پل های ارتباطی هایسود

تمامی اطلاعات مورد نیاز ارتباط با ما را در زیر مشاهده و در صورت نیاز از هر کدام از روش های زیر میتوانید با ما در ارتباط باشید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

۴ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون تجارت | باب سیزدهم

باب سيزدهمدر اعاده اعتبارماده 561 – هرتاجر ورشكسته كه كليه ديون خود را با متفرعات و مخارجی كه به آن تعلق گرفته است كاملا بپردازد حقا اعاده اعتبار می نمايد.ماده 562 – طلب كارها نمی توانند از جهت تاخيری كه در اداء طلب آنها شده است برای بيش از پنج سال مطالبات متفرعات و خسارات نمايند و در هر حال ...

۴ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون تجارت | باب دوازدهم

باب دوازدهمدر ورشكستگی به تقصير و ورشكستگی به تقلبفصل اولدر ورشكستگی به تقصيرماده 541 – تاجر در موارد ذيل ورشكسته به تقصير اعلان می شود.1 – در صورتی كه محقق شود مخارج شخصی يا مخارج خانه مشاراليه در ايام عادی بالنسبه به عايدی او فوق العاده بوده است.2 – در صورتی كه محقق شود كه تاجر نسبت به سرمايه خود ...

۴ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون تجارت | باب یازدهم فصل نهم تا یازدهم

فصل نهمدر تقسيم بين طلب كارها و فروش اموال منقولماده 522 - پس از وضع مخارج اداره امور ورشكستگی و اعانه كه ممكن است به تاجر ورشكسته داده شده باشد و وجوهی كه بايد به صاحبان مطالبات ممتازه تاديه گردد مجموع دارائی منقول بين طلب كارها به نسبت طلب آنها كه قبلا تشخيص و تصديق شده است تقسيم خواهد شد.ماده ...

۴ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون تجارت | باب یازدهم فصل ششم تا نهم

فصل ششم در وظايف مدير تصفيهمبحث اول در كلياتماده 443 – اگر مهر و موم قبل از تعيين مدير تصفيه به عمل نيامده باشد مدير مزبور تقاضای انجام آن را خواهد نمود.ماده 444 – عضو ناظر به تقاضای مدير تصفيه به او اجازه می دهد كه اشياء ذيل را از مهر و موم مستثنی كرده و اگر مهر و موم ...

۴ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون تجارت | باب یازدهم فصل اول تا پنجم

باب يازدهم - در ورشكستگیفصل اول در كلياتبه قانون تصفيه امور ورشكستگی كه بعدا تصويب شده مراجعه شودماده 412 - ورشكستگی تاجر يا شركت تجارتی در نتيجه توقف از تاديه وجوهی كه برعهده او است حاصل می شود. حكم ورشكستگی تاجری را كه حين الفوت درحال توقف بوده تا يك سال بعد از مرگ او نيز می توان صادر نمود.فصل ...

۴ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون تجارت | باب دهم

باب دهمضمانتماده 402 - ضامن وقتی حق دارد از مضمون له تقاضا نمايد كه بدوا به مديون اصلی رجوع كرده و درصورت عدم وصول طلب به او رجوع نمايد كه بين طرفين (خواه ضمن قرارداد مخصوص خواه در خود ضمانت نامه )اين ترتيب مقرر شده باشد.ماده 403 – در كليه مواردی كه به موجب قوانين يا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت ...

۴ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون تجارت | باب نهم

باب نهمقائم مقام تجارتی و ساير نمايندگان تجارتیماده 395 - قائم مقام تجارتی كسی است كه رئيس تجارتخانه او را برای انجام كليه امور مربوطه به تجارت خانه يا يكی از شعب آن نايب خود قرار داده و امضای او برای تجارتخانه الزام آور است. سمت مزبور ممكن است كتبا داده شود يا عملا.ماده 396 - تجديد اختيارات قائم مقام ...

