پل های ارتباطی هایسود

تمامی اطلاعات مورد نیاز ارتباط با ما را در زیر مشاهده و در صورت نیاز از هر کدام از روش های زیر میتوانید با ما در ارتباط باشید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

۲۴ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابداری شماره 42 | اندازه‌گیری ارزش منصفانه

هدف این استاندارد:الف. ارزش منصفانه را تعریف می‌کند؛ب. چارچوب اندازه‌گیری ارزش منصفانه را در یک استاندارد واحد، مقرر می كند؛ پ. افشا درباره اندازه‌گیری ارزش منصفانه را الزامی می‌کند. ارزش منصفانه، اندازه‌گیری مبتنی بر بازار است و اندازه‌گیری مختص واحد تجاری نیست. در مورد برخی دارایی ها و بدهی ها، ممکن است معاملات قابل مشاهده بازار یا اطلاعات قابل مشاهده بازار در ...

۲۳ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابداری شماره 41 | افشای منافع در واحدهای تجاری دیگر

هدف هدف این استاندارد، الزام واحد تجاری به افشای اطلاعاتی است که استفاده‌کنندگان صورت های مالی را قادر به ارزیابی موارد زیر کند:الف. ماهیت منافع آن در واحدهای تجاری دیگر و ریسک های مرتبط با آن منافع؛ ب. آثار آن منافع بر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان های نقدی واحد تجاری.دستیابی به هدف برای دستیابی به هدف مندرج در بند 1، ...

۲۳ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابداری شماره 40 | مشارکت ها

هدف هدف این استاندارد، تعیین اصول گزارشگری مالی برای واحدهای تجاری است که در توافق های تحت کنترل مشترک (یعنی مشارکت ها)، منافعی دارند.دستیابی به هدف برای دستیابی به هدف اشاره‌شده در بند 1، این استاندارد کنترل مشترک را تعریف می‌کند و هر واحد تجاری را که طرف یک مشارکت است ملزم می‌نماید با ارزیابی حقوق و تعهدات خود، نوع مشارکت را ...

۲۳ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابداری شماره 39 |صورت های مالی تلفیقی بخش دوم

ارتباط بین تسلط و بازدهتسلط تفویض‌شدهب58. زمانی که سرمایه‌گذار دارای حق تصمیم‌گیری (تصمیم‌گیرنده)، وجود کنترل خود بر سرمایه‌پذیر را ارزیابی می‌کند، باید تعیین کند که اصیل است یا نماینده. همچنین سرمایه‌گذار باید تعیین کند که آیا واحد تجاری دیگری كه دارای حق تصمیم‌گیری است، به عنوان نماینده سرمایه‌گذار عمل می‌کند یا خیر. نماینده، شخصی است که عمدتاً از سوی شخص ...

۲۳ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابداری شماره 39 |صورت های مالی تلفیقی بخش اول

هدف هدف این استاندارد، تعیین اصول ارائه و تهیه صورت های مالی تلفیقی در زمانی است که واحد تجاری، یک یا چند واحد تجاری دیگر را کنترل می‌کند.دستیابی به هدف برای دستیابی به هدف بند 1، این استاندارد:الف. واحد تجاری (واحد تجاری اصلی) که بر یک یا چند واحد تجاری دیگر (واحدهای تجاری فرعی) کنترل دارد را ملزم به ارائه صورت های ...

۲۳ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابداری شماره 38 | ترکیب های تجاری بخش دوم

پيوست الفاصطلاحات تعریف‌شدهاين پيوست، بخش جدانشدنی اين استاندارد حسابداری است.واحد تحصیل‌شده فعالیت یا فعالیت های تجاری که واحد تحصیل‌کننده، در ترکیب تجاری کنترل آن را به دست می‌آورد.واحد تحصیل‌کننده واحد تجاری که کنترل واحد تحصیل‌شده را به دست می‌آورد.تاریخ تحصیل تاریخی که واحد تحصیل‌کننده، کنترل واحد تحصیل‌شده را به دست می‌آورد.فعالیت تجاری مجموعه‌ای یکپارچه از فعالیت ها و دارایی هایی ...

۲۳ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابداری شماره 38 | ترکیب های تجاری بخش اول

هدف هدف این استاندارد، بهبود مربوط بودن، قابلیت اتکا و قابلیت مقایسه اطلاعاتی است که واحد گزارشگر، در صورت های مالی خود درباره ترکیب تجاری و آثار آن ارائه می‌کند. برای این منظور، این استاندارد در خصوص موارد زیر، اصول و الزاماتی را برای واحد تحصيل‌كننده تعیین می‌کند:الف. نحوه شناخت و اندازه‌گیری دارایی های قابل تشخیص تحصیل‌شده، بدهی های تقبل‌شده و ...

۲۳ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابداری شماره 37 | ابزارهای مالی : افشا بخش دوم

پيوست الفاصطلاحات تعریف‌شدهاین پیوست، بخش جدانشدنی این استاندارد است.ریسک اعتباری ریسک اینکه یک طرف ابزار مالی، به دلیل عدم ایفای تعهد، موجب زیان مالی طرف دیگر ‌شود.ریسک واحد پول ریسک نوسان‌ ارزش منصفانه یا جریان های نقدی آتی یک ابزار مالی به دلیل تغییر در نرخ های مبادله ارز.ریسک نرخ سود ریسک نوسان ارزش منصفانه یا جریان های نقدی آتی ...

