پل های ارتباطی هایسود

تمامی اطلاعات مورد نیاز ارتباط با ما را در زیر مشاهده و در صورت نیاز از هر کدام از روش های زیر میتوانید با ما در ارتباط باشید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

۲ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره‌ 18 | صورت های مالی جداگانه

هدف هدف این استاندارد، تجویز الزامات حسابداری و افشا در ارتباط با سرمایه‌گذاری در واحدهای تحت کنترل، مشارکت‌های خاص و واحدهای وابسته، هنگام تهیه صورت‌های مالی جداگانه توسط واحد گزارشگر است.دامنه کاربرد این استاندارد باید در مورد نحوه حسابداری سرمایه‌گذاری در واحدهای تحت کنترل، مشارکت‌های خاص و واحدهای وابسته در صورت‌های مالی جداگانه به کار گرفته شود.تعاریف اصطلاحات ذیل در این استاندارد با ...

۲ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره‌ 17 | ترکیب های بخش عمومی

هدف هدف این استاندارد، بهبود ویژگی‌های مربوط بودن، قابل‌اتکا بودن و قابل مقایسه بودن اطلاعاتی است که واحد گزارشگر در صورت های مالی خود درباره ترکیب بخش عمومی و آثار آن ارائه می‌کند. برای این منظور، این استاندارد در خصوص موارد زیر، اصول و الزاماتی را تعیین می‌کند:الف. نحوه طبقه‌‌بندی ترکیب‌های بخش عمومی توسط واحد گزارشگر به عنوان ادغام یا تحصیل؛ب. ...

۲ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره‌ 16 | سرمایه‌گذاری در واحدهای وابسته و مشارکت های خاص

هدف هدف این استاندارد، تجویز نحوه حسابداری سرمایه‌گذاری در واحدهای وابسته و مشارکت های خاص و تعیین الزامات به کارگیری روش ارزش ویژه برای حسابداری سرمایه‌گذاری در واحدهای وابسته و مشارکت های خاص است.دامنه کاربرد این استاندارد باید توسط واحدهای گزارشگری که دارای کنترل مشترک یا نفوذ قابل ملاحظه بر سرمایه‌پذیر هستند و سرمایه‌گذاری آنها دربرگیرنده منافع مالکیت قابل اندازه‌گیری است به ...

۲ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره‌ 15 | صورت های مالی تلفیقی

هدف هدف این استاندارد، تعیین اصول تهیه و ارائه صورت های مالی تلفیقی برای واحد گزارشگری است که یک یا چند واحد دیگر را کنترل می‌کند. برای دستیابی به هدف مندرج در بند یک، این استاندارد:الف. واحد گزارشگری را که بر یک یا چند واحد دیگر کنترل دارد، ملزم به ارائه صورت های مالی تلفیقی می‌کند؛ب. اصل کنترل را تعریف می‌کند و ...

۲ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره‌ 14 | رویدادهای پس از تاریخ گزارشگری

هدف1 . هدف این استاندارد تعیین الزامات زیر است:الف . مواردی که واحد گزارشگر باید صورت های مالی خود را بابت رویدادهای پس از تاریخ گزارشگری تعدیل کند؛ ب. اطلاعاتی که واحد گزارشگر باید درباره تاریخ تأیید صورت های مالی و رویدادهای پس از تاریخ گزارشگری افشا نماید.طبق این استاندارد، چنانچه رویدادهای پس از تاریخ گزارشگری بیانگر نامناسب بودن به ...

۲ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره‌ 13 | آثار تغییر در نرخ تبدیل ارز

هدف یک واحد گزارشگر ممکن است معاملاتی به ارز انجام دهد یا دارای عملیات خارجی باشد. علاوه بر این، یک واحد گزارشگر ممکن است صورت های مالی خود را به ارز ارائه کند. هدف این استاندارد، تجویز چگونگی انعکاس معاملات ارزی و عملیات خارجی در صورت های مالی یک واحد گزارشگر و همچنین نحوه تسعیر صورت های مالی به واحد پول ...

۲ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره‌ 12 | مزایای بازنشستگی کارکنان

هدف هدف این استاندارد تجویز نحوه گزارشگری مالی و افشای مزایای بازنشستگی کارکنان در واحدهای گزارشگر است.دامنه کاربرد2 . واحد گزارشگر باید این استاندارد را برای گزارشگری مالی مزایای بازنشستگی کارکنان خود به کار گیرد. گزارشگری مالی کلیه صندوق هایی که متولی طرح های مزایای بازنشستگی می‌باشند و طرح های مزایای بازنشستگی که شخصیت حقوقی جداگانه دارند در دامنه كاربرد این استاندارد ...