۴ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون تجارت | باب هشتم

باب هشتمقرارداد حمل و نقلماده 377 - متصدی حمل و نقل كسی است كه در مقابل اجرت حمل اشياء را به عهده می گيرد.ماده 378 – قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وكالت خواهد بود مگر در مواردی كه ذيلا استثناء شده باشدماده 379 - ارسال كننده بايد نكات ذيل را به اطلاع متصدی حمل و نقل برساند - آدرس ...

۴ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون تجارت | باب هفتم

باب هفتمحق العمل كاری (كميسيون )ماده 357 - حق العمل كار كسی است كه به اسم خود ولی به حساب ديگری (آمر) معاملاتی كرده و در مقابل حق العملی دريافت می دارد.ماده 358 – جز در مواردی كه به موجب مواد ذيل استثناء شده مقررات راجعه به وكالت در حق العمل كاری نيز رعايت خواهد شد.ماده 359 - حق العمل ...

۴ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون تجارت | باب ششم فصل سوم

فصل سوم: دفتر ماده 356. هر دلال بايد دفتری داشته و كليه معاملاتی را كه به دلالی او انجام گرفته به ترتيب ذيل در آن ثبت نمايد: (1) اسم متعاملين. (2) مالی كه موضوع معامله است. (3) نوع معامله (4) شرايط معامله با تشخيص به اينكه تسليم موضوع معامله فوری است به وعده است. (5) عوض مالی كه بايد پرداخت شود و تشخيص اينكه فوری است ...

۴ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون تجارت | باب ششم فصل دوم

فصل دوم: اجرت دلال و مخارج ماده 348. دلال نمی تواند حق دلالی را مطالبه كند مگر در صورتی كه معامله به راهنمايی يا وساطت او تمام شده باشد. ماده 349. اگر دلال برخلاف وظيفه خود نسبت به كسی كه به او مأموريت داده به نفع طرف ديگر معامله اقدام نمايد و يا برخلاف عرف تجارتی محل از طرف مزبور وجهی دريافت ...

۴ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون تجارت | باب ششم فصل اول

فصل اول: كليات ماده 335. دلال كسی است كه در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده يا برای كسی كه می خواهد معاملاتی نمايد طرف معامله را پيدا می كند. اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وكالت است. ماده 336. دلال می تواند در رشته‌های مختلف دلالی نموده و شخصاً نيز تجارت كند. ماده 337. دلال بايد در نهايت صحت و از ...

۴ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون تجارت | باب چهارم فصل پنجم

باب پنجماسناد در وجه حاملماده 320 - دارنده هر سند در وجه حامل مالك و برای مطالبه وجه آن محق محسوب می شود مگر در صورت ثبوت خلاف معذلك اگر مقامات صلاحيتدار قضائی يا پليس تاديه وجه آن سند را منع كند تاديه وجه به حامل مديون را نسبت به شخص ثالثی كه ممكن است سند متعلق به او باشد ...

۴ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون تجارت | باب چهارم فصل چهارم

فصل چهارمدر مرور زمانماده 318 - دعاوی راجعه به برات و فته طلب و چك كه از طرف تجاری برای امور تجارتی صادر شده پس از انقضای پنج سال از تاريخ صدور اعتراض نامه و يا آخرين تعقيب قضائی در محاكم مسموع نخواهد بود مگر اينكه در ظرف اين مدت رسما اقرار بدين واقع شده باشد كه در اين صورت ...

۴ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون تجارت | باب چهارم فصل سوم

فصل سومچكماده 310 - چك نوشته ای است كه به موجب آن صادركننده وجوهی را كه در نزد محال عليه دارد كلا يا بعضا مسترد يا به ديگری واگذار می نمايد.ماده 311 – در چك بايد محل و تاريخ صدور قيد شده و به امضای صادر كننده برسد ، پرداخت وجه نبايد وعده داشته باشد.ماده 312 - چك ممكن است ...

