پل های ارتباطی هایسود

تمامی اطلاعات مورد نیاز ارتباط با ما را در زیر مشاهده و در صورت نیاز از هر کدام از روش های زیر میتوانید با ما در ارتباط باشید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی | ویژگی های کیفی اطلاعات مندرج در گزارشگری های مالی با مقاصد عمومی

آواتار خبرنگار هایسود
160 بازدید

مقدمه
۱ . ویژگی های کیفی‌ به‌ ویژگی هایی‌ اطلاق‌ می‌شود که‌ موجب سودمندی اطلاعات ارائه شده در گزارش های مالی‌ برای‌ استفاده‌کنندگان می‌شود و دستیابی به اهداف گزارشگری مالی شامل پاسخگویی و تصمیم‌گیری را میسر ‌می‌سازد.
۲ . برخی‌ ویژگی های‌ کیفی‌ به‌ محتوای‌ اطلاعات‌ مندرج‌ در گزارش های‌ مالی‌ و برخی‌ دیگر به چگونگی‌ ارائـه‌ این‌ اطلاعات‌ مربوط‌ می‌شود.
۳ . ویژگی های‌ کیفی‌ اصلی‌ مرتبط‌ با محتوای‌ اطلاعات‌، ” مربوط‌ بودن‌“ و ” قابل‌ اتکا بودن‌“ است‌. این ویژگی ها‌ خود متشکل از ویژگی های دیگری‌ است‌ که‌ در بندهای‌ ۹ تا ۱۸ توصیف‌ می‌شود.
۴ . ویژگی های‌ کیفی‌ اصلی‌ مرتبط‌ با ارائه‌ اطلاعات‌، ” قابل‌ مقایسه‌ بودن“ و ” قابل‌ فهم‌بودن‌“ است‌. حتی‌ اگر اطلاعات‌ مربوط‌ و قابل‌ اتکا باشد، سودمندی‌ آن‌ درصورت‌ قابل‌ مقایسه‌ نبودن‌ و قابل فهم‌ نبودن‌ دچار محدودیت‌ خواهد بود. این ویژگی ها در بندهای ۱۹ تا ۲۶ توصیف می‌شود.
۵ . رابطه‌ بین‌ ویژگی های‌ کیفی‌ در شکل‌ صفحه‌ بعد نشان داده شده‌ است‌.
اهمیت‌
۶ . اهمیت‌ یک‌ شاخص تصمیم‌گیری‌ است‌. اهمیت‌ یک‌ ویژگی کیفی‌ لازم‌ برای‌ اطلاعات‌ نیست، بلکه یک‌ معیار سنجش‌ است‌ که باید قبل‌ از سایر ویژگی های‌ کیفی‌ اطلاعات‌ مورد توجه‌ قرار گیرد، بنابراین اگر اطلاعات‌ با اهمیت‌ نباشد نیازی‌ به‌ بررسی‌ بیشتر آن‌ نیست‌.

۷ . اطلاعاتی‌ با اهمیت‌ است‌ که حذف یا ارائه نادرست آن ‌ بتواند بر ایفای وظیفه پاسخگویی واحد گزارشگر و تصمیم‌گیری‌ استفاده‌کنندگان‌ مؤثر باشد. اهمیت‌‌ اطلاعات‌، به میزان‌ و ماهیت‌ آن‌ و موقعیت خاص هر واحد گزارشگر بستگی‌ دارد. از آنجا که گزارش های مالی شامل اطلاعات کمی و کیفی است، تعیین یک شاخص کمّی مناسب برای بااهمیت قلمداد نمودن اطلاعات امکان پذیر نمی‌باشد.
۸ . اهمیت در محیط قانونی، سازمانی، و عملیاتی واحد گزارشگر و با توجه به اطلاعات، دانش و انتظارات تهیه‌کنندگان اطلاعات و نیاز استفاده‌کنندگان ارزیابی می‌شود. برای مثال، افشای اطلاعات درخصوص رعایت قوانین و مقررات از نظر ماهیت مهم است حتی اگر مبلغ ریالی عدم رعایت بااهمیت نباشد.
