پل های ارتباطی هایسود

تمامی اطلاعات مورد نیاز ارتباط با ما را در زیر مشاهده و در صورت نیاز از هر کدام از روش های زیر میتوانید با ما در ارتباط باشید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

قانون تجارت | باب سوم فصل اول بخش هفتم

آواتار خبرنگار هایسود
208 بازدید

بخش ۷
بازرسان
ماده ۱۴۴ – مجمع عمومی عادی در هرسال یک یا چند بازرس انتخاب می کند تا برطبق قانون به وظایف خود عمل کنند. انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.
مجمع عمومی عادی در هرموقع می تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند به شرط آنکه جانشین آنها را نیزانتخاب نماید.
تبصره – درحوزه هائی که وزارت اقتصاد اعلام می کند وظایف بازرسی شرکت ها را در شرکت های سهامی عام اشخاصی می توانند ایفا کنندکه نام آنها در فهرست رسمی بازرسان شرکت ها درج شده باشد.شرایط تنظیم فهرست و احراز صلاحیت بازرسی در شرکت های سهامی عام و درج نام اشخاص صلاحیت دار در فهرست مذکور و مقررات و تشکیلات شغلی بازرسان تابع آئیننامه ای می باشد که به پیشنهاد وزارت اقتصاد وتصویب کمیسیون های اقتصاد مجلسین قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۱۴۵ – انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکت های سهامی عام در مجمع عمومی موسس وانتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکت های سهامی خاص طبق ماده ۲۰این قانون به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۴۶ – مجمع عمومی عادی باید یک یا چند بازرس علی البدل نیز انتخاب کند تا درصورت معذوریت یا فوت یا استعفاء یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند.
ماده ۱۴۷ – اشخاص زیرنمی توانند به سمت بازرسی شرکت سهامی انتخاب شوند –
۱ – اشخاص مذکوردر ماده ۱۱۱این قانون.
۲ – مدیران و مدیرعامل شرکت.
۳ – اقرباء سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.
۴ – هر کس که خود یا همسرش از اشخاص مذکوردربند۲موظفاحقوق دریافت می دارد.
ماده ۱۴۸ – بازرس یا بازرسان علاوه بر وظایفی که در سایر مواد این قانون برای آنان مقرر شده است مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارائی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیارمجامع عمومی گذاشته اند اظهارنظر کنند. بازرسان باید اطمینان حاصل نمایند که حقوق صاحبان سهام در حدودی که قانون و اساسنامه شرکت تعیین کرده است به طور یکسان رعایت شده باشدو درصورتی که مدیران اطلاعاتی برخلاف حقیقت دراختیار صاحبان سهام قراردهند بازرسان مکلفندکه مجمع عمومی را از آن آگاه سازند.
ماده ۱۵۰ – بازرس یا بازرسان موظفند با توجه به ماده ۱۴۸این قانون گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند.گزارش بازرسان باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد.
تبصره – در صورتی که شرکت بازرسان متعدد داشته هریک می توانند به تنهائی وظایف خود را انجام دهد لیکن کلیه بازرسان باید گزارش واحدی تهیه کنند.در صورت وجود اختلاف نظر بین بازرسان موارداختلاف با ذکردلیل در گزارش قید خواهد شد.
ماده ۱۵۱ – بازرس یا بازرسان باید هرگونه تخلف یا تقصیری در امور شرکت از ناحیه مدیران و مدیرعامل مشاهده کنند به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند و در صورتی که ضمن انجام ماموریت خود از وقوع جرمی مطلع شوند باید به مرجع قضائی صلاحیت دار اعلام نموده و نیز جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند.
ماده ۱۵۲ – در صورتی که مجمع عمومی بدون دریافت گزارش بازرس یا بر اساس گزارش اشخاصی که برخلاف ماده ۱۴۷این قانون به عنوان بازرس تعیین شده اند صورت دارائی و ترازنامه وحساب سود و زیان شرکت را مورد تصویب قرار دهد این تصویب به هیچوجه اثر قانونی نداشته ازدرجه اعتبارساقط خواهدبود.
ماده ۱۵۳ – درصورتی که مجمع بازرس معین نکرده باشدیا یک یا چند نفر از بازرسان به عللی نتواندگزارش بدهند یا از دادن گزارش امتناع کنند رئیس دادگاه شهرستان به تقاضای هرذینفع بازرس یا بازرسان را به تعداد مقرردر اساسنامه شرکت انتخاب خواهدکرد تا وظایف مربوطه را تا انتخاب بازرس به وسیله مجمع عمومی انجام دهند.تصمیم رئیس دادگاه شهرستان در این مورد غیرقابل شکایت است.
ماده ۱۵۴ – بازرس یا بازرسان درمقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که درانجام وظایف خودمرتکب می شوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارت وارده خواهندبود.
ماده ۱۵۵ – تعیین حق الزحمه بازرس با مجمع عمومی عادی است.
ماده ۱۵۶ – بازرس نمی تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد به طورمستقیم یا غیرمستقیم ذینفع شود.

اطلاعات این نوشته

شما میتوانید در صورت تمایل این پست را در شبکه های اجتماعی خود بازنشر دهید .

اشتراک گذاری این پست:
نظرات ارزشمند شما در هایســـود

بدون دیدگاه برای پست " قانون تجارت | باب سوم فصل اول بخش هفتم "
شما هم نظر خود را در مورد این پست به ما بگوید