۲ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره‌ 11 | افشای اطلاعات اشخاص وابسته

هدف1 . هدف اين استاندارد، تعیین الزامات افشای وجود روابط واحد گزارشگر با اشخاص وابسته در صورت وجود کنترل، و افشای اطلاعات درباره معاملات بین واحـد گزارشگر و اشخاص وابسته با شرایط خاص است. موضوعات اصلی در افشای اطلاعات در مورد اشخاص وابسته عبارت از تشخيص اشخاص وابسته و تعيين افشای لازم درباره معاملات واحد گزارشگر با آن اشخاص می‌باشد.دامنه ...

۲ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره‌ 10 | رویه‌های حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات

مقدمه1 . اين استاندارد، معيارهای انتخاب و تغيير در رويه‌های حسابداری همراه با نحوه حسابداری و افشای این تغييرات، تغيير در برآوردهای حسابداری و اصلاح اشتباهات را تجویز می‌کند. هدف این استاندارد کمک به ارتقای ویژگی های کیفی مربوط بودن و قابليت اتکای اطلاعات مندرج در صورت های مالی و همچنین حصول اطمینان از قابليت مقايسه صورت های مالی یک ...

۲ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره‌ 9 | مخارج تامین مالی

هدف1 . هدف این استاندارد تجویز نحوه عمل حسابداری مخارج تأمین مالی است. براساس این استاندارد، مخارج تأمین مالی عموماً بلافاصله به عنوان هزینه دوره شناسایی می‌شود، به استثنای مواردی که به طور مستقیم قابل انتساب به تحصیل، ساخت یا تولید یک دارایی واجد شرایط است که به حساب آن دارایی منظور می‌شود.دامنه کاربرد2 . این استاندارد باید برای حسابداری ...

۱ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره‌ 8 | ذخایر، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

هدف1 . هدف اين استاندارد اطمينان از به کارگيری معيارهای شناخت و مبانی اندازه‌گيری مناسب در مورد ذخاير، بدهی های احتمالی و دارايی های احتمالی و نيز افشای اطلاعات کافی در يادداشت های توضيحی برای درک بهتر ماهيت، زمان‌بندی و مبلغ آنها توسط استفاده‌کنندگان صورت های مالی می باشد.دامنه کاربرد2 . اين استاندارد بايد توسط کليه واحدهای گزارشگر برای حسابداری ...

۱ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره‌ 7 | دارایی های نامشهود

هدف1 . هدف‌ اين‌ استاندارد، تجويز نحوه‌ حسابداری دارايی های نامشهود است‌. موضوعات اصلی در حسابداری دارايی های نامشهود شامل معيارها و زمان‌ شناخت‌ دارايی، تعيين‌ مبلغ‌ دفتری (شامل‌ هزينه‌ استهلاك‌ و زیان کاهش ارزش) و موارد افشا می‌باشد.دامنه‌ كاربرد2 . الزامات اين استاندارد باید در مورد حسابداری تمام دارایی های نامشهود به استثنای موارد زیر به کار گرفته شود:الف. ...

۱ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره‌ 6 | موجودی ها

هدف1 . هدف این استاندارد تشریح نحوه حسابداری موجودی ها است. مهمترین موضوع در حسابداری موجودی ها، شناسایی بهای تمام شده به عنوان دارایی و انتقال آن به دوره‌های آتی جهت تطابق با رویدادهای مربوط است. این استاندارد رهنمودهایی جهت تعیین بهای تمام شده و شناخت بعدی به عنوان هزینه، از جمله هرگونه کاهش ارزش و روش های تعیین بهای ...

۱ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره‌ 5 | دارایی های ثابت مشهود

هدف1 . هدف‌ اين‌ استاندارد، تجويز نحوه‌ حسابداری دارايی های ثابت مشهود است تا‌ استفاده‌کنندگان صورت های مالی بتوانند اطلاعات مربوط به سرمايه‌گذاری واحد گزارشگر در اين دارايی ها و تغييرات آن را تشخيص دهند. موضوعات اصلی در حسابداری دارايی های ثابت مشهود عبارت از شناخت دارايی، تعيين مبلغ دفتری آن و شناخت هزينه‌ استهلاك و زيان کاهش ارزش دارايی ...

۱ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره‌ 4 | درآمد حاصل از عملیات مبادله‌ای  

هدف1 . بنا بر تعریف ارائه شده در مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی، درآمد عبارت است از افزایش در دارایی، کاهش در بدهی یا ترکیبی از هر دو که منجر به افزایش ارزش خالص طی دوره می‌شود. مفهوم درآمد در بخش عمومی، هر دو گروه ”درآمد حاصل از عملیات مبادله‌ای“ و درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای“ را دربرمی‌گیرد. هدف ...