ویژگی های‌ کیفی‌ مرتبط با محتوای‌ اطلاعات‌
مربوط‌ بودن‌
۹ . اطلاعاتی‌ مربوط‌ تلقی‌ می‌شود که‌ بر ایفای وظیفه پاسخگویی واحد گزارشگر و تصمیمات‌‌ استفاده‌کنندگان‌ در ارزیابی‌ رویدادهای‌ گذشته‌، حال‌ و آینده‌ یا تأیید یا تصحیح‌ ارزیابی های‌ گذشته مؤثر واقع‌ شود.
ارزش‌ پیش‌بینی‌کنندگی‌ و تأییدکنندگی‌
۱۰ . اطلاعات مربوط دارای ارزش پیش‌بینی‌کنندگی و یا ارزش تأیید‌کنندگی است. نقش های تأیید‌کنندگی و پیش‌بینی‌کنندگی اطلاعات با یکدیگر مرتبط می‌باشد. به عنوان مثال، اطلاعات در مورد سطح و ساختار فعلی دارایی های واحد گزارشگر، برای استفاده‌کنندگانی که سعی دارند توان واحد را در استفاده از فرصت ها و واکنش به شرایط نامطلوب پیش‌بینی کنند، دارای ارزش است. همین اطلاعات دارای نقش تأییدکنندگی در مورد پیش‌بینی‌های گذشته مثلاً درباره ماحصل عملیات می‌باشد.
۱۱ . اطلاعات در صورتی دارای ارزش تأییدکنندگی است که موجب تأیید یا تغییر انتظارات پیشین یا کنونی شامل انتظارات مبتنی‌بر ارزیابی های گذشته گردد. به عنوان مثال اطلاعات باید نشان دهد کدام یک از مدیران مسئولیت خود را در قبال مصرف کارا و اثربخش منابع، ارائه خدمات مورد انتظار و رعایت قوانین و مقررات مربوط ایفا نموده‌اند.
۱۲ . گزارش های مالی با مقاصد عمومی، ممکن است حاوی اطلاعاتی پیرامون اهداف و بهای تمام شده خدمات مورد انتظار از واحد گزارشگر در آینده و میزان و منشأ منابعی که برای ارائه این خدمات تخصیص داده می‌شود، باشد. چنین اطلاعاتی دارای ارزش پیش‌بینی‌کنندگی است و برای مقاصد پاسخگویی و تصمیم‌گیری، مربوط تلقی می‌شود. اطلاعات پیرامون رویدادهای اقتصادی و سایر رویدادهای گذشته یا حال نیز می‌تواند در شکل‌دهی انتظارات مربوط به آینده دارای ارزش پیش‌بینی‌کنندگی باشد.
قابل‌ اتکا بودن‌
۱۳ . اطلاعاتی‌ قابل‌ اتکاست‌ که علاوه بر کامل بودن‌، عاری‌ از اشتباه‌ و تمایلات‌ جانبدارانه‌ با اهمیت‌ باشد و به طور صادقانه‌ معرف‌ آن‌ چیزی‌ باشد که‌ مدعی‌ بیان‌ آن‌ است‌ یا به‌ گونه‌ای‌ معقول‌ انتظار می‌رود بیان‌ کند.
بیان‌ صادقانه‌
۱۴ . اطلاعات‌ باید اثر معاملات‌ و سایر رویدادهایی‌ را که‌ ادعا می‌کند بیانگر آن‌ است‌ یا به‌ گونه‌ای‌ معقول‌ انتظار می‌رود بیانگر آن‌ باشد به‌طور صادقانه‌ بیان‌ کند. اطلاعاتی که به طور صادقانه بیانگر یک رویداد اقتصادی یا سایر رویدادها است، محتوای معاملات، رویدادها، فعالیت ها یا شرایط مورد نظر را توصیف می‌کند که لزوماً همیشه مطابق با شکل قراردادی آن نمی‌باشد (رجحان محتوا بر شکل).
