابرس مستقل واحد تجاری

كليات1 . هدف اين استاندارد، ارائه استانداردها و راهنمايی های لازم در ارتباط ‌با مسئوليت های حرفه‌ای حسابرس و شكل و محتوای گزارش وی در مواردي ‌است كه بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان‌دوره‌ای‌ صاحب كار حسابرسی را به ‌عهده می گيرد. استفاده از اصطلاح ” حسابرس“ در اين استاندارد به معنای انجام حسابرسی اطلاعات مالی ميان‌دوره‌ای نيست، بلکه به اين ...

۳۰ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد بررسی اجمالی 2400 | بررسی اجمالی صورت های مالی

كليات‌1 . هدف این استاندارد، ارائه استانداردها و راهنمایی های لازم درباره مسئولیت های حرفه‌ای حسابرس در مواردی است که حسابرسی غیراز حسابرس واحد تجاری بررسی اجمالی صورت های مالی را انجام می‌دهد. در این استاندارد همچنین درباره شکل و محتوای گزارشی که حسابرس در این گونه موارد صادر می‌کند، استانداردها و راهنمایی های لازم ارائه شده است. بررسی اجمالی ...

۳۰ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابرسی 805 | ملاحظات خاص در حسابرسی یک صورت مالی یا اجزای یک صورت مالی

کلیاتدامنه کاربرد1 . استانداردهای 100 تا 700، در حسابرسی صورت های مالی کاربرد دارد و باید برای حسابرسی سایر اطلاعات مالی تاریخی حسب ضرورت متناسب با شرایط موجود تعدیل شود. در این استاندارد، ملاحظات خاص در به کارگیری آن استانداردها در حسابرسی یک صورت مالی یا اجزای یک صورت مالی، مطرح می‌شود. یک صورت مالی یا اجزای یک صورت مالی، ...

۳۰ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابرسی 800 | ملاحظات خاص در حسابرسی صورت های مالی تهیه شده بر اساس چارچوب هایی با مقصد خاص

کلیاتدامنه کاربرد1 . استانداردهای 100 تا 700، در حسابرسی صورت های مالی کاربرد دارد. در اين استاندارد، ملاحظات خاص در به کارگيری آن استانداردها در حسابرسی صورت های مالی تهيه شده براساس یک چارچوب با مقاصد خاص مطرح می‌شود.2 . اين استاندارد برای حسابرسی مجموعه کاملی از صورت های مالی تهيه شده براساس یک چارچوب با مقاصد خاص تدوین شده ...

۳۰ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابرسی 720 | مسئولیت های حسابرس در قبال سایر اطلاعات

کلياتدامنه كاربرد در اين استاندارد، مسئوليت‌های حسابرس در قبال سایر اطلاعات مالی و غیر مالی (به جز صورت های مالی و گزارش حسابرس نسبت به آن) مطرح شده است. این استاندارد تدوین شده است تا در حسابرسی صورت های مالی توسط حسابرس مستقل مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین، اهداف حسابرس در این استاندارد، در پرتو اهداف کلی حسابرس به شرح مندرج در ...

۳۰ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابرسی 710 | اطلاعات مقایسه ای

کليات1 . هدف این استاندارد، ارائه استانداردها و راهنمایی های لازم در‌مورد مسئولیت های حسابرس درباره اطلاعات مقایسه‌ای است. این استاندارد در مواردی که صورت های مالی خلاصه شده به‌همراه صورت های مالی حسابرسی شده ارائه می شود، کاربرد ندارد (در این‌گونه موارد به استانداردهای 720 ، و 800 ، مراجعه شود).2 . حسابرس باید اطمینان یابد که اطلاعات مقایسه‌ای ...

۲۹ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابرسی 706 | بندهای تاکید بر مطلب خاص و سایر بندهای توضیحی در گزارش حسابرس مستقل

کلیاتدامنه کاربرد این استاندارد مربوط به اطلاع‌رسانی بیشتر در گزارش حسابرس در مواردی است كه به نظر حسابرس لازم است توجه استفاده‌کنندگان به موضوعات زیر جلب شود:الف. اطلاعات ارائه یا افشا شده‌ در صورت های مالی كه برای درك صورت های مالی توسط استفاده‌كنندگان اهمیت زیادی دارد؛ ب . اطلاعاتی به جز اطلاعات ارائه یا افشا شده در صورت های ...

