پل های ارتباطی هایسود

تمامی اطلاعات مورد نیاز ارتباط با ما را در زیر مشاهده و در صورت نیاز از هر کدام از روش های زیر میتوانید با ما در ارتباط باشید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

مقدمه استانداردهای حسابرسی | سایر خدمات اطمینان بخشی و خدمات مرتبط

آواتار خبرنگار هایسود
182 بازدید

کلیات
۱ . هدف از انتشار این مقدمه مشخص کردن دامنه کاربرد و جایگاه استانداردهای حسابرسی، سایر خدمات اطمینان‌بخشی و خدمات مرتبط است.
۲ . طبق بند ۴ تبصره ۲ قانون تشکیل سازمان حسابرسی و بند ز ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان حسابرسی ، ”تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در ایران“ به عنوان بخشی از وظایف سازمان حسابرسی است. در این راستا و به منظور تدوین استانداردهای حسابرسی، سایر خدمات اطمینان‌بخشی و خدمات مرتبط، کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی در سازمان حسابرسی تشکیل شده است. این کمیته، استانداردها را برمبنای استانداردهای تدوین شده توسط هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابرسی و اطمینان‌بخشی فدراسیون بین‌المللی حسابداران و با درنظر گرفتن شرایط کشور، تدوین می کند. این استانداردها پس از طی مراحل قانونی لازم، برای اجرا منتشر می شود.
۳ . این استانداردها حاکم بر کنترل کیفیت، حسابرسی ، بررسی اجمالی، خدمات اطمینان‌بخشی به جز حسابرسی و بررسی اجمالی ، و خدمات مرتبط می باشد. حسابرس نباید اظهار کند که این استانداردها را رعایت کرده است مگر اینکه در انجام کار، تمام استانداردهای مرتبط با آن را به طور کامل اجرا کرده باشد.
دامنه کاربرد و جایگاه استانداردها
۴ . استانداردهای حسابرسی باید در حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی به کار گرفته شود. این استانداردها اساساً برای حسابرسی صورت های مالی توسط یک حسابرس مستقل تدوین می شود و باید در صورت لزوم نسبت به شرایط حاکم بر حسابرسی سایر اطلاعات مالی تاریخی تعدیل شود.
۵ . استانداردهای بررسی اجمالی باید در بررسی اجمالی اطلاعات مالی تاریخی به کار گرفته شود.
۶ . استانداردهای خدمات اطمینان‌بخشی به جز حسابرسی و بررسی اجمالی باید در خدمات اطمینان‌بخشی غیر از حسابرسی یا بررسی اجمالی اطلاعات مالی تاریخی به کارگرفته شود.
۷ . استانداردهای خدمات مرتبط باید در مورد تنظیم اطلاعات مالی، روش های توافقی رسیدگی به اطلاعات مالی و سایر خدمات مرتبط به کارگرفته ‌شود.
۸ . استانداردهای کنترل کیفیت باید در مورد تمام خدماتی که طبق استانداردهای ذکر شده در بندهای ۴ تا ۷ انجام می شود، به کار گرفته شود.
۹ . استانداردهای مورد اشاره در بندهای ۵ تا ۷ دربرگیرنده اصول بنیادی و روش های اساسی حسابرسی (که در هر استاندارد با حروف پررنگ و با کلمه ”باید“ مشخص شده است)، همراه با توضیحات کاربردی و سایر نکات لازم (از جمله پیوست ها) است. اصول بنیادی و روش های اساسی باید با توجه به توضیحات کاربردی به کار گرفته شود. از این رو لازم است به منظور به کارگیری اصول بنیادی و روش های اساسی، تمام متن استاندارد مدنظر قرار گیرد.
۱۰ . اصول بنیادی و روش های اساسی استانداردهای موضوع بندهای ۵ تا ۷ باید در تمام مواردی که به شرایط کار مربوط می باشد، به کار برده شود. با این وجود، در شرایط استثنایی، حسابرس ممکن است به منظور دستیابی به هدف یک روش اساسی، انحراف از آن روش را ضروری تشخیص دهد. در چنین وضعیتی، حسابرس باید نحوه انجام روش های جایگزین برای دستیابی به هدف روش اساسی و نیز دلایل انحراف را، در صورت روشن نبودن، مستند کند. انتظار می رود انحراف از یک روش اساسی توسط حسابرس، تنها در شرایط خاصی که روش مورد نظر اثربخشی ندارد، رخ دهد.

  1. پیوست های استانداردهای موضوع بندهای ۵ تا ۷، که تشکیل‌دهنده بخشی از توضیحات کاربردی هستند، جزء لاینفک آن استانداردها محسوب می شوند. هدف و کاربرد مورد نظر یک پیوست در متن استاندارد مربوط یا در عنوان و مقدمه آن پیوست تشریح می شود.
    قضاوت حرفه‌ای
  2. ماهیت استانداردها، حسابرس را ملزم می کند که در به کارگیری استانداردها قضاوت حرفه‌ای خود را اعمال کند. این قضاوت باید مستدل و قابل دفاع باشد.
    به کارگیری استانداردها
  3. در هر استاندارد، دامنه کاربرد، تاریخ اجرا و هرگونه محدودیت خاص در به کارگیری آن مشخص شده است. همچنین به کارگیری استانداردها قبل از تاریخ اجرا، مجاز است.
  4. این استانداردها در ارائه خدمات حرفه‌ای توسط حسابرسان به واحدهای بخش عمومی نیز کاربرد دارد. ملاحظات خاص اضافی مربوط به واحدهای بخش عمومی، بر حسب شرایط، در استانداردها ارائه شده است.
  5. مجموعه این استانداردها اساساً منطبق با استانداردهای بین‌المللی تدوین شده توسط هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابرسی و اطمینان‌بخشی فدراسیون بین‌المللی حسابداران است. در مواردی که استاندارد یا رهنمود آن در این مجموعه ارائه نشده است، حسابرسان می توانند از مجموعه استانداردهای بین‌المللی مزبور استفاده کنند.

اطلاعات این نوشته

شما میتوانید در صورت تمایل این پست را در شبکه های اجتماعی خود بازنشر دهید .

نظرات ارزشمند شما در هایســـود

بدون دیدگاه برای پست " مقدمه استانداردهای حسابرسی | سایر خدمات اطمینان بخشی و خدمات مرتبط "
شما هم نظر خود را در مورد این پست به ما بگوید