۱۵ . برخی رویدادهای اقتصادی و سایر رویدادهای ارائه شده در گزارش های مالی با مقاصد عمومی، با شرایط عدم اطمینان مواجه هستند. از این رو، ارائه اطلاعات مرتبط با رویدادهای مذکور در گزارش های مالی اغلب مستلزم انجام برآوردهایی است که مبتنی‌بر قضاوت مدیریت می‌باشد. برای بیان صادقانه برآوردها، اعمال دقت لازم می‌باشد. با این وجود، بیان صادقانه به معنای کامل بودن، بی‌طرفی مطلق برآوردها یا عاری از اشتباه بودن آنها نمی‌باشد. رعایت احتیاط در شرایط عدم اطمینان ضروری است و ممکن است در برخی مواقع به منظور بیان صادقانه رویدادهای اقتصادی و سایر رویدادها، لازم باشد تا به صراحت میزان عدم اطمینان در اطلاعات مالی و غیرمالی افشا شود.
بی‌طرفی‌
۱۶ . بی‌طرفی به معنای نداشتن تمایلات جانبدارانه در انتخاب و ارائه اطلاعات با قصد دستیابی به نتیجه از پیش تعیین شده می‌باشد.
۱۷ . در صورتی که انتخاب یا ارائه اطلاعات مالی، به منظور دستیابی به نتایج یا پیامدهای از پیش تعیین شده در ارزیابی مسئولیت پاسخگویی یا اتخاذ تصمیم صورت گیرد، گزارش های مالی با مقاصد عمومی بی‌طرفانه نخواهد بود. با این وجود، ارائه اطلاعات بی‌طرفانه در گزارش های مالی بدین‌معنا نیست که این‌گونه اطلاعات باید بدون هدف باشد یا نباید بر رفتار استفاده‌کنندگان تأثیر بگذارد.
کامل‌ بودن‌
۱۸ . ارائه اطلاعات در گزارش های مالی در صورتی از خصوصیت کامل بودن برخوردار است که با توجه به ویژگی اهمیت و تحلیل منفعت و هزینه شامل تمام اطلاعات لازم برای بیان صادقانه رویدادی باشد که مدعی ارائه آن است. حذف برخی اطلاعات می‌تواند موجب نادرستی آن و در نتیجه عدم سودمندی اطلاعات برای استفاده‌کنندگان گزارش های مالی گردد. به طور مثال اطلاعات مالی و غیرمالی پیش‌بینی شده برای آینده و اطلاعات مرتبط با میزان دستیابی به اهداف و پیامدهای ارائه خدمات مندرج در گزارش های مالی باید همراه با مفروضات اصلی مبنای محاسبات مربوط به این اطلاعات ارائه شود.
ویژگی های‌ کیفی‌ مرتبط‌ با ارائـه‌ اطلاعات‌
۱۹ . همان‌طور که‌ در بند ۴ ذکر شد ویژگی های اصلی مرتبط با‌ ارائـه اطلاعات‌ شامل‌ ” قابل‌ مقایسه‌ بودن“ و ” قابل فهم‌ بودن“ است‌. اطلاعاتی‌ که‌ فاقد این‌ ویژگی ها‌ باشد علیرغم‌ مربوط‌ بودن‌ و قابل اتکا بودن‌، دارای‌ سودمندی‌ محدودی‌ است‌.
قابل‌ مقایسه‌ بودن‌
۲۰ . استفاده‌کنندگان‌ گزارش های‌ مالی‌ باید بتوانند گزارش های‌ مالی یک‌ واحد گزارشگر‌ را طی‌ زمان و واحدهای گزارشگر مختلف را با یکدیگر مقایسه نمایند. بدین‌ترتیب‌ ضرورت‌ دارد اثرات‌ معاملات‌ و سایر رویدادهای‌ مشابه‌ در داخل‌ واحدگزارشگر‌ و در طول‌ زمان‌ برای‌ آن‌ واحد گزارشگر‌ با ثبات‌ رویه ‌اندازه‌گیری‌ و ارائه‌ شود و بین‌ واحدهای‌گزارشگر‌ مختلف‌ نیز هماهنگی‌ رویه‌ در اندازه‌گیری‌ و ارائه‌ موضوعات‌ مشابه‌ رعایت‌ گردد.