۲۹ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابرسی 705 | اظهارنظرهای تعدیل شده در گزارش حسابرس مستقل

کلیاتدامنه کاربرد1 . در این استاندارد، مسئولیت حسابرس در رابطه با صدور گزارشی مناسب برای شرایطی مطرح شده است كه حسابرس هنگام اظهارنظر طبق استاندارد 700 ، به این نتیجه رسیده باشد که تعدیل اظهارنظر نسبت به صورت های مالی ضروری است. علاوه بر این، در این استاندارد چگونگی تعدیل شكل و محتوای گزارش حسابرس در صورت تعدیل اظهارنظر حسابرس ...

۲۹ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابرسی 701 | اطلاع رسانی مسائل عمده حسابرسی در گزارش حسابرس مستقل

کلیاتدامنه كاربرد در این استاندارد، مسئولیت حسابرس در خصوص اطلاع‌رسانی مسائل عمده حسابرسی در گزارش حسابرس مطرح می‌شود. در این استاندارد، قضاوت حسابرس درباره آنچه به عنوان مسائل عمده حسابرسی اطلاع‌رسانی می‌شود و همچنین شکل ومحتوای اطلاع‌رسانی مسائل عمده حسابرسی در گزارش حسابرس مورد بحث قرار می‌گیرد. هدف از اطلاع‌رسانی مسائل عمده حسابرسی، تقویت خاصیت پیام‌رسانی گزارش حسابرس از طریق شفاف‌سازی بیشتر ...

۲۹ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابرسی 700 | اظهارنظر و گزارشگری نسبت به صورت های مالی

کلياتدامنه كاربرد در اين استاندارد، مسئوليت حسابرس برای اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی و همچنين، شكل و محتوای گزارش حسابرس، به عنوان نتیجه حسابرسی صورت‌های مالی، مطرح می‌شود. استاندارد 701 به مسئولیت حسابرس در خصوص اطلاع‌رسانی مسائل عمده حسابرسی در گزارش حسابرس می‌پردازد. استانداردهای 705 و 706 ، به این موضوع می‌پردازند که در صورت تعدیل اظهارنظر حسابرس یا درج بند تأکید ...

۲۹ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابرسی 620 | استفاده از کارشناس حسابرس

کلیاتدامنه كاربرد در این استاندارد، مسئولیت های حسابرس در ارتباط با کاری که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی متخصص در حوزه‌ای غیر از حسابداری و حسابرسی، برای کمک به حسابرس در کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب انجام می‌شود، مطرح شده است. در این استاندارد موارد زیر مطرح نمی‌شود:الف . شرایطی که در آن، تیم حسابرسی شامل عضو، یا بهره‌مند از مشاوره ...

۲۹ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابرسی 610 | استفاده از کار حسابرسان داخلی

کلیاتدامنه كاربرد1 . در اين استاندارد، مسئوليت های حسابرس مستقل در خصوص استفاده از کار حسابرسان داخلی مطرح شده است که شامل الف) استفاده از کار واحد حسابرسی داخلی در کسب شواهد حسابرسی و ب) استفاده از کمک مستقیم حسابرسان داخلی تحت هدایت، سرپرستی، و بررسی حسابرس مستقل می‌باشد.2 . در مواردی كه واحد تجاری فاقد واحد حسابرسی داخلی است، ...

۲۹ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابرسی 600 | ملاحظات خاص در حسابرسی صورت های مالی گروه (شامل کار حسابرسان بخش)

کلياتدامنه کاربرد1 . استانداردهـای حسابرسی در مـورد حسابرسی گـروه نيز کاربـرد دارد. در این استاندارد ملاحظات خاصی مطرح شده است که در خصوص حسابرسی گروه کاربرد دارد، به ویژه مواردی که دربرگیرنده حسابرسان بخش است.2 . چنانچه حسابرس در حسابرسی صورت های مالی غیر از صورت های مالی گروه، از خدمات حسابرسان دیگر استفاده کند، این استاندارد می‌تواند با اعمال ...