۲۳ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابداری شماره 37 | ابزارهای مالی : افشا بخش اول

هدف هدف این استاندارد، الزام واحدهای تجاری به افشای اطلاعاتی در صورت های مالی است تا استفاده‌‌کنندگان بتوانند موارد زیر را ارزیابی کنند:الف. اهمیت ابزارهای مالی برای وضعیت مالی واحد تجاری؛ ب. ماهیت و میزان ریسک های ناشی از ابزارهای مالی، که واحد تجاری طی دوره و در پایان دوره‌ گزارشگری در معرض آنها قرار دارد و نحوه مدیریت این ...

۲۲ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابداری شماره 36 | ابزارهای مالی: ارائه

هدف هدف اين استاندارد، تعيين اصول ارائه ابزار‌های مالی به عنوان بدهی يا حقوق مالكانه و تهاتر دارايی های مالی و بدهی های مالی است. اين استاندارد برای طبقه‌بندی ابزار‌های مالی از ديدگاه ناشر به دارايی های مالی، بدهی های مالی و ابزار‌های مالكانه؛ طبقه‌بندی درآمد مالی و هزینه مالی؛ سودتقسیمی، زیان ها و سودهای مربوط؛ و شرايط تهاتر ...

۲۰ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابداری شماره 35 | مالیات بر درآمد

هدف1 . هدف اين استاندارد، تجویز نحوه حسابداری ماليات بر درآمد می باشد. موضوع اصلی در حسابداری ماليات بر درآمد، چگونگی به حساب گرفتن آثار مالیاتی جاری و آتی موارد زير است:الف. بازيافت (تسويه) آتی مبلغ دفتری دارايی هايی (بدهی هايی) كه در صورت وضعيت مالی واحد تجاری شناسايی می‌شوند؛ ب. معاملات و ساير رويداد‌های دوره جاری كه در ...

۲۰ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابداری شماره 34 | رویه‌های حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات

هدف1 . هدف اين استاندارد، تجویز معیارهای انتخاب و تغيير رويه‌های حسابداری، و نیز نحوه عمل حسابداری و افشای تغيير در رويه‌های حسابداری، تغيير در برآورد‌های حسابداری و اصلاح اشتباهات است. هدف این استاندارد، بهبود مربوط بودن و قابليت اتكای صورت های مالی واحد تجاری، و قابليت مقايسه‌ صورت های مالی در طول زمان و با صورت های مالی ساير ...

۲۰ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابداری شماره 33 | مزایای بازنشستگی کارکنان

هدف1 . هدف این استاندارد تجویز نحوه گزارشگری مالی و افشای مزایای بازنشستگی کارکنان در واحدهای تجاری است.دامنه کاربرد2 . واحد تجاری باید این استاندارد را برای گزارشگری مالی مزایای بازنشستگی کارکنان خود به کار گیرد.3 . گزارشگری مالی طرح های مزایای بازنشستگی کارکنان در دامنه كاربرد این استاندارد قرار نمی گيرد (به استاندارد حسابداری شماره 27 با عنوان ”طرح ...

۲۰ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابداری شماره 32 | کاهش ارزش دارایی ها بخش سوم

پیوست شماره 3مبانی نتیجه‌گیری این پیوست بخشی از الزامات استاندارد حسابداری شماره 32 محسوب نمی‌شود.مقدمه1 . براساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی، اگر مبلغ بازیافتنی دارایی از مبلغ دفتری آن کم تر باشد، مبلغ دفتری دارایی باید تا مبلغ بازیافتنی کاهش داده شود. در برخی از استانداردهای حسابداری رهنمود‌های کلی در ارتباط با کاهش ارزش دارایی ها ارائه شده است. اما با ...

۲۰ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابداری شماره 32 | کاهش ارزش دارایی ها بخش دوم

برگشت‌ زیان‌ کاهش‌ ارزش‌ سرقفلی‌108 . زیان‌ کاهش‌ ارزش‌ شناسایی‌ شده‌ برای‌ سرقفلی‌ نباید در دوره‌های‌ بعد برگشت‌ شود. استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 17 با عنوان دارایی های‌ نامشهود، شناسایی‌ سرقفلی‌ ایجاد شده‌ در واحد تجاری را منع کرده‌ است. هرگونه‌ افزایش‌ بعدی‌ در مبلغ‌ بازیافتنی‌ سرقفلی در دوره‌های پس از شناسایی کاهش ارزش به احتمال زیاد افزایش‌ در سرقفلی‌ ایجاد شده‌ ...

۲۰ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابداری شماره 32 | کاهش ارزش دارایی ها بخش اول

هدف‌1 . هدف‌ این‌ استاندارد تجویز رویه‌هایی‌ است‌ که‌ واحد تجاری‌ با به کارگیری‌ آنها اطمینان‌ می‌یابد دارایی ها بیش از مبلغ بازیافتنی منعکس نمی‌شود. یک‌ دارایی‌، در صورتی‌ کاهش ارزش دارد که مبلغ بازیافتنی ناشی از فروش یا استفاده از دارایی، از مبلغ دفتری آن کم تر باشد. طبق‌ این‌ استاندارد، واحد تجاری‌ باید زیان‌ کاهش‌ ارزش‌ را شناسایی‌ ...

۲۰ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابداری شماره 31 | دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده

هدف1 . هدف اين استاندارد، تجويز نحوه حسابداری دارايی های نگهداری شده برای فروش و نحوه ارائه و افشای عمليات متوقف شده است. به طور خاص، اين استاندارد موارد زير را الزامی نموده است:الف. دارايی هايی که معيارهای طبقه‌بندی به عنوان ” نگهداری شده برای فروش“ را احراز می کنند، به اقل مبلغ دفتری و خالص ارزش فروش اندازه‌گيری و ...