۲۱ . اطلاعات مرتبط با وضعیت مالی، عملکرد مالی، رعایت الزامات قانونی و بودجه‌ای، دستاوردهای ارائه خدمات و برنامه‌های آتی واحد گزارشگر، در راستای اهداف پاسخگویی و تصمیم‌گیری ضروری است. سودمندی چنین اطلاعاتی در صورتی افزایش می‌یابد که امکان مقایسه این اطلاعات با بودجه آن دوره، اطلاعات مشابه آن واحد برای دوره‌ها و تاریخ های زمانی دیگر، و/ یا اطلاعات مشابه درباره واحدهای دیگر (به عنوان مثال، واحدهای بخش عمومی ارائه‌کننده خدمات مشابه در حوزه‌های مختلف) وجود داشته باشد. به کارگیری رویه‌های حسابداری مشابه در مورد عملکرد و بودجه، موجب افزایش سودمندی مقایسه بین نتایج واقعی و پیش‌بینی شده خواهد شد.
۲۲ . قابلیت مقایسه را نباید با یکنواختی اشتباه گرفت. اطلاعات زمانی قابل مقایسه است که بتواند شباهت ها و تفاوت های بین واحدها را نشان دهد. تأکید بیش از حد بر یکنواختی ممکن است به دلیل گزارش موارد متفاوت به گونه‌ای مشابه، منجر به کاهش قابلیت مقایسه گردد.
۲۳ . قابل‌ مقایسه‌ بودن‌ مستلزم‌ این‌ امر است‌ که‌ اندازه‌گیری‌ و ارائه‌ اثرات‌ مالی‌ معاملات‌ و سایر رویدادهای‌ مشابه‌ در هر دوره‌ مالی‌ و از یک‌ دوره‌ به‌ دوره‌ بعد با ثبات‌ رویه‌ انجام‌ گیرد و همچنین‌ هماهنگی‌ رویه‌ توسط‌ واحدهای‌ گزارشگر‌ مختلف‌ حفظ‌ شود. اگر چه‌ برای‌ نیل‌ به‌ قابل مقایسه‌ بودن‌، ثبات‌ رویه‌ لازم‌ است‌ اما همیشه‌ به‌ خودی‌ خود کافی‌ نیست‌.
قابل‌ فهم‌ بودن‌
۲۴ . ویژگی قابل فهم بودن، موجب می‌شود اطلاعات برای استفاده‌کنندگان قابل درک باشد. گزارش های مالی با مقاصد عمومی واحدهای بخش عمومی باید اطلاعات را به نحوی ارائه دهد که جوابگوی نیازها و متناسب با دانش پایه‌ای استفاده‌کنندگان آنها و بیانگر ماهیت اطلاعات ارائه شده باشد. برای مثال، توضیحات مربوط به اطلاعات مالی و سایر اطلاعات و گزارش های توصیفی دست‌ آورد‌ها و انتظارات باید با زبان ساده نوشته شود و به گونه‌ای ارائه گردد که به راحتی برای استفاده‌کنندگان قابل فهم باشد. یک عامل مهم در قابل فهم بودن اطلاعات، نحوه ارائه آنهاست. ادغام و طبقه‌بندی اطلاعات به نحو مناسب باعث افزایش قابلیت فهم آن می‌شود. قابلیت مقایسه نیز می‌تواند قابلیت فهم اطلاعات را افزایش دهد.
۲۵ . گزارش های مالی برای رفع نیازهای استفاده‌کنندگان مختلف با میزان آگاهی متفاوت از فعالیت های واحد گزارشگر تهیه می‌شود. از این رو اطلاعات مندرج در گزارش های مالی عموماً براساس این فرض تهیه می‌شود که استفاده‌کنندگان از آگاهی متعارفی در مورد فعالیت های واحد گزارشگر و نحوه حسابداری برخوردارند و همچنین توانایی مطالعه اطلاعات و تمایل به انجام این کار را داشته باشند. در عین حال، اطلاعات پیچیده‌ای که جهت رفع نیازهای استفاده‌کنندگان مربوط، تلقی می‌شود نباید به بهانه مشکل بودن درک آن توسط برخی استفاده‌کنندگان از صورت های مالی حذف شود، گرچه این گونه اطلاعات نیز باید تا حد امکان به گونه‌ای ساده ارائه شود.
