پل های ارتباطی هایسود

تمامی اطلاعات مورد نیاز ارتباط با ما را در زیر مشاهده و در صورت نیاز از هر کدام از روش های زیر میتوانید با ما در ارتباط باشید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

استانداردهای حسابداری 8 | حسابداری موجودی مواد و کالا بخش سوم

آواتار خبرنگار هایسود
222 بازدید

ملاحظات‌ مربوط‌ به‌ تعیین‌ خالص‌ ارزش‌ فروش‌
۴۱ . برای محاسبه‌ اولیه‌ ذخیره‌ کاهش‌ ارزش‌ موجودی مواد و کالا از ” بهای تمام‌ شده‌ به‌ خالص‌ ارزش‌ فروش‌“، اغلب‌ می توان‌ از فرمول هایی استفاده‌ کرد که‌ بر معیارهای از پیش‌ تعیین‌ شده‌ متکی است‌. در این‌ فرمول ها معمولاً عمر کالا، گردش‌ کالا در گذشته‌، گردش‌ آتی مورد انتظار و ارزش‌ اسقاط‌ تخمینی کالا، بنابه‌ اقتضای مورد، منظور شده‌ است‌. با وجودی که‌ استفاده‌ از چنین‌ فرمول هایی، مبنایی برای ایجاد ذخیره‌ فراهم‌ می آورد که‌ می تواند به‌ طور مستمر اعمال‌ گردد، با این‌ حال‌ باز هم‌ لازم‌ است‌ که‌ نتایج‌ حاصل‌ شده‌ در پرتو شرایط‌ خاصی که‌ نمی توان‌ در فرمول‌ پیش‌ بینی کرد (از قبیل‌ تغییر میزان‌ سفارشات‌) مورد بررسی و تجدید نظر قرار گیرد.
۴۲ . در مواردی که‌ برای کاهش‌ ارزش‌ کالاهای تکمیل‌ شده‌ به‌ کمتر از بهای تمام‌ شده‌ نیاز به‌ ذخیره‌ باشد، موجودی قطعات‌ منفصله‌ و نیمه‌ ساخته‌ای که‌ به منظور ساخت‌ چنین‌ محصولاتی نگهداری می شود باید همراه‌ با موجودی قطعات‌ تحت‌ سفارش‌ خرید بررسی تا نسبت‌ به‌ لزوم‌ ایجاد ذخیره‌ برای این‌ اقلام‌ نیز تصمیم‌گیری شود.
۴۳ . چنانچه‌ قطعات‌ یدکی نگهداری شده‌ برای فروش‌، بخشی از موجودی پایان‌ سال‌ را تشکیل‌ دهد، لازم‌ خواهد بود که‌ عوامل‌ مذکور در بند ۴۱ ، در چارچوب‌ موارد زیر به‌ طور اخص‌ مورد ملاحظه‌ قرار گیرد:
الف ‌. تعداد محصولات‌ مربوط‌ که‌ تاکنون‌ به‌ فروش‌ رسیده‌ است‌،
ب . فاصله‌ زمانی تعویض‌ قطعه‌ یدکی، به‌ طور تخمینی،
ج . عمر مفید مورد انتظار محصول‌ مربوط‌ (یعنی محصولی که‌ قطعه‌ یدکی در رابطه‌ با آن‌ به‌ فروش‌ می رسد).

از عوامل‌ مذکور در بند ۴۱ ، تنها ” عمر مفید“ و ” گردش‌ آتی مورد انتظار“ از موارد ” الف‌“ تا ” ج‌“ فوق‌ تأثیر می پذیرد. بدین‌ ترتیب‌ که‌ عمر مفید قطعه‌ یدکی باید با درنظر گرفتن‌ مورد ” ب‌“ و گردش‌ آتی مورد انتظار باید با درنظر گرفتن‌ هر سه‌ مورد ” الف‌“ و ” ب‌“ و ” ج‌“ تخمین‌ زده‌ شود.
۴۴ . خالص‌ ارزش‌ فروش‌ نباید براساس‌ نوسانات‌ موقتی قیمت‌ فروش‌ براورد شود، بلکه‌ باید بر قابل‌ اتکا ترین‌ شواهد موجود در زمان‌ براورد مبلغ‌ خالص‌ ارزش‌ فروش‌ موجودی ها مبتنی باشد.
موارد کاربرد خالص‌ ارزش‌ فروش‌
۴۵ . موارد اصلی که‌ احتمال‌ می رود خالص‌ ارزش‌ فروش‌ کمتر از بهای تمام‌ شده‌ باشد، مواردی است‌ که‌ شرایط‌ زیر در آن‌ حکم فرماست‌:
الف‌ . افزایش‌ هزینه‌ها یا کاهش‌ قیمت‌ فروش،
ب‌ . خراب‌ شدن‌ موجودی،
ج . ناباب‌ شدن‌ محصولات،
د . تصمیم‌ شرکت‌ مبنی بر ساخت‌ و فروش‌ محصولات‌ به‌ زیان‌ (به عنوان‌ بخشی از استراتژی بازاریابی شرکت‌ )،
ﻫ . وقوع‌ اشتباهاتی در تولید یا خرید.

به‌ علاوه‌، در صورت‌ نگهداری موجودی هایی که‌ فروش‌ آن‌ ظرف‌ دوره‌ معمول‌ گردش‌ کالای شرکت‌ غیر محتمل‌ است‌ (یعنی موجودی اضافی)، تأخیر در فروش‌ موجودی ها، خطر وقوع‌ موارد ” الف‌“ تا ” ج‌“ را افزایش‌ می دهد و لذا باید در ارزیابی خالص‌ ارزش‌ فروش‌ در نظر گرفته‌ شود.
شناخت‌ موجودی مواد و کالا به عنوان‌ هزینه‌
۴۶ . مبلغ‌ دفتری موجودی مواد و کالای فروخته‌ شده‌ باید در دوره‌ای که‌ درآمد مربوط‌ شناسایی می گردد، به عنوان‌ هزینه‌ شناسایی شود. مبلغ‌ کاهش‌ ارزش‌ موجودی مواد و کالا ناشی از اعمال‌ قاعده‌ ” اقل‌ بهای تمام‌ شده‌ و خالص‌ ارزش‌ فروش‌“ و کلیه‌ زیان های مرتبط‌ با موجودی مواد و کالا را باید در دوره‌ کاهش‌ ارزش‌ یا وقوع‌ زیان های مربوط‌ به عنوان‌ هزینه‌ شناسایی کرد. در مورد موجودی هایی که‌ در دوره‌ قبل‌ به‌ مبلغی کمتر از بهای تمام‌ شده‌ ارزیابی شده‌ است‌ و در دوره‌ جاری به‌دلیل‌ افزایش‌ در خالص‌ ارزش‌ فروش‌، به‌مبلغ‌ بیشتری ارزیابی گردد، هرگونه‌ افزایشی از این‌ بابت‌ در دوره‌ جاری باید به عنوان‌ درآمد یا کاهش‌ هزینه‌ دوره‌ جاری (حداکثر تا حد جبران‌ کاهش‌ قبلی) شناسایی شود.
۴۷ . شناخت‌ مبلغ‌ دفتری موجودی های فروش‌ رفته‌ به عنوان‌ هزینه‌، تابع‌ فرآیند تطابق‌ درآمد و هزینه‌ است‌. برخی موجودی ها ممکن‌ است‌ به‌ سایر حساب های دارایی تخصیص‌ یابد. برای مثال‌ می توان‌ از موجودی مواد و کالای بکار رفته‌ در ساخت‌ دارایی ثابت‌ مشهود توسط‌ واحد تجاری نام‌ برد. موجودی هایی که‌ به‌ سایر حساب های دارایی تخصیص‌ می یابد، طی عمر مفید دارایی مربوط‌ به عنوان‌ هزینه‌ شناسایی می شود.
افشا
۴۸ . رویه‌های حسابداری مربوط‌ به‌ موجودی مواد و کالا باید با توجه‌ به‌ الزامات‌ استاندارد حسابداری شماره‌ ۱ با عنوان‌ ” نحوه‌ ارائه‌ صورت های مالی“، در یادداشت های توضیحی تشریح‌ شود.
۴۹ . رویه‌های حسابداری مربوط‌ به‌ مبالغ‌ مندرج‌ در صورت های مالی بابت‌ موجودی مواد و کالا (شامل‌ روش‌ تعیین‌ بهای تمام‌ شده‌) باید طی یادداشتی شرح‌ داده‌ شود. چنانچه‌ برای انواع‌ مختلف‌ موجودی ها، رویه‌های حسابداری متفاوتی اتخاذ شده‌ باشد، ارائه‌ مبلغ‌ هریک‌ از انواع‌ موجودی، ضروری است‌.
۵۰ . مبلغ‌ مندرج‌ در ترازنامه‌ بابت‌ موجودی مواد و کالا باید در یادداشت های توضیحی به گونه‌ای طبقه‌بندی شود که‌ متناسب‌ با ماهیت‌ فعالیت‌ واحد تجاری باشد و این‌ طبقه‌بندی، مبلغ‌ هر یک‌ از گروه های عمده‌ موجودی ها را نشان‌ دهد.
۵۱ . ارائـه‌ مبالغ‌ مربوط‌ به‌ طبقات‌ مختلف‌ موجودی ها و میزان‌ تغییرات‌ آن‌ از یک‌ دوره‌ به‌ دوره‌ دیگر اطلاعات‌ مفیدی دراختیار استفاده‌کنندگان‌ صورت های مالی قرار می دهد. از این رو موجودی مواد و کالای مندرج‌ در ترازنامه‌ باید در یادداشت های توضیحی به‌گونه‌ای طبقه‌بندی شود که‌ مبالغ‌ مربوط‌ به‌ هر یک‌ از طبقات‌ عمده‌ موجودی ها به‌ شرح‌ زیر نشان‌ داده‌ شود:
الف ‌. مواد اولیه‌،
ب‌ . کار در جریـان‌ پیشرفت‌ (شامل‌ کـالای در جریـان‌ ساخت‌ و کارهای خدماتی در جریان‌ تکمیل‌)،
ج ‌. کالای ساخته‌ شده‌ و کالای خریداری شده‌ برای فروش‌ ،
د . مواد و کالای در راه‌ (لازم‌ به‌ یادآوری است‌ که‌ در شناخت‌ این‌ موجودی ها، مقطع‌ زمانی انتقال‌ مالکیت‌ آن‌ باید ملاک‌ عمل‌ قرار گیرد) ،
ﻫ . سایر اقلام‌ مصرفی (از قبیل‌ قطعات‌ ولوازم‌ یدکی ماشین‌آلات‌ ، ملزومات‌ و مواد غیر مستقیم‌)،
و . اقلامی که‌ به‌ طور معمول‌ و با توجه‌ به‌ شرایط‌ ایجاد شده‌ به منظور فروش‌ نگهداری می شود (از قبیل‌ ضایعات‌ تولید، دارایی های ثابت‌ برکنار شده‌ و اقلام‌ اسقاطی).