۱۹ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابداری شماره 30 | سود هر سهم

هدف1 . هدف اين استاندارد، تجويز ضوابط تعيين و ارائه سود هر سهم، به منظور بهبود قابلیت مقايسه عملکرد واحدهای تجاری مختلف در يک دوره گزارشگری و مقايسه عملکرد يک واحد تجاری در دوره‌های گزارشگری مختلف است. اگرچه به دليل کاربرد رويه‌های حسابداری متفاوت در تعيين سود، اطلاعات مربوط به سود هر سهم محدوديت هايی دارد با اين حال ثبات ...

۱۹ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابداری شماره 29 | فعالیت های ساخت املاک

هدف1 . هدف اين استاندارد تجويز روش های حسابداری درآمد و مخارج مرتبط با فعاليت های ساخت املاک است. موضوع اصلی اين استاندارد، شناخت و تخصيص درآمدها و مخارج فعاليت های ساخت املاک در دوره‌های مالی انجام اين فعاليت هاست.دامنه کاربرد2 . اين استاندارد بايد برای حسابداری فعاليت های ساخت املاک به کار گرفته شود.3 . اين استاندارد در مورد ...

۱۹ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابداری شماره 28 | فعالیت های بیمه عمومی

هدف1 . هدف اين استاندارد تجويز روش هاى حسابدارى براى حق‌بيمه، خسارت و مخارج تحصيل بيمه‌هاى عمومى مستقيم و اتكايى و همچنين افشاى اطلاعات اين نوع فعاليت ها در صورت هاى مالى شرکت ها و مؤسسات بيمه است. الزامات سایر استانداردهای حسابداری درصورتی برای فعالیت های بیمه عمومی کاربرد دارد که توسط این استاندارد جایگزین نشده باشد.دامنه كاربرد2 . اين ...

۱۹ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابداری شماره 27 | طرح های مزایای بازنشستگی

دامنه‌ كاربرد1 . به كارگيری اين‌ استاندارد در حسابداری طرح های مزايای بازنشستگی الزامی است‌.2 . كليه‌ صندوق هايی كه‌ متولی اجرای طرح های مزايای بازنشستگی می باشند، ازجمله‌ سازمان‌ تأمين‌ اجتماعی، صندوق‌ بازنشستگی كشوری و صندوق های شركت ها و سازمان ها مشمول‌ اين‌ استاندارد هستند. طرح های مزايای بازنشستگی كه‌ شخصيت‌ حقوقی جداگانه‌ای ندارند نيز در صورت‌ گزارشگری ...

۱۹ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابداری شماره 26 | فعالیت های کشاورزی

دامنه‌ كاربرد1 . كاربرد اين‌ استاندارد در حسابداری موارد زير الزامی ‌است‌، مشروط‌ بر اينكه‌ به‌ فعاليت‌ كشاورزی مربوط‌ باشد :الف ‌. دارايی های زيستی، ب‌ . توليد كشاورزی در زمان‌ برداشت‌. 2 . اين‌ استاندارد در موارد زير كاربرد ندارد :الف ‌. زمين‌ مربوط‌ به‌ فعاليت‌ كشاورزی (به‌ استاندارد حسابداری شماره‌ 11 با عنوان‌ دارايی های ثابت‌ مشهود مراجعه‌ ...

۱۷ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استانداردهای حسابداری 25 | گزارشگری بر حسب‌ قسمت های مختلف‌

مقدمـه‌1 . هدف‌ اين‌ استاندارد، تجويز مبانی گزارشگری اطلاعات‌ مالی بر حسب‌ قسمت های مختلف‌ يك‌ واحد تجاری است‌. اين‌ اطلاعات‌ در مورد انواع‌ مختلف‌ محصولات‌ و خدمات‌ ارائه‌ شده‌ و نيز مناطق‌ جغرافيايی مختلف‌ عمليات‌ واحد تجاری است‌ كه‌ به‌ استفاده‌كنندگان‌ صورت های مالی در موارد زير كمك‌ می كند :الف. درك‌ بهتر عملكرد گذشته‌ واحد تجاری،ب ‌. ارزيابی ...

۱۷ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استانداردهای حسابداری 24 | گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله‌ قبل از بهره‌برداری

مقدمـه‌1 . هدف‌ اين‌ استاندارد، تشخيص‌ واحدهای تجاری در مرحله‌ قبل از بهره‌برداری و تجويز گزارشگری مالی پاره‌ای اطلاعات‌ خاص‌ درباره‌ آن ها در مرحله‌ قبل از بهره‌برداری است‌. توضيح‌ اينكه‌ معيارهای شناخت‌ و اندازه‌گيری معاملات‌ و ساير رويدادهای مالی و نيز بخش‌ عمده‌ گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله‌ قبل از بهره‌برداری و واحدهای تجاری در حال‌ بهره‌برداری مشابه‌ ...

۱۷ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استانداردهای حسابداری 22 | گزارشگری مالی میان دوره ای بخش دوم

شناخت‌ و اندازه‌گيریرويه‌های حسابداری یکسان با رويه‌های حسابداری سالانه واحد تجاری بايد برای تهيه‌ صورت های مالی ميان‌دوره‌ای از رويه‌های حسابداری يكسان‌ با رويه‌های حسابداری مورد استفاده‌ در تهيه‌ صورت های مالی سالانه‌ استفاده‌ كند. تغيير در رويه‌های حسابداری بعد از تاريخ‌ آخرين‌ صورت های مالی سالانه‌ كه‌ در صورت های مالی سالانه‌ بعدی منعكس‌ می شود از اين‌ قاعده‌ مستثنی ...