۲۹ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابرسی 580 | تاییدیه کتبی مدیران

کلیاتدامنه كاربرد1 . در اين استاندارد، مسئوليت حسابرس در رابطه با کسب تأییدیه کتبی‌‌ از مديران اجرایی و، در صورت لزوم، اركان راهبری مطرح می شود.2 . در پيوست 1، استانداردهای دیگری که حاوی الزامات خاصی در ارتباط با تأییدیه کتبی مدیران است، فهرست شده‌اند. الزامات مذکور، کاربرد این استاندارد را محدود نمی‌کند.تأییدیه‌‌ کتبی مدیران به عنوان شواهد حسابرسی3 . ...

۲۹ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابرسی 570 | تداوم فعالیت

کلیاتدامنه كاربرد1 . در اين استاندارد، مسئوليت‌های حسابرس در ارتباط با تداوم فعالیت در حسابرسی صورت‌های مالی و آثار نتیجه گیری‌های حسابرس بر گزارش وی مطرح می شود. (رک: بند ت-1)مبنای حسابداری تداوم فعاليت2 . طبق مبنای حسابداری تداوم فعاليت، صورت‌های مالی بر مبنای این ...

۲۷ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابرسی 560 | رویدادهای پس از تاریخ صورت های مالی

کلیاتدامنه كاربرد1 . در اين استاندارد، مسئوليت های حسابرس در ارتباط با رويدادهای پس از تاريخ صورت های مالی در حسابرسی صورت های مالی مطرح می‌شود. ( رک: بند ت-1)رویدادهای پس از تاریخ صورت های مالی2 . صورت های مالی ممكن است تحت تأثير رويدادهای خاصی قرار گيرد كه پس از تاريخ صورت ...

۲۷ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابرسی 550 | اشخاص وابسته

کلياتدامنه کاربرد1 . در این استاندارد، مسئولیت حسابرس در زمینه روابط و معاملات با اشخاص وابسته در حسابرسی صورت های مالی مطرح شده است. به ویژه در این استاندارد نحوه به کارگیری استانداردهای 315 ، 330 و 240 در رابطه با خطرهای تحریف بااهمیت مربوط به روابط و معاملات با اشخاص وابسته توصیف می‌شود.ماهیت روابط و معاملات با اشخاص وابسته2 ...

۲۷ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابرسی 540 | حسابرسی برآورد های حسابداری، شامل برآوردهای حسابداری ارزش منصفانه و موارد افشای مرتبط

کلیاتدامنه كاربرد1 . اين استاندارد، به مسئولیت حسابرس در زمینه براوردهای حسابداری شامل براوردهای حسابداری ارزش منصفانه و موارد افشای مرتبط در حسابرسی صورت های مالی می‌پردازد. این استاندارد مشخصاً، نحوه به کارگیری استاندارد 315 و استاندارد 330 و سایر استانداردهای مربوط را در حسابرسی براوردهای حسابداری به تفصیل شرح می‌دهد. همچنین، این استاندارد شامل الزامات و رهنمودهایی درخصوص تحریف ...

۲۶ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابرسی 530 | نمونه گیری در حسابرسی

کلیاتدامنه كاربرد1 . اين استاندارد در مواردی كاربرد دارد كه حسابرس تصمیم می‌گیرد در اجرای روش های حسابرسی از نمونه‌گیری حسابرسی استفاده کند. در اين استاندارد، کاربرد نمونه‌گيری آماری و غيرآماری در طراحی و انتخاب نمونه حسابرسی، اجرای آزمون كنترل ها و آزمون جزئيات، و ارزيابی نتايج حاصل از نمونه مطرح می‌شود.2 . اين استاندارد مکمل ...

۲۶ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابرسی 520 | شواهد حسابرسی _ روش های تحلیلی

کلیاتدامنه كاربرد1 . در این استاندارد، کاربرد روش های تحلیلی به عنوان آزمون های محتوای حسابرسی مطرح شده است. علاوه بر این، در این استاندارد مسئولیت حسابرس در خصوص اجرای روش های تحلیلی در زمانی نزدیک به خاتمه کار حسابرسی مطرح می‌شود که به منظور نتیجه‌گیری کلی نسبت به صورت های مالی انجام می‌شود. در استاندارد 315 ، کاربرد روش ...

