پل های ارتباطی هایسود

تمامی اطلاعات مورد نیاز ارتباط با ما را در زیر مشاهده و در صورت نیاز از هر کدام از روش های زیر میتوانید با ما در ارتباط باشید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

۴ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون تجارت | باب سیزدهم

باب سيزدهمدر اعاده اعتبارماده 561 – هرتاجر ورشكسته كه كليه ديون خود را با متفرعات و مخارجی كه به آن تعلق گرفته است كاملا بپردازد حقا اعاده اعتبار می نمايد.ماده 562 – طلب كارها نمی توانند از جهت تاخيری كه در اداء طلب آنها شده است برای بيش از پنج سال مطالبات متفرعات و خسارات نمايند و در هر حال ...

۴ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون تجارت | باب دوازدهم

باب دوازدهمدر ورشكستگی به تقصير و ورشكستگی به تقلبفصل اولدر ورشكستگی به تقصيرماده 541 – تاجر در موارد ذيل ورشكسته به تقصير اعلان می شود.1 – در صورتی كه محقق شود مخارج شخصی يا مخارج خانه مشاراليه در ايام عادی بالنسبه به عايدی او فوق العاده بوده است.2 – در صورتی كه محقق شود كه تاجر نسبت به سرمايه خود ...

۴ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون تجارت | باب یازدهم فصل نهم تا یازدهم

فصل نهمدر تقسيم بين طلب كارها و فروش اموال منقولماده 522 - پس از وضع مخارج اداره امور ورشكستگی و اعانه كه ممكن است به تاجر ورشكسته داده شده باشد و وجوهی كه بايد به صاحبان مطالبات ممتازه تاديه گردد مجموع دارائی منقول بين طلب كارها به نسبت طلب آنها كه قبلا تشخيص و تصديق شده است تقسيم خواهد شد.ماده ...

۴ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون تجارت | باب یازدهم فصل ششم تا نهم

فصل ششم در وظايف مدير تصفيهمبحث اول در كلياتماده 443 – اگر مهر و موم قبل از تعيين مدير تصفيه به عمل نيامده باشد مدير مزبور تقاضای انجام آن را خواهد نمود.ماده 444 – عضو ناظر به تقاضای مدير تصفيه به او اجازه می دهد كه اشياء ذيل را از مهر و موم مستثنی كرده و اگر مهر و موم ...

۴ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون تجارت | باب یازدهم فصل اول تا پنجم

باب يازدهم - در ورشكستگیفصل اول در كلياتبه قانون تصفيه امور ورشكستگی كه بعدا تصويب شده مراجعه شودماده 412 - ورشكستگی تاجر يا شركت تجارتی در نتيجه توقف از تاديه وجوهی كه برعهده او است حاصل می شود. حكم ورشكستگی تاجری را كه حين الفوت درحال توقف بوده تا يك سال بعد از مرگ او نيز می توان صادر نمود.فصل ...

۴ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون تجارت | باب دهم

باب دهمضمانتماده 402 - ضامن وقتی حق دارد از مضمون له تقاضا نمايد كه بدوا به مديون اصلی رجوع كرده و درصورت عدم وصول طلب به او رجوع نمايد كه بين طرفين (خواه ضمن قرارداد مخصوص خواه در خود ضمانت نامه )اين ترتيب مقرر شده باشد.ماده 403 – در كليه مواردی كه به موجب قوانين يا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت ...

۴ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون تجارت | باب نهم

باب نهمقائم مقام تجارتی و ساير نمايندگان تجارتیماده 395 - قائم مقام تجارتی كسی است كه رئيس تجارتخانه او را برای انجام كليه امور مربوطه به تجارت خانه يا يكی از شعب آن نايب خود قرار داده و امضای او برای تجارتخانه الزام آور است. سمت مزبور ممكن است كتبا داده شود يا عملا.ماده 396 - تجديد اختيارات قائم مقام ...

۴ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون تجارت | باب هشتم

باب هشتمقرارداد حمل و نقلماده 377 - متصدی حمل و نقل كسی است كه در مقابل اجرت حمل اشياء را به عهده می گيرد.ماده 378 – قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وكالت خواهد بود مگر در مواردی كه ذيلا استثناء شده باشدماده 379 - ارسال كننده بايد نكات ذيل را به اطلاع متصدی حمل و نقل برساند - آدرس ...

۴ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون تجارت | باب هفتم

باب هفتمحق العمل كاری (كميسيون )ماده 357 - حق العمل كار كسی است كه به اسم خود ولی به حساب ديگری (آمر) معاملاتی كرده و در مقابل حق العملی دريافت می دارد.ماده 358 – جز در مواردی كه به موجب مواد ذيل استثناء شده مقررات راجعه به وكالت در حق العمل كاری نيز رعايت خواهد شد.ماده 359 - حق العمل ...

۴ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون تجارت | باب ششم فصل سوم

فصل سوم: دفتر ماده 356. هر دلال بايد دفتری داشته و كليه معاملاتی را كه به دلالی او انجام گرفته به ترتيب ذيل در آن ثبت نمايد: (1) اسم متعاملين. (2) مالی كه موضوع معامله است. (3) نوع معامله (4) شرايط معامله با تشخيص به اينكه تسليم موضوع معامله فوری است به وعده است. (5) عوض مالی كه بايد پرداخت شود و تشخيص اينكه فوری است ...