۱۷ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استانداردهای حسابداری 22 | گزارشگری مالی میان دوره ای بخش اول

هدف هدف‌ اين‌ استاندارد، تعيين‌ حداقل محتوای گزارش‌ مالی ميان‌دوره‌ای و تعيين‌ اصول‌ شناخت‌ و اندازه‌گيری در صورت های مالی کامل یا فشرده برای دوره میانی است‌. گزارشگری مالی ميان‌دوره‌ای به‌موقع‌ و قابل اتكا، توانايی سرمايه‌گذاران، اعتبار‌دهندگان و سایرین را برای درك ظرفیت واحد تجاری در ایجاد سود و جريان های نقدی و درک شرايط‌ مالی ...

۱۷ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استانداردهای حسابداری 21 | حسابداری اجاره ها بخش دوم

حسابداری اجاره‌ها توسط‌ اجاره‌دهنده‌اجاره‌های سرمايه‌ای25 . اجاره‌دهنده‌ بايد دارايی مرتبط‌ با اجاره‌ سرمايه‌ای را در ترازنامه‌ به عنوان‌ يك‌ رقم‌ دريافتنی و به مبلغی معادل‌ سرمايه‌گذاری خالص‌ در اجاره‌ منعكس‌ كند.26 . در اجاره‌های سرمايه‌ای، اجاره‌دهنده‌ تقريبا ً تمام‌ مخاطرات‌ و مزايای ناشی از مالكيت‌ دارايی را به‌ اجاره‌كننده‌، منتقل‌ می كند و بنابراين‌ با مبالغ‌ اجاره‌ دريافتنی ...

۱۷ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استانداردهای حسابداری 21 | حسابداری اجاره ها بخش اول

مقدمــه‌1 . هدف‌ اين‌ استاندارد، تجويز رويه‌های حسابداری و افشای مناسب‌ برای اجاره‌های سرمايه‌ای و عملياتی توسط‌ اجاره‌دهنده‌ و اجاره‌كننده‌ است‌.2 . اجاره‌ ابزاری است‌ كه‌ واحد تجاری از طريق‌ آن‌ حق‌خريد يا استفاده‌ از دارايی ها را به‌دست‌ می آورد. در قراردادهای اجاره‌ به‌ شرط‌ تمليك‌، اجاره‌دهنده‌ موظف‌ است‌ در صورت‌ عمل‌ به شرايط‌ قرارداد توسط‌ اجاره‌كننده‌، مالكيت‌ قانونی ...

۱۷ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استانداردهای حسابداری 20 | سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته و مشارکت های خاص بخش دوم

توقف استفاده از روش ارزش ويژه واحد تجاری بايد استفاده از روش ارزش ويژه را از تاريخی متوقف کند که سرمايه‌گذاری آن، به شرح زیر، به عنوان سرمایه‌گذاری در واحد تجاری وابسته يا مشارکت خاص تلقی نشود:الف. در صورتی که سرمايه‌گذاری مزبور به سرمایه‌گذاری در واحد تجاری فرعی تبدیل شود، واحد تجاری باید حسابداری سرمايه‌گذاری را طبق استاندارد حسابداری 38 ترکيب ...

۱۷ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استانداردهای حسابداری 20 | سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته و مشارکت های خاص بخش اول

هدف هدف این استاندارد، تجویز نحوه حسابداری سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته و تعیین الزامات به کارگیری روش ارزش ویژه در حسابداری سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته و مشارکت های خاص است.دامنه کاربرد این استاندارد، باید توسط تمام واحدهای تجاری به کار گرفته شود که دارای کنترل مشترک یا نفوذ قابل ملاحظه بر سرمایه‌پذیر هستند.تعاریف در اين استاندارد، اصطلاحات زیر با معانی مشخص‌شده ...

۱۶ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استانداردهای حسابداری 18 | صورت های مالی جداگانه

هدف هدف این استاندارد، تجویز الزامات حسابداری و افشا در ارتباط با سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری فرعی، مشارکت های خاص و واحدهای تجاری وابسته، هنگام تهیه صورت های مالی جداگانه توسط واحد تجاری است.دامنه کاربرد این استاندارد باید در مورد نحوه حسابداری سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری فرعی، مشارکت های خاص و واحدهای تجاری وابسته در ...

۱۶ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استانداردهای حسابداری 17 | دارایی های نامشهود بخش چهارم

استاندارد حسابداری شماره 17دارايی های نامشهودپيوست شماره 1كاربرد استاندارد حسابداری در مورد برخی اقلام‌ غيرپولی نامشهود 1 . در اين‌ پيوست‌، نحوه‌ كاربرد استاندارد حسابداری در مورد برخی اقلام‌ غيرپولی نامشهود با توجه‌ به‌ ويژگی های قانونی و ساير جنبه‌های مرتبط‌ با آنها مطرح‌ می شود. اين‌ موارد تنها جنبه‌ تشريحی دارد و بنابراين‌ بخشی از استاندارد حسابداری نيست‌.حق‌ اختراع‌2 . ...