۱ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره‌ 3 | درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای (مالیات و انتقالات)

هدف1 . هدف این استاندارد، ارائه الزاماتی برای گزارشگری مالی درآمدهای حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای است. این استاندارد، موضوعات مرتبط با شناسایی و اندازه‌گیری این نوع درآمدها را مورد بحث قرار می‌دهد.دامنه‌ كاربرد2 . این استاندارد باید برای حسابداری درآمدهای حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای به کار گرفته شود. این استاندارد در خصوص ترکیب واحدهای گزارشگر که عملیات غیرمبادله‌ای محسوب می‌شود، ...

۱ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره‌ 2 | نحوه ارائه اطلاعات بودجه‌ای در صورت های مالی

هدف1 . این استاندارد مقایسه بودجه و عملکرد ناشی از اجرای بودجه را در صورت های مالی واحدهای گزارشگر الزامی می‌کند. همچنین طبق این استاندارد، واحدهای گزارشگر ملزم به افشای دلایل تفاوت های با اهمیت بین بودجه و عملکرد می‌باشند. با رعایت الزامات این استاندارد، بخشی از وظیفه پاسخگویی واحدهای بخش عمومی ایفا می‌گردد و شفافیت صورت های مالی آنها ...

۱ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 1 | نحوه ارائه صورت های مالی

هدف1 . هدف‌ این‌ استاندارد، تعیین مبنای‌ ارائه صورت های‌ مالی‌ با مقاصد عمومی‌ یک‌ واحد گزارشگر‌ به منظور حصول‌ اطمینان‌ از قابلیت‌ مقایسه با صورت های‌ مالی‌ دوره‌های‌ قبل‌ آن‌ واحد و صورت های‌ مالی‌ سایر واحدهای‌ گزارشگر است. برای‌ دستیابی‌ به این‌ هدف‌، در این‌ استاندارد ملاحظات‌ کلی‌ مرتبط با نحوه ارائه صورت های‌ مالی‌، رهنمودهایی‌ درباره ساختار ...

۱ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی | ویژگی های کیفی اطلاعات مندرج در گزارشگری های مالی با مقاصد عمومی

مقدمه1 . ویژگی های كیفی‌ به‌ ویژگی هایی‌ اطلاق‌ می‌شود كه‌ موجب سودمندی اطلاعات ارائه شده در گزارش های مالی‌ برای‌ استفاده‌كنندگان می‌شود و دستیابی به اهداف گزارشگری مالی شامل پاسخگویی و تصمیم‌گیری را میسر ‌می‌سازد.2 . برخی‌ ویژگی های‌ كیفی‌ به‌ محتوای‌ اطلاعات‌ مندرج‌ در گزارش های‌ مالی‌ و برخی‌ دیگر به چگونگی‌ ارائـه‌ این‌ اطلاعات‌ مربوط‌ می‌شود.3 . ...

۱ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی | عناصر صورت های مالی

مقدمه در این بیانیه، عناصر صورت های مالی تهيه شده بر مبنای تعهدی، تعریف می‌شود. اصطلاح عناصر به طبقات کلی از اقلام اطلاق می‌شود که اجزای اصلی صورت های مالی را تشکیل می‌دهد. این عناصر، در نتيجه معاملات يا ساير رويدادهای تأثيرگذار بر واحد گزارشگر به وجود می آيد. اين بيانيه به جای تعريف اجزای تشكيل دهنده عناصر، مانند موجودی نقد، ...

۱ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی | واحد گزارشگر

مقدمه يكی از فرضيات بديهی حسابداری اين است كه اطلاعات مالی، متعلق به واحدهايی است با ساختارهای سازمانی قانونی، قراردادی يا اداری. اطلاعات مالی اين واحدها، از طريق گزارش های مالی به استفاده‌کنندگان ارائه می شود. هدف اين بيانيه، ارائه معيارهای لازم برای تشخيص واحدهای بخش عمومی است که به منظور ايفای وظيفه پاسخگويی بايد گزارش های مالی تهيه و ارائه کنند. محدوده ...

۱ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی | اهداف گزارشگری مالی

مقدمه1 . هدف اساسی گزارشگری مالی در بخش عمومی، کمک به این بخش برای ایفای وظیفه پاسخگویی در مقابل ملت است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حق حاکمیت ملت از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. طبق اصل 56 قانون اساسی، ”حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته ...