پل های ارتباطی هایسود

تمامی اطلاعات مورد نیاز ارتباط با ما را در زیر مشاهده و در صورت نیاز از هر کدام از روش های زیر میتوانید با ما در ارتباط باشید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

۳ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون کار | فصل چهاردهم

‌فصل چهاردهم - مقررات مختلفه‌ماده ۶۵ - وزارت کار می‌تواند در طرز عمل بنگاه‌های کاریابی خصوصی نظارت نموده و مکلف است به تدریج مراکز کاریابی دولتی مجانی ایجاد‌ نماید.‌ماده ۶۶ - کارفرمایان بایستی به منظور تهیه افراد کارآزموده و بالا بردن سطح اطلاعات فنی و مهارت کارگران و کارآموزان خود و وسائل لازم را در ‌کارگاه به موجب آیین‌نامه‌های مربوطه ...

۳ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون کار | فصل سیزدهم

‌فصل سیزدهم - تخلفات و ضمانت اجراء‌ماده ۵۷ - در صورتی که کارفرما آمار و اطلاعات پیش‌بینی شده در ماده ۹ این قانون را به وزارت کار تسلیم ننماید در هر مورد به پرداخت جریمه‌نقدی از ۵۰۰ تا ۵۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد.‌ماده ۵۸ - در صورت تخلف کارفرما از اجرای مواد ۱۱ - ۱۲ - ۱۴ - ۱۵ - ...

۳ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون کار | فصل دوازدهم

‌فصل دوازدهم - شورای عالی کار‌ماده ۵۴ - در وزارت کار شورایی به نام شورای عالی کار تشکیل می‌شود که وظایف آن عبارت است از تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون و‌انجام سایر وظایفی که به موجب مواد این قانون و سایر قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به عهده شورای عالی کار واگذار شده است‌ماده ۵۵ - شورای عالی کار از اعضای ...

۳ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون کار | فصل یازدهم

‌فصل یازدهم - بازرسی کار‌ماده ۵۲ - در اجرای مقررات این قانون وزارت کار افراد ذیصلاحیتی را به عنوان بازرس کار انتخاب می‌نماید ‌بازرسان کار حق دارند در هر موقع به کارگاه‌های مشمول این قانون وارد شده و به بازپرسی بپردازند گزارش بازرسان کار در آن چه که مربوط به اجرای این‌قانون است در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود. ...

۳ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون کار | فصل دهم

‌فصل دهم - حفاظت فنی و بهداشت کار‌ماده ۴۷ - برای تدوین و تصویب آیین‌نامه‌هایی به منظور تأمین بهداشت کار و حفاظت کارگران و جلوگیری از وقوع حوادث در محیط کار هیأتی به‌نام شورای عالی حفاظت فنی از اشخاص زیر در وزارت کار تشکیل می‌شود:وزیر کار یا معاون او که سمت ریاست شورا را عهده‌دار خواهد بودمعاون وزارت کشورمعاون وزارت ...

۳ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون کار | فصل نهم

‌فصل نهم - حل اختلاف‌ماده ۳۷ - هر گونه اختلاف بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای مقررات این قانون و یا قرارداد کار و یا قرارداد کارآموزی باشد در مرحله‌اول از طریق سازش مستقیماً بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها حل خواهد شد‌ماده ۳۸ - در صورتی که اختلاف از طریق سازش ...

۳ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون کار | فصل هشتم

فصل هشتم - پیمان های دسته‌جمعی‌ماده ۳۵ - پیمان دسته‌جمعی کار عبارت است از پیمان کتبی که به منظور تعیین شرایط کار بین یک یا چند سندیکا یا اتحادیه یا کنفدراسیون کارگری ‌از یک طرف و یک و یا چند کارفرما یا سندیکا یا اتحادیه یا کنفدراسیون کارفرمایی از طرف دیگر منعقد می‌شود‌در پیمان دسته‌جمعی نمی‌توان مزایایی کم تر از ...

۳ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون کار | فصل هفتم

‌فصل هفتم - قرارداد کار‌ماده ۳۰ - قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگرمتعهد می‌شود در قبال دریافت مزد، کاری را برای مدت معین یا‌ مدت نامحدودی برای کارفرما انجام دهد.‌ماده ۳۱ - در قرارداد کار نمی‌توان مزایایی کم تر از آن چه در این قانون برای کارگر مقرر شده منظور نمود.‌ماده ۳۲ ...

۳ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون کار | فصل ششم

‌فصل ششم - سندیکا‌ماده ۲۵ - سندیکا جمعیتی است که کارگران یا کارفرمایان مربوط به یک حرفه و یا یک کارگاه و یا یک صنعت می‌توانند برای حفظ منافع حرفه‌ای و ‌بهبود وضع مادی و اجتماعی خود تشکیل دهند.‌ائتلاف چند سندیکا تشکیل یک اتحادیه و ائتلاف چند اتحادیه تشکیل یک کنفدراسیون را می‌دهد.‌ماده ۲۶ - کلیه سندیکاها و اتحادیه‌ها و ...

۳ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون کار | فصل پنجم

‌فصل پنجم - مزد و حقوق‌ماده ۲۱ - مزد یا حقوق باید در آخر هفته یا آخر هر پانزده روز در روز غیر تعطیل در کارگاه به کارگر پرداخت شود.‌تبصره ۱ - چنانچه قسمتی از مزد یا حقوق به صورت غیر نقدی باشد نحوه تحویل آن با موافقت طرفین خواهد بود.‌تبصره ۲ - مزد کارگری که در تمام مدت به ...

۳ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون کار | فصل چهارم

‌فصل چهارم - شرایط کار زنان و کودکان‌ماده ۱۶ - به کار گماردن اطفال کمتر از دوازده سال حتی به عنوان کارآموزی ممنوع است..‌ماده ۱۷ - کار شب (‌بین ساعات ۲۲ و ۶ صبح) برای زنان و کارگرانی که کم تر از هیجده سال سن دارند ممنوع است جز در مورد زنان پرستار‌ بیمارستان ها و مشاغل دیگری که طبق ...

۳ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون کار | فصل سوم

‌فصل سوم - تعطیلات و مرخصی‌ها‌ماده ۱۴ - در هر هفته روز جمعه روز تعطیل کارگران با استفاده از مزد می‌باشد چنانچه با موافقت کارگر روز معین دیگری در هفته به طور مستمر‌برای تعطیل تعیین شود روز مزبور در حکم تعطیل هفتگی خواهد بود.‌تبصره - کارگرانی که روز جمعه کار می‌کنند یک روز دیگر از ایام هفته حق تعطیل با ...

۳ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون کار | فصل دوم

‌‌فصل دوم - مدت کار‌ماده ۱۱ - ساعات کار کارگران در کارگاه‌ها جز در موارد مذکور در این قانون نباید از هشت ساعت در شبانه‌روز و چهل و هشت ساعت در هفته‌ تجاوز نماید . مقصود از ساعات کار مدتی است که کارگر به منظور انجام کار در اختیار کارفرما می‌باشد و اوقات استراحت و صرف غذا جزء ساعات کار ...

۳ آبان ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

قانون کار | فصل اول

قانون کار ‌مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۳۷ (‌کمیسیون مشترک کار مجلسین)‌فصل اول - مقررات عمومی‌ماده ۱ - کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان به دستور کارفرما در مقابل دریافت حقوق یا مزد کار می‌کند .‌تبصره - اشخاصی که مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات استخدامی می‌باشند مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.‌ماده ...