۱۶ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استانداردهای حسابداری 17 | دارایی های نامشهود بخش سوم

بهای تمام شده دارايی نامشهود ايجاد شده در واحد تجاری51 . بهای تمام شده يک دارايی نامشهود ايجاد شده در واحد تجاری، شامل مجموع مخارج واقع‌شده از تاريخی می باشد که دارايی نامشهود برای اولين بار معيارهای شناخت اشاره شده در بندهای 12، 14 و 44 را احراز می کند. براساس بند 57 مخارجی که قبلاً به عنوان هزينه شناسايی ...

۱۶ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استانداردهای حسابداری 17 | دارایی های نامشهود بخش دوم

تحصيل‌ جداگانـه‌21 . اگر دارايی نامشهود به طور جداگانه‌ تحصيل‌ شود، مابه‌ازای آن‌ معمولاً مشخص‌ است‌ و در نتيجه‌ می توان بهای تمام‌ شده‌ را به‌گونه‌ای اتكاپذير اندازه‌گيری كرد.22 . بهای تمام‌ شده‌ يك‌ دارايی نامشهود متشكل‌ از بهای خريد (شامل‌ عوارض‌ و ماليات‌ غير قابل‌ استرداد خريد) و هرگونه‌ مخارج‌ مرتبط‌ مستقيمی است‌ كه‌ برای آماده‌سازی دارايی جهت‌ استفاده‌ ...

۱۵ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استانداردهای حسابداری 17 | دارایی های نامشهود بخش اول

پیشگفتار(1) استاندارد حسابداری شماره 17 با عنوان دارايی های نامشهود که در تاریخ 30/4/1386 توسط مجمع عمومی سازمان حسابرسی تصویب شده است، جایگزین استاندارد حسابداری شماره 17 قبلی و همچنين استاندارد حسابداری شماره 7 با عنوان حسابداری مخارج تحقيق و توسعه می‌شود و الزامات آن در‌مورد صورت های مالی که دوره مالی آنها از تاریخ 1/1/1386 و بعد از آن ...

۱۵ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استانداردهای حسابداری 16 | آثار تغییر در نرخ بخش دوم

استفاده از واحد پول گزارشگری متفاوت با واحد پول عملیاتیتسعیر به واحد پول گزارشگری واحد تجاری می‌تواند صورت های مالی خود را بر اساس هر واحد پول (یا واحدهای پول) ارائه نماید. در صورتی که واحد پول گزارشگری واحد تجاری متفاوت از واحد پول عملیاتی آن باشد، نتایج عملکرد و وضعیت مالی آن واحد به واحد پول گزارشگری تسعیر می‌شود. برای ...

۱۵ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استانداردهای حسابداری 16 | آثار تغییر در نرخ بخش اول

هدف یک واحد تجاری ممکن است معاملاتی به ارز انجام دهد یا دارای عملیات خارجی باشد. علاوه بر این، یک واحد تجاری ممکن است صورت های مالی خود را به ارز ارائه کند. هدف این استاندارد، تجویز چگونگی انعکاس معاملات ارزی و عملیات خارجی در صورت های مالی یک واحد تجاری و همچنین نحوه تسعیر صورت های مالی به واحد پول ...

۱۵ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استانداردهای حسابداری 15 | حسابداری سرمایه گذاری ها بخش دوم

21 . اگر سرمايه‌گذاری كلاً يا جزئاً درمقابل‌ مابه‌ازای غيرنقد تحصيل‌ شود، بهای تمام‌ شده‌ آن‌ معادل‌ ارزش‌ منصفانه‌ دارايی يا اوراق‌ بهاداری خواهد بود كه‌ به عنوان‌ مابه‌ازا واگذار شده‌ است‌. ليكن‌ هرگاه‌ ارزش‌ منصفانه‌ سرمايه‌گذاری تحصيل‌ شده‌ با سهولت‌ بيشتری قابل‌ تعيين‌ باشد، مبلغ‌ اخير ممكن‌ است‌ در تعيين‌ بهای تمام‌ شده‌ سرمايه‌گذاری ملاك‌ عمل‌ قرار گيرد.22 . ...

۱۵ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استانداردهای حسابداری 15 | حسابداری سرمایه گذاری ها بخش اول

دامنه‌ كاربرد1 . اين‌ استاندارد به نحوه‌ حسابداری سرمايه‌گذاری ها و الزامات‌ افشای اطلاعات‌ مربوط‌ می پردازد.2 . حسابداری سرمايه‌گذاری در كليه‌ واحدهای تجاری بايد طبق‌ الزامات‌ اين‌ استاندارد انجام‌ شود. اين‌ استاندارد نحوه‌ حسابداری سرمايه‌گذاری در واحدهای تجاری فرعی و وابسته‌ در صورت های مالی تلفيقی را تعيين‌ نمی كند ليكن‌ درخصوص‌ نحوه‌ حسابداری سرمايه‌گذاری های پيشگفته‌ در صورت ...

۱۳ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استانداردهای حسابداری 13 | حسابداری مخارج تامین مالی

مقدمـه‌1 . هدف‌ اين‌ استاندارد، تجويز نحوه‌ عمل‌ حسابداری مخارج‌ تأمين‌ مالی است‌. براساس‌ اين‌ استاندارد، مخارج‌ تأمين‌ مالی عموماً بلافاصله‌ به عنوان‌ هزينه‌ دوره‌ شناسايی می شود، به استثنای مواردی كه‌ اين‌ مخارج‌ به‌ حساب‌ دارايی واجد شرايط‌ منظور می گردد.دامنه‌ كاربرد2 . اين‌ استاندارد بايد برای حسابداری مخارج‌ تامين‌ مالی به كار گرفته‌ شود.3 . مخارج‌ واقعی يا ...