۴ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون تجارت | باب چهارم فصل دوم

فصل دومدر فته طلبماده 307 - فته طلب سندی است كه به موجب آن امضاء كننده تعهد می كند مبلغی در موعد معين يا عندالمطالبه در وجه حامل يا شخص معين و يا به حواله كرد آن شخص كار سازی نمايد.ماده 308 - فته طلب علاوه بر امضاء يا مهر بايد دارای تاريخ و متضمن مراتب ذيل باشد -1 - ...

۴ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون تجارت | باب چهارم فصل اول

باب چهارمبرات - فته طلب - چكفصل اول - براتمبحث اول صورت براتماده 223 - برات علاوه بر امضاء يا مهر برات دهنده بايد دارای شرايط ذيل باشد -1 – قيد كلمه (برات )در روی ورقه.2 - تاريخ تحرير(روز و ماه و سال )3 - اسم شخصی كه بايد برات را تاديه كند.4 - تعيين مبلغ برات.5 - تاريخ تاديه ...

۴ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون تجارت | باب سوم فصل اول بخش دوازدهم

بخض 12مقررات مختلف مربوط به شركت های سهامیماده 270 - هرگاه مقررات قانونی در مورد تشكيل شركت سهامی يا عمليات آن يا تصميماتی كه توسط هر يك از اركان شركت اتخاذ می گردد رعايت نشود برحسب مورد بنا به درخواست هر ذينفع بطلان شركت يا عمليات يا تصميمات مذكور به حكم دادگاه اعلان خواهد شد ليكن موسسين و مديران و ...

۳ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون تجارت | باب سوم فصل اول بخش یازدهم

بخش 11مقررات جزائيماده 243 - اشخاص زير به حبس تاديبی از سه ماه تا دو سال يا به جزای نقدی از بيست هزار ريال تا دويست هزار ريال يا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد.1 - هركس كه عالما و برخلاف واقع پذيره نويسی سهام را تصديق كند و يا برخلاف مقررات اين قانون اعلاميه پذيره نويسی منتشر نمايد ...

۳ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون تجارت | باب سوم فصل اول بخش دهم

بخش 10حساب هاي شركتماده 232 - هيئت مديره شركت بايد پس از انقضای سال مالی صورت دارائی و ديون شركت را در پايان سال و همچنين ترازنامه و حساب عملكرد و حساب سود و زيان شركت را به ضميمه گزارشی درباره فعاليت و وضع عمومی شركت طی سال مالی مزبور تنظيم كند.اسناد مذكور در اين ماده بايد اقلا بيست روز ...

۳ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون تجارت | باب سوم فصل اول بخش نهم

بخش 9انحلال و تصفيهماده 199 - شركت سهامی در موارد زير منحل می شود 1 - وقتی كه شركت موضوعی را كه براي آن تشكيل شده است انجام داده يا انجام آن غير ممكن شده باشد.2 – در صورتی كه شركت برای مدت معين تشكيل گرديده و آن مدت منقضی شده باشد مگر اينكه مدت قبل از انقضاء تمديد شده ...

۳ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون تجارت | باب سوم فصل اول بخش هشتم

بخش 8تغييرات درسرمايه شركتماده 157 - سرمايه شركت را می توان ازطريق صدورسهام جديد و يا از طريق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزايش داد.ماده 158 - تاديه مبلغ اسمی سهام جديد به يكی ازطريق زيرامكان پذير است -1 - پرداخت مبلغ اسمی به نقد.2 - تبديل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شركت به سهام جديد.3 - انتقال ...

۳ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون تجارت | باب سوم فصل اول بخش هفتم

بخش 7بازرسانماده 144 - مجمع عمومی عادی در هرسال يك يا چند بازرس انتخاب می كند تا برطبق قانون به وظايف خود عمل كنند. انتخاب مجدد بازرس يا بازرسان بلامانع است.مجمع عمومی عادی در هرموقع می تواند بازرس يا بازرسان را عزل كند به شرط آنكه جانشين آنها را نيزانتخاب نمايد.تبصره - درحوزه هائی كه وزارت اقتصاد اعلام می كند ...