به موقع بودن
۲۶ . به موقع بودن به این معنی است که قبل از اینکه سودمندی اطلاعات در جهت مقاصد پاسخگویی و تصمیم‌گیری از بین برود، این اطلاعات در دسترس استفاده‌کنندگان قرار گیرد. دسترسی به موقع به اطلاعات مربوط می‌تواند سودمندی اطلاعات را در ارزیابی مسئولیت پاسخگویی و توانایی تأثیر‌گذاری بر تصمیمات ارتقا بخشد.
۲۷ . برخی از اقلام ممکن است تا بعد از تاریخ گزارشگری همچنان به موقع تلقی شود. به عنوان مثال، ممکن است در راستای اهداف پاسخگویی و تصمیم‌گیری، استفاده‌کنندگان نیازمند ارزیابی روندهای موجود در عملکرد ارائه خدمات و عملکرد مالی و انطباق آن با بودجه‌ چند دوره گزارشگری باشند.
محدودیت های‌ حاکم‌ بر ویژگی های‌ کیفی‌ اطلاعات‌ مالی‌
۲۸ . به‌ندرت‌ می‌توان‌ اطلاعاتی‌ تهیه‌ کرد که‌ کاملاً مربوط‌، قابل‌ اتکا، قابل‌ مقایسه‌ و قابل‌ فهم‌ باشد. برخی‌ از مؤثرترین‌ محدودیت ها در بندهای‌ ۲۹ تا ۳۲ تشریح‌ می‌گردد.
موازنه‌ بین‌ ویژگی های‌ کیفی‌
۲۹ . یکی‌ از محدودیت ها این‌ است‌ که‌ اغلب‌ نوعی‌ موازنه‌ یا مصالحه‌ بین‌ ویژگی های‌ کیفی‌ ضرورت‌ دارد. به‌طور مثال‌ اطلاعاتی‌ که‌ قابل‌ اتکاتر است‌ اغلب‌ از درجه‌ مربوط‌ بودن‌ کمتری‌ برخوردار است‌ و به‌ عکس‌. عموماً هدف‌، دستیابی‌ به‌ نوعی‌ توازن‌ بین‌ انواع‌ ویژگی ها‌ به ‌منظور پاسخگویی‌ به‌ اهداف‌ صورت های‌ مالی‌ است‌. اهمیت‌ نسبی‌ ویژگی های‌ کیفی‌ در موارد مختلف‌ امری‌ قضاوتی‌ است‌.
۳۰ . هرگاه‌ تأخیری در گزارش‌ اطلاعات‌ رخ‌ دهد، اطلاعات‌ ممکن‌ است‌ ویژگی مربوط بودن‌ خود را از دست‌ بدهد. ممکن‌ است‌ لازم‌ باشد‌ مدیریت‌ نوعی‌ موازنه‌ بین‌ مزیت های‌ نسبی‌ ” گزارشگری‌ به‌ موقع‌ “ و ” ارائـه‌ اطلاعات‌ قابل‌ اتکا “ برقرار کند. برای‌ ارائه‌ به‌ موقع‌ اطلاعات‌، اغلب‌ ممکن‌ است‌ قبل‌ از مشخص شدن‌ همه‌ جنبه‌های‌ یک‌ معامله‌ یا رویداد، اطلاعات‌ موجود گزارش‌ شود که‌ این‌ امر از قابلیت‌ اتکای‌ آن‌ می‌کاهد. به‌ عکس‌، هرگاه‌ به‌منظور مشخص‌ شدن‌ همه‌ جنبه‌های‌ مزبور، گزارشگری‌ با تأخیـر انجـام‌ گـردد، اطلاعـات‌ ممکن‌ است‌ کاملاً قابل‌ اتکا شود، لیکن‌ برای‌ استفاده‌کنندگانی‌ که‌ باید طی این مدت‌ تصمیماتی‌ اتخـاذ کننـد بی‌فایـده‌ شـود. برای‌ نیل به‌ موازنه‌ بین‌ ویژگی های‌ مربوط‌ بودن‌ و قابل‌ اتکا بودن‌، باتوجه‌ به‌ الزامات‌ قانونی‌ در مورد زمان‌ ارائـه‌ اطلاعات‌، مهمترین‌ موضوعی‌ که‌ باید مورد توجه‌ قرار گیرد این‌ است‌ که‌ چگونه‌ به‌ بهترین وجه،‌ نیازهای‌ تصمیم‌گیری‌ و پاسخگویی‌ تأمین شود.