۱۳ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استانداردهای حسابداری 12 | افشای اطلاعات اشخاص وابسته

پیشگفتار (1) استاندارد حسابداری شماره 12 با عنوان افشای اطلاعات اشخاص وابسته که در تاريخ 30/4/1386 وسط مجمع عمومی سازمان حسابرسی تصويب شده است، جايگزين استاندارد حسابداری شماره 12 قبلی می شود و الزامات آن در مورد صورت های مالی که دوره مالی آنها از تاريخ 1/1/1386 و بعد از آن شروع می شود لازم‌الاجراست.تغييرات ...

۱۳ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استانداردهای حسابداری 11 | دارایی های ثابت مشهود بخش سوم

جبران خسارت69 . جبران خسارت وارده به دارايی های ثابت مشهود توسط اشخاص ثالث بايد در سود و زيان دوره‌ای که وصول آن محتمل و مبلغ آن به‌گونه‌ای اتکاپذير قابل اندازه‌گيری می شود، شناسايی گردد.69 - مکرر. کاهش ارزش یا از بین رفتن دارایی های ثابت مشهود، ادعاهای مربوط یا پرداخت های جبران خسارت توسط اشخاص ثالث و هرگونه خرید ...

۱۳ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استانداردهای حسابداری 11 | دارایی های ثابت مشهود بخش دوم

اندازه‌گيری بهای تمام شده22 . بهای تمام شده دارايی ثابت مشهود معادل قيمت نقدی آن در تاريخ شناخت است. چنانچه‌ مابه‌ازای يك‌ قلم‌ دارايی ثابت‌ مشهود در مدتی بيش‌ از شرايط‌ معمول‌ خريد اعتباری پرداخت‌ شود، تفاوت‌ بين‌ قيمت‌ نقدی و مجموع مبالغ‌ پرداختی طی دوره‌ اعتبار به عنوان‌ هزينه‌ تأمين‌ مالی شناسايی می شود، مگر اين‌ كه‌ چنين هزينه‌ای، ...

۱۳ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استانداردهای حسابداری 11 | دارایی های ثابت مشهود بخش اول

پيشگفتار(1) استاندارد حسابداری شماره 11 با عنوان دارايی های ثابت مشهود که در تاريخ 30/4/1386 توسط مجمع عمومی سازمان حسابرسی تصويب شده است، جايگزين استاندارد حسابداری شماره 11 قبلی می شود و الزامات آن در مورد صورت های مالی که دوره مالی آنها از تاريخ 1/1/1386 و بعد از آن شروع می شود، لازم‌الاجراست.دلايل تجديدنظر در استاندارد(2) اين تجديدنظر با ...

۱۳ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استانداردهای حسابداری 10 | حسابداری کمک های بلاعوض‌

دامنـه‌ كاربرد1 . اين‌ استاندارد بايد برای حسابداری كمك های بلاعوض‌ دولت‌ و ساير اشكال‌ كمك های دولتی به كار گرفته‌ شود.2 . الزامات‌ اين‌ استاندارد، همچنين‌ می تواند به عنوان‌ بهترين‌ الگوی عمل‌ حسابداری كمك های بلاعوض‌ و ساير اشكال‌ كمك‌ دريافتی از منابع‌ غير دولتی مورد استفاده‌ قرار گيرد.تعاريف‌3 . اصطلاحات‌ ذيل‌ در اين‌ استاندارد با معانی مشخص‌ ...

۱۳ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استانداردهای حسابداری 9 | حسابداری پیمان های بلندمدت

مقدمـه‌1 . هدف‌ اين‌ استاندارد تجويز نحوه‌ حسابداری درآمدها و هزينه‌های مرتبط‌ با پيمان های بلندمدت‌ در صورت های مالی پيمانكار است‌. به دليل‌ ماهيت‌ فعاليت‌ موضوع‌ پيمان های بلندمدت‌، تاريخ‌ شروع‌ پيمان‌ و تاريخ‌ تكميل‌ آن‌ معمولاً در دوره‌های مالی متفاوتی قرار می گيرد. بنابراين‌، مسئله‌ اصلی در حسابداری پيمان های بلندمدت‌، تخصيص‌ درآمدها و هزينه‌های پيمان‌ به‌ دوره‌هايی ...

۱۳ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استانداردهای حسابداری 8 | حسابداری موجودی مواد و کالا بخش سوم

ملاحظات‌ مربوط‌ به‌ تعيين‌ خالص‌ ارزش‌ فروش‌41 . برای محاسبه‌ اوليه‌ ذخيره‌ كاهش‌ ارزش‌ موجودی مواد و کالا از ” بهای تمام‌ شده‌ به‌ خالص‌ ارزش‌ فروش‌“، اغلب‌ می توان‌ از فرمول هايی استفاده‌ كرد كه‌ بر معيارهای از پيش‌ تعيين‌ شده‌ متكی است‌. در اين‌ فرمول ها معمولاً عمر كالا، گردش‌ كالا ...

۱۳ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استانداردهای حسابداری 8 | حسابداری موجودی مواد و کالا بخش دوم

بهای تمام‌شده‌ موجودی ها در واحدهای خدماتی21 . بهای تمام‌شده‌ موجودی ها در واحدهای خدماتی اساساً دستمزد و ساير مخارج‌ كاركنانی كه‌ مستقيماً در ارائه‌ خدمات‌مربوط‌ مشاركت‌ داشته‌اند و نيز سربار قابل‌ تخصيص‌ را دربر می گيرد. دستمزد و ساير مخارج‌ مربوط‌ به‌ كاركنان‌ اداری و فروش‌ در بهای تمام‌شده‌ خدمات‌ ارائه ‌شده‌ منظور نمی شود بلكه‌ در دوره‌ وقوع‌ ...