۲۶ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابرسی 510 | حسابرسی نخستین _ مانده های اول دوره

كلياتدامنه کاربرد در این استاندارد، مسئولیت های حسابرس در ارتباط با اول مانده‌های اول دوره هنگام انجام حسابرسی نخستین، مطرح شده است. مانده‌های اول دوره، علاوه بر مبالغ صورت های مالی، شامل موضوعات مستلزم افشا مانند بدهی های احتمالی و تعهدات نیز می‌باشد که در ابتدای دوره وجود داشته‌اند. در مواردی که صورت های ...

۲۶ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابرسی 505 | تاییدیه های برون سازمانی

کلیاتدامنه كاربرد1 . در اين استاندارد، نحوه استفاده حسابرس از تأييدیه‌های برون سازمانی برای كسب شواهد حسابرسی طبق الزامات استاندارد 330 و استاندارد 500 مطرح می شود. اين استاندارد، رهنمودی درخصوص پرس‌وجو راجع‌به دعاوی حقوقی و ادعاها ارائه نمی کند. در استاندارد 501 ، كسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب از طریق اين پرس‌وجوها مطرح شده است.جایگاه تأييدیه‌های برون سازمانی2 ...

۲۶ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابرسی 501 | شواهد حسابرسی _ ملاحظات خاص در خصوص برخی از اقلام

کلیاتدامنه كاربرد1 . در این استاندارد، ملاحظات خاص حسابرس در کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب طبق استاندارد 330 ، استاندارد 500 و سایر استانداردهای حسابرسی مرتبط، با توجه به ابعاد خاص موجودی مواد و کالا، دعاوی حقوقی و ادعاهای مرتبط با واحد تجاری، و اطلاعات قسمت ها در حسابرسی صورت های مالی مطرح می‌شود.تاريخ اجرا اين استاندارد برای حسابرسی صورت ...

۲۶ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابرسی 500 | شواهد حسابرسی

کلیاتدامنه كاربرد1 . این استاندارد، شواهد حسابرسی مورد استفاده در حسابرسی صورت های مالی را تشریح می‌کند، و به مسئولیت حسابرس درخصوص طراحی و اجرای روش های حسابرسی جهت کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب می‌پردازد به گونه‌ای كه این شواهد پشتوانه نتیجه‌گیری های معقولی باشد كه مبنای اظهارنظر وی قرار می گيرد.2 . این استاندارد در مورد تمام شواهد ...

۲۶ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابرسی 450 | ارزیابی تحریف های شناسایی شده در حسابرسی

کلیاتدامنه کاربرد1 . در این استاندارد، مسئولیت حسابرس در زمینه ارزیابی اثر تحریف های شناسایی شده بر حسابرسی و اثر تحریف های اصلاح نشده، در صورت وجود، بر صورت های مالی مطرح شده است. در استاندارد 700 ، مسئولیت حسابرس برای اظهارنظر نسبت به صورت های مالی توصیف گردیده است که براساس آن حسابرس باید مشخص کند که آیا از ...

۲۶ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابرسی 330 | برخوردهای حسابرس با خطرهای ارزیابی شده

کلیاتدامنه کاربرد1 . این استاندارد به مسئولیت حسابرس در زمینه طراحی و اجرای روش های حسابرسی لازم برای مقابله با خطرهای تحریف بااهمیت مشخص شده و ارزیابی شده توسط وی طبق استاندارد 315 در حسابرسی صورت های مالی، می‌پردازد.تاریخ اجرا2 . این استاندارد برای حسابرسی صورت های مالی که دوره مالی آن ها از اول فروردین 1394 و پس از ...