۳ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون تجارت | باب سوم فصل اول بخش ششم

بخش 6هيئت مديرهماده 107 - شركت سهامی به وسيله هيئت مديره ای كه از بين صاحبان سهام انتخاب شده وكلا يا بغضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد.عده اعضای هيئت مديره در شركت های سهامی عمومی نبايد از پنج نفركمتر باشد.ماده 108 - مديران شركت توسط مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند.ماده 109 - مدت ...

۳ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون تجارت | باب سوم فصل اول بخش پنجم

بخش 5مجامع عمومیماده 72 - مجمع عمومی شركت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشكيل می شود. مقررات مربوط به حضور عده لازم برای تشكيل مجمع عمومی و آراء لازم جهت اتخاذ تصميمات در اساسنامه معين خواهد شد مگر در مواردی كه به موجب قانون تكليف خاص برای آن مقرر شده باشد.ماده 73 - مجامع عمومی به ترتيب عبارتند از -1 ...

۳ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون تجارت | باب سوم فصل اول بخش چهارم

بخش 4اوراق قرضهماده 51 - شركت سهامی عام می تواند تحت شرايط مندرج دراين قانون اوراق قرضه منتشر كند.ماده 52 - ورقه قرضه ورقه قابل معامله ايست كه معرف مبلغی وام است با بهره معين كه تمامی آن يا اجزا آن در موعد يا مواعد معينی بايد مسترد گردد برای ورقه قرضه ممكن است علاوه بر بهره حقوق ديگری نيز ...

۳ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون تجارت | باب سوم فصل اول بخش سوم

بخش 3تبديل سهامماده 43 - هرگاه شركت بخواهد به موجب مقررات اساسنامه يا بنا به تصميم مجمع عمومی فوق العاده سهامداران خود سهام بی نام شركت را به سهام با نام و يا آنكه سهام با نام را به سهام بی نام تبديل نمايد بايد برطبق مواد زيرعمل كند.ماده 44 – در مورد تبديل سهام بی نام به سهام با ...

۳ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون تجارت | باب سوم فصل اول بخش دوم

بخش 2سهامماده 24 - سهم قسمتی است از سرمايه شركت سهامی كه مشخص ميزان مشاركت و تعهدات و منافع صاحب آن در شركت سهامی می باشد ورقه سهم سند قابل معامله ای است كه نماينده تعداد سهامی است كه صاحب آن در شركت سهامی دارد.تبصره 1 - سهم ممكن است با نام يا بی نام باشد.تبصره 2 – در صورتی ...

۳ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون تجارت | باب سوم فصل اول بخش اول

باب سومشركت های تجارتیفصل اولدر اقسام مختلف شركت ها و قواعد راجعه به آنهاماده 20 - شركت های تجارتی بر هفت قسم است :1 - شركت سهامی.2 - شركت با مسئوليت محدود.3 - شركت تضامنی4 - شركت مختلط غير سهامی.5 - شركت مختلط سهامی.6 - شركت نسبی.7 - شركت تعاونی توليد و مصرف.مبحث اولشركت های سهامیبخش 1تعريف و تشكيل شركت ...

۳ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون تجارت | باب دوم

باب دومدفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتیفصل اول دفاتر تجارتیماده 6 – هر تاجری به استثنای كسبه جزء مكلف است دفاتر ذيل يا دفاتر ديگری را كه وزارت عدليه به موجب نظام نامه قائم مقام اين دفاتر قرار می دهد داشته باشد :1-دفتر روزنامه.2- دفتركل.3- دفتردارائی.4- دفتر كپيه.ماده 7 – دفتر روزنامه دفتری است كه تاجر بايد همه روزه مطالبات ...

۳ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون تجارت | باب اول

باب اولتجار و معاملات تجارتیماده 1 – تاجر كسي است كه شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.ماده 2 - معاملات تجارتی از قرار ذيل است :1- خريد يا تحصيل هرنوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اين كه تصرفاتی درآن شده يا نشده باشد.2- تصدی به حمل و نقل از راه خشكی يا آب يا ...