ملاحظات منفعت و هزینه
۳۱ . توازن‌ بین‌ منفعت‌ و هزینه‌ به‌ جای‌ اینکه‌ یک‌ خصوصیت‌ کیفی‌ باشد یک‌ محدودیت‌ مهم‌ است‌. منفعت‌ حاصل‌ از اطلاعات‌ باید بیش‌ از هزینه‌ تهیه‌ و ارائـه‌ آن‌ باشد. معهذا ارزیابی‌ منفعت‌ و هزینه‌ اساساً یک‌ فرایند قضاوتی‌ است‌. مضافاً هزینه‌ها لزوماً بر عهده‌ استفاده‌کنندگانی‌ که‌ از منافع‌ اطلاعات‌ بهره‌ می‌برند قرار نمی‌گیرد. همچنین‌ منافع‌ اطلاعات‌ ممکن‌ است‌ نصیب‌ استفاده‌کنندگانی‌ غیر از آنهایی‌ که‌ اطلاعات‌ برای‌ آنها تهیه‌ شده‌ است‌، شود. به‌ دلایل‌ فوق‌ اغلب‌ ارزیابی‌ منفعت‌ و هزینه‌ تهیه‌ و ارائه‌ اطلاعات‌ مشکل‌ است‌. با این‌ حال‌ تدوین‌کنندگان‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ و نیز تهیه‌کنندگان‌ و استفاده‌کنندگان‌ صورت های‌ مالی‌ باید از این‌ محدودیت‌ آگاه‌ باشند.
۳۲ . هزینه‌های تهیه اطلاعات شامل هزینه‌های جمع‌آوری و پردازش اطلاعات، هزینه‌های تأیید و انتشار آنها است. هزینه‌های تحلیل و تفسیر اطلاعات به عهده استفاده‌کنندگان است. همچنین حذف اطلاعات سودمند، هزینه‌هایی را بر آنها تحمیل می‌کند. این هزینه‌ها شامل هزینه‌هایی است که استفاده‌کنندگان برای دستیابی به اطلاعات مورد نیاز، یا تلاش در جهت برآورد آن اطلاعات، با استفاده از داده‌های ناقص در گزارش های مالی یا سایر منابع، متحمل می‌شوند. تهیه‌کنندگان در جهت ارائه اطلاعات در گزارش های مالی با مقاصد عمومی، تلاش زیادی را متحمل می‌شوند. با این وجود، دریافت‌کنندگان خدمات و فراهم‌کنندگان منابع، در نهایت متحمل هزینه چنین تلاشهایی می‌شوند چرا که منابع به جای مصرف در فعالیت های ارائه خدمات، در جمع‌آوری داده‌ها جهت منظور نمودن در گزارش های مالی با مقاصد عمومی مصرف می‌شود.

اطلاعات این نوشته

شما میتوانید در صورت تمایل این پست را در شبکه های اجتماعی خود بازنشر دهید .

نظرات ارزشمند شما در هایســـود

بدون دیدگاه برای پست " مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی | ویژگی های کیفی اطلاعات مندرج در گزارشگری های مالی با مقاصد عمومی "
شما هم نظر خود را در مورد این پست به ما بگوید