۵۲ . موارد زیر نیز باید افشا شود :
الف ‌. مبلغ‌ هزینه‌ کاهش‌ ارزش‌ موجودی ها ناشی از اعمال‌ قاعده‌ اقل‌ بهای تمام‌ شده‌ و خالص‌ ارزش‌ فروش‌ پس‌ از کسر هرگونه‌ افزایش‌ ناشی از اعمال‌ قاعده‌ فوق‌ در مورد موجودی های انتقالی از دوره‌ قبل‌،
ب‌ . بهای تمام‌ شده‌ موجودی های فروش‌ رفته‌ طی دوره‌،
ج‌ . مبلغ‌ موجودی های مواد و کالا که‌ در وثیقه‌ بدهی های واحد تجاری است‌ .
تاریخ‌ اجـرا
۵۳ . الزامات‌ این‌ استاندارد در مورد کلیه‌ صورت های مالی که‌ دوره‌ مالی آنها از تاریخ‌ ۱/۱/۱۳۸۰ و بعد از آن‌ شروع‌ می شود، لازم‌الاجراست‌.
مطابقت‌ با استانداردهای بین‌المللی حسابداری
۵۴ . با اجرای الزامات‌ این‌ استاندارد، مفاد استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره‌ ۲ با عنوان‌ موجودی ها نیز رعایت‌ می شود.

اطلاعات این نوشته

شما میتوانید در صورت تمایل این پست را در شبکه های اجتماعی خود بازنشر دهید .

نظرات ارزشمند شما در هایســـود

بدون دیدگاه برای پست " استانداردهای حسابداری 8 | حسابداری موجودی مواد و کالا بخش سوم "
شما هم نظر خود را در مورد این پست به ما بگوید