۲۶ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابرسی 320 | اهمیت در برنامه ریزی و اجرای عملیات حسابرسی

کلیاتدامنه کاربرد1 . این استاندارد، به موضوع مسئولیت حسابرس در زمینه به کارگیری مفهوم اهمیت در برنامه‌ریزی و اجرای عملیات حسابرسی صورت های مالی می پردازد. در استاندارد 450 ، نحوه به کارگیری مفهوم اهمیت در ارزیابی اثر تحریف های شناسایی شده بر حسابرسی و اثر تحریف های اصلاح نشده (در صورت وجود) بر صورت های مالی تشریح شده است.اهمیت ...

۲۶ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابرسی 315 | تشخیص و ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت از طریق شناخت واحد تجاری و محیط آن

کلیاتدامنه كاربرد در این استاندارد، مسئولیت حسابرس برای تشخیص و ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت در صورت های مالی، از طریق شناخت واحد تجاری و محیط آن، شامل کنترل های داخلی مطرح می‌شود.تاريخ اجرا اين استاندارد برای حسابرسی صورت های مالی که دوره مالی آن ها از اول فروردین 1394 و پس از آن شروع می‌شود، لازم‌الاجراست.هدف هدف حسابرس، تشخیص و ارزیابی خطرهای تحریف ...

۲۵ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابرسی 300 | برنامه ریزی حسابرسی صورت های مالی

کلیاتدامنه کاربرد1 . در این استاندارد، مسئولیت حسابرس برای برنامه‌ریزی حسابرسی صورت های مالی مطرح می‌شود. این استاندارد اساساً برای حسابرسی های بعدی (دوره‌های پس از حسابرسی نخستین) تدوین شده است. ملاحظات خاص در حسابرسی نخستین نیز، جداگانه مطرح می‌شود.نقش و زمان بندی برنامه‌ریزی2 . برنامه‌ریزی کار حسابرسی مستلزم تدوین طرح کلی حسابرسی و برنامه حسابرسی است. مزایای اصلی برنامه‌ریزی ...

۲۵ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابرسی 265 | اطلاع رسانی ضعف های کنترل های داخلی به ارکان راهبری و مدیران اجرایی

کلیاتدامنه كاربرد1 . اين استاندارد، به مسئولیت حسابرس در زمینه اطلاع‌رسانی ضعف های کنترل های داخلی مشخص شده در حسابرسی صورت های مالی، به ارکان راهبری و مدیران اجرایی (حسب مورد) می‌پردازد. این استاندارد، در رابطه با مسئولیت های حسابرس برای کسب شناخت از کنترل های داخلی و طراحی و اجرای آزمون کنترل ها، نسبت به آنچه که در استانداردهای ...

۲۵ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابرسی 260 | اطلاع رسانی به ارکان راهبری

کلیاتدامنه كاربرد1 . در اين استاندارد، مسئولیت اطلاع‌رسانی حسابرس به ارکان راهبری در حسابرسی صورت های مالی مطرح می شود. اگر چه الزامات این استاندارد برای کلیه واحدهای تجاری صرف نظر از ساختار راهبری یا اندازه آنها کاربرد دارد، اما در مواردی که همه اعضای ارکان راهبری در واحد تجاری مسئولیت اجرایی داشته باشند، و همچنین در مورد شرکت های ...

۲۵ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابرسی 250 | ارزیابی رعایت قوانین و مقررات در حسابرسی صورت های مالی

کلیاتدامنه كاربرد1 . در اين استاندارد، مسئوليت حسابرس در‌خصوص ارزيابی رعایت قوانين و مقررات در حسابرسی صورت های مالی، مطرح شده است. اين استاندارد در مورد ساير خدمات اطمينان‌بخشی كه در آن حسابرس به طور مشخص برای آزمون رعايت قوانين يا مقررات به خصوص و ارائه گزارش درباره آن به کار گمارده می‌شود، كاربرد ندارد.اثر قوانين و مقررات2 . اثر ...

۲۵ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابرسی 240 | مسئولیت حسابرس در ارتباط با تقلب در حسابرسی صورت های مالی

کلیاتدامنه کاربرد1 . اين استاندارد، به مسئوليت حسابرس در ارتباط با تقلب، در حسابرسی صورت های مالی می‌پردازد. اين استاندارد، مشخصاً، نحوه به کارگیری استانداردهای 315 و 330 را در مورد خطرهای تحريف بااهميت ناشی از تقلب شرح می دهد.ويژگی های تقلب2 . تحريف صورت های مالی می‌تواند از تقلب يا اشتباه ناشی شود. وجه تمایز تقلب و اشتباه، عمدی ...