۱۳ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استانداردهای حسابداری 8 | حسابداری موجودی مواد و کالا بخش اول

مقدمـه1 . موجودی مواد و کالا، بخش‌ عمده‌ای از دارايی های بسياری از واحدهای تجاری را تشكيل‌ می دهد. بنابراين‌، ارزشيابی و انعكاس‌ موجودی مواد و کالا اثر با اهميتی در تعيين‌ و ارائـه‌ وضعيت‌ مالی و عملكرد مالی واحدهای تجاری دارد.دامنه‌ كاربرد2 . اين‌ استاندارد، نحوه‌ ارزشيابی و انعكاس‌ موجودی مواد و کالا در صورت های مالی را تشريح‌ ...

۱۲ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استانداردهای حسابداری 5 | رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

پیشگفتار (1) استاندارد حسابداری شماره 5 با عنوان رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه که در تاریخ تيرماه 1385 توسط مجمع عمومی سازمان حسابرسی تصویب شده است جایگزین استاندارد حسابداری شماره 5 باعنوان رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه مصوب 1379 می‌شود و الزامات آن در‌مورد صورت های مالی که دوره مالی آنها از تاریخ 1/1/1385 و بعد ازآن شروع می‌شود، لازم‌الاجراست.دلیل تجدیدنظر ...

۱۲ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استانداردهای حسابداری 4 | ذخایر، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی بخش سوم

تجديد ساختار61 . موارد زير نمونه‌هايی از رويدادهايی است که می تواند مشمول تعريف تجديد ساختار باشد:الف. فروش يا توقف يک فعاليت تجاری،ب . بستن مکان فعاليت تجاری در يک کشور يا منطقه يا تغيير مکان فعاليت های تجاری از يک کشور يا منطقه به کشور يا منطقه ديگر،ج . تغيير ساختار مديريت، برای نمونه، حذف يک لايه از مديريت، ...

۱۲ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استانداردهای حسابداری 4 | ذخایر، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی بخش دوم

31 . دارايی احتمالی زمانی افشا می شود که ورود منافع اقتصادی محتمل باشد.32 . دارايی های احتمالی به طور مداوم ارزيابی می‌گردد تا اطمينان حاصل شود که تغييرات آن به‌نحو مناسب در صورت های مالی منعکس شده است. چنانچه ورود منافع اقتصادی تقريباً قطعی باشد، دارايی و درآمد مربوط در صورت های مالی دوره‌ای که تغيير در آن رخ ...

۱۲ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استانداردهای حسابداری 4 | ذخایر، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی بخش اول

پیشگفتار (1) استاندارد حسابداری شماره 4 با عنوان ذخایر، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی که در تاریخ تيرماه 1385 توسط مجمع عمومی سازمان حسابرسی تصویب شده است جایگزین استاندارد حسابداری شماره 4 با عنوان حسابداری پیشامدهای احتمالی مصوب 1379 می‌شود و الزامات آن در مورد صورت های مالی که دوره مالی آنها از تاریخ 1/1/1385 و بعد از آن ...

۱۲ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استانداردهای حسابداری 3 | درآمد عملیاتی بخش دوم

31 . درآمد عملياتی مرتبط‌ با سود سهام‌ در زمان‌ احراز حق‌ دريافت‌ توسط‌ سهام دار شناسايی می شود. در برخی شرايط‌، مثلاً، در مواردی كه‌ سود سهام‌ از محل‌ اندوخته‌ها يا سود انباشته‌ مصوب‌ پيش‌ از تحصيل‌ سرمايه‌گذاری اعلام‌ می شود، اين‌ گونه‌ مبالغ‌ معرف‌ بازيافت‌ بخشی از بهای تمام‌ شده‌ سرمايه‌گذاری است‌ و درآمد محسوب‌ نمی شود. به ...

۱۲ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استانداردهای حسابداری 3 | درآمد عملیاتی بخش اول

مقدمـه‌1 . بنابر تعريف‌ ارائه‌ شده‌ در فصل‌ سوم‌ مفاهيم‌ نظری گزارشگری مالی، درآمد عبارت‌ است‌ از افزايش‌ در حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌ به جز مواردی كه‌ به‌ آورده‌ صاحبان‌ سرمايه‌ مربوط‌ می شود. مفهوم‌ درآمد، هر دو گروه‌ ” درآمد عملياتی“ و ” درآمد غيرعملياتی“ را در برمی گيرد. درآمـد عملياتی عبـارت‌ از درآمدی است‌ كـه‌ از فعاليت های اصلی ...

۱۱ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استانداردهای حسابداری 2 | صورت جریان های نقدی

هدف اطلاعات مربوط به جریان های نقدی واحد تجاری، در فراهم آوردن مبنایی برای ارزیابی توانایی واحد تجاری در ایجاد نقد و معادل های نقد و نیازهای واحد تجاری در استفاده از جریان های نقدی مزبور، برای استفاده‌کنندگان صورت های مالی مفید است. اتخاذ تصمیمات اقتصادی توسط استفاده‌کنندگان، مستلزم ارزیابی توانایی واحد تجاری در ایجاد نقد و معادل های نقد ...