۲۵ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابرسی 230 | مستندات حسابرسی

كلياتدامنه کاربرد1 . در این استاندارد، مسئولیت حسابرس در ارتباط با تهیه مستندات حسابرسی در حسابرسی صورت های مالی مطرح می‌شود. فهرست سایر استانداردهای حاوی الزامات و راهنمایی های ویژه مربوط به مستندات در پیوست این استاندارد ارائه شده است. الزامات ویژه مربوط به مستندات در سایر استانداردها، کاربرد این استاندارد را محدود نمی‌کند. قوانین یا مقررات نیز ممکن است ...

۲۵ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابرسی 220 | کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی

كليات1 . هدف اين استاندارد، ارائه استانداردها و راهنمايی های لازم درباره مسئوليت های مشخص كاركنان مؤسسه حسابرسی درمورد روش های كنترل كيفيت حسابرسی اطلاعات مالی تاريخی (شامل حسابرسی صورت های مالی) است. اين استاندارد لازم است با بخش های ”الف“ و ”ب“ آيين رفتار حرفه‌ای (نشريه 123) مطالعه شود.2 . گروه حسابرسی بايد روش های كنترل كيفيت قابل اجرا ...

۲۵ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابرسی 210 | توفق در خصوص شرایط کار حسابرسی

کلیاتدامنه كاربرد1 . در این استاندارد، مسئولیت‌های حسابرس در خصوص توافق با مدیران اجرایی و، حسب مورد، ارکان راهبری در مورد شرایط کار حسابرسی مطرح می‌شود. این توافق شامل پیش‌شرط‌‌های معینی می‌شود که مسئولیت برقراری آنها بر عهده مدیران اجرایی و، حسب مورد، ارکان راهبری می‌باشد. در استاندارد 220 ، جنبه‌هایی از پذیرش کار که در حیطه کنترل حسابرس است، ...

۲۴ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابرسی 200 | اهداف کلی حسابرس مستقل و انجام حسابرسی طبق استاندارد های حسابرسی

کلیاتدامنه کاربرد این استاندارد، مسئولیت های کلی حسابرس مستقل را در حسابرسی صورت های مالی طبق استانداردهای حسابرسی، تبیین می‌کند. به خصوص، در این استاندارد اهداف کلی حسابرس مستقل تعیین می‌گردد و ماهیت و دامنه کار حسابرسی طراحی شده برای دستیابی به آن اهداف، توصیف می‌شود. این استاندارد همچنین دامنه کاربرد و ساختار استانداردهای حسابرسی را تشریح می‌کند و مسئولیت های ...

۲۴ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد کنترل کیفیت 1 در موسسات ارائه کننده خدمات حسابرسی

كليات هدف اين استاندارد، ارائه استانداردها و راهنمايی های لازم درباره مسئوليت های مؤسسه در مورد سيستم كنترل كيفيت آن برای حسابرسی و بررسی اجمالی اطلاعات مالی تاريخی و ساير خدمات اطمينان بخشی و خدمات مرتبط است. اين استاندارد بايد همراه بخش های ”الف“ و ”ب“ آيين رفتار حرفه‌ای مطالعه شود. استانداردها و راهنمايی های بيشتر درباره مسئوليت های كاركنان مؤسسه در ...

۲۴ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

مقدمه استانداردهای حسابرسی | سایر خدمات اطمینان بخشی و خدمات مرتبط

کليات1 . هدف از انتشار اين مقدمه مشخص کردن دامنه کاربرد و جايگاه استانداردهای حسابرسی، ساير خدمات اطمينان‌بخشی و خدمات مرتبط است.2 . طبق بند 4 تبصره 2 قانون تشکيل سازمان حسابرسی و بند ز ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی ، ”تدوين اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در ايران“ به عنوان بخشی از وظايف سازمان حسابرسی است. در ...