۱۱ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استانداردهای حسابداری 1 | ارائه صورت های مالی بخش دوم

شرایط موجود، درباره نحوه تجمیع اطلاعات در صورت های مالی، شامل یادداشت های توضیحی، تصمیم‌گیری کند. واحد تجاری نباید با پنهان کردن اطلاعات با اهمیت در میان اطلاعات بی‌اهمیت یا با تجمیع اقلام با اهمیتی که ماهیت و کارکرد متفاوت دارند، از قابلیت درک صورت های مالی بکاهد. برخی استانداردهای حسابداری مشخص می‌کنند کدام اطلاعات در صورت های مالی، شامل یادداشت های ...

۱۱ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استانداردهای حسابداری 1 | ارائه صورت های مالی بخش اول

هدف۱ . این استاندارد، مبنای ارائه صورت های مالی با مقاصد عمومی را مقرر می‌کند تا از قابل مقایسه بودن آن با صورت های مالی دوره‌های قبل واحد تجاری و نیز با صورت های مالی سایر واحدهای تجاری اطمینان حاصل شود. این استاندارد، الزامات کلی درباره ارائه صورت های مالی، رهنمودهایی درباره ساختار و حداقل الزامات مربوط به محتوای آنها ...

۱۱ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

مفاهیم نظری گزارشگری مالی | بخش چهارم

تاثیر نگهداشت سرمایه بر اندازه گیری سود : مفاهيم‌ اقتصادی و حسابداری سود1 . بنابر نظريه‌ اقتصاددانان‌ كلاسيك‌ ، درآمد هر فرد عبارت‌ از مبلغی است‌ كه‌ آن‌ فرد طی يک دوره‌ معين‌ می تواند مصرف‌ كند و در پايان‌ دوره‌ به‌ اندازه‌ آغاز دوره‌ در رفاه‌ باشد. از ديدگاه‌ اين‌ اقتصاددانان‌ ، سرمايه‌ ذخيره‌ ثروت‌ است‌ كه‌ به‌ صورت‌ ...

۹ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

مفاهیم نظری گزارشگری مالی | بخش سوم

شناخت‌ در صورت های مالی 1 – همان‌ طور كه‌ در فصل‌ اول‌ بيان‌ شد، هدف‌ صورت های مالی ارائه‌ اطلاعاتی در مورد وضعيت‌ مالی، عملكرد مالی و انعطاف‌پذيری مالی واحد تجاری است‌ كه‌ برای طيف‌ وسيعی از استفاده‌كنندگان‌ در اتخاذ تصميمات‌ اقتصادی مفيد واقع‌ شود. اين‌ هدف‌، عمدتاً از طريق‌ شناخت‌ در صورت های مالی اساسی حاصل‌ می گردد. شناخت‌، ...

۸ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

مفاهیم نظری گزارشگری مالی | بخش دوم

1 – صورت های مالی، اثرات‌ مالی معاملات‌ و ساير رويدادها را از طريق‌ طبقه‌بندی كلی آنها برحسب‌ خصوصيات‌ اقتصادی شان‌ نمايش‌ می دهد. اين‌ طبقات‌ كلی، عناصر صورت های مالی نام‌ گرفته‌اند. ارائـه‌ اين‌ عناصر در ترازنامه‌ و صورت‌ سود و زيان‌، متضمن‌ تقسيم‌ آنها به‌ طبقات‌ فرعی است‌. ...

۶ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

مفاهیم نظری گزارشگری مالی | بخش اول

5 - 1 . استفاده‌كنندگان‌ صورت های مالی به‌ اشخاصی اطلاق‌ می شود كه‌ جهت‌ رفع‌ نيازهای اطلاعاتی متفاوت‌ خود از صورت های مالی استفاده‌ می كنند. تأمين‌ نيازهای اطلاعاتی تمام‌ استفاده‌كنندگان‌ توسط‌ صورت های مالی امكان‌پذير نيست‌ ولی نيازهايی وجود دارد كه‌ برای همه‌ استفاده‌كنندگان‌ مشترك‌ است‌. بالاخص‌ همه‌ استفاده‌كنندگان‌ به‌ نوعی به‌ وضعيت‌ مالی، عملكرد مالی و انعطاف‌پذيری ...

۶ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

مفاهیم‌ نظری گزارشگری مالی

مفاهيم‌ نظری گزارشگری مالی هدف‌ و جايگاه‌ 1 . جهت‌ دستيابی به‌ استانداردهای حسابداری هماهنگ‌، وجود يک مجموعه‌ پيوسته‌ از ” اهداف‌“ و ” مباني“ مرتبط‌ كه‌ بتواند ماهيت‌، نحوه‌ عمل‌ و حدود گزارشگری مالی را مشخص‌ كند لازم‌ است‌. چنين‌ مجموعه‌ای، همانند يک قانون‌ پايه‌، در تدوين‌ استانداردهای حسابداری و حل‌ و فصل‌ مسائلی كه‌ ممكن‌ است‌ در اين‌ راه‌ ...

۶ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

فهرست استانداردها

مفاهیم نظری گزارشگری مالیاستاندارد حسابداری شماره 1: ارائه صورت های مالیاستاندارد حسابداری شماره 2: صورت جریان های نقدیاستاندارد حسابداری شماره 3: درآمد عملیاتیاستاندارد حسابداری شماره 4: ذخایر، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالیاستاندارد حسابداری شماره 5: رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامهاستاندارد حسابداری شماره 6: گزارش عملکرد مالیاستاندارد حسابداری شماره 7: حسابداری مخارج تحقیق و توسعهاستاندارد حسابداری شماره 8